Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 3580/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài
 
Hà Nội, ngày 03   tháng 9 năm 2009
 
 
Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà nội
 
Trả lời công văn số 9924/CT-TNCN ngày 16/06/2009 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân là chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/05/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam thì chuyên gia nước ngoài được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCP tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài, được tuyển chọn vào Việt Nam trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam, để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ PCP theo quy định tại văn kiện chương trình, dự án được cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam phê duyệt theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ PCP và các Điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài. Ông Patric Burke là chuyên gia thực hiện dự án “Phối hợp quản lý một cách chiến lược các giải pháp phòng chống AIDS tại nơi làm việc” theo qui chế viện trợ phi chính phủ là đối tượng được xét miễn thuế TNCN theo quy định này.
Hồ sơ xét miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được hướng dẫn tại điểm 2 Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/05/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục phòng chống tệ nạn xã hội;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, TNCN(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Đã Ký
 
 
Phạm Duy Khương


Văn bản mới