Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 28 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 3 THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án;
Theo Báo cáo thẩm định số 379/BC-TP ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Trưởng Phòng Tư pháp quận 3 và xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 404/TTr-PNV ngày 25 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3, trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng công trình quận 3, đảm bảo nguyên tắc tiếp nhận, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, nhân sự, tài sản và các vấn đề khác có liên quan; đảm bảo việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 3, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở, ngành đối với các hoạt động liên quan.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 căn cứ quy định, hướng dẫn của các Bộ, Sở, ngành có liên quan, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3 trình Ủy ban nhân dân quận 3 xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường - quận 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Hữu


Văn bản mới