Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUỐC HỘI
******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">********

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 65/2006/NQ-QH11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ  

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Căn cứ vào Hiến ph nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 1. Luật %30%#j= sư được Quốc hội nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Chính phủ tổ chức việc rà soát những văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 để huỷ bỏ, ban hành văn bản mới để thi hành Luật này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Kể từ ngày Luật %30%#j= sư có hiệu lực thì:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề %30%#j= sư theo quy định của Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 được tiếp tục hành nghề %30%#j= sư theo quy định của Luật này;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Người đang là %30%#j= sư tập sự theo quy định của Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 được tiếp tục tập sự hành nghề %30%#j= sư theo quy định của Luật này; thời gian đã tập sự hành nghề %30%#j= sư được tính vào thời gian tập sự hành nghề %30%#j= sư theo quy định của Luật này và Thẻ %30%#j= sư tập sự không còn giá trị;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Thẻ %30%#j= sư do Đoàn %30%#j= sư cấp theo quy định của Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 có giá trị cho đến khi được đổi thẻ mới; tổ chức %30%#j= sư toàn quốc hướng dẫn việc đổi Thẻ %30%#j= sư;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Trong thời hạn sáu tháng, văn phòng %30%#j= sư, công ty %30%#j= hợp danh đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 phải thực hiện thủ tục ?/??\yển đổi thành văn phòng %30%#j= sư, công ty %30%#j= hợp danh theo quy định của Luật này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ?/??\yển đổi đối với các văn phòng %30%#j= sư, công ty %30%#j= hợp danh đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Trong thời hạn sáu tháng, cá nhân, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 1999 mà tiếp tục kinh doanh dịch vụ pháp lý thì phải có đủ các điều kiện hành nghề %30%#j= sư và phải ?/??\yển đổi hình thức tổ chức hành nghề theo quy định của Luật này; nếu không ?/??\yển đổi thì phải chấm dứt hoạt động.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ?/??\yển đổi đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 1999;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam; chi nhánh của tổ chức hành nghề %30%#j= sư nước ngoài, công ty %30%#j= nước ngoài, công ty %30%#j= hợp danh nước ngoài và Việt Nam đã được cấp Giấy phép thành lập theo quy định của Nghị định 87/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về hành nghề của tổ chức %30%#j= sư nước ngoài, %30%#j= sư nước ngoài tại Việt Nam được tiếp tục hành nghề theo quy định của Luật này;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">g) Đoàn %30%#j= sư được thành lập theo quy định của Pháp lệnh %30%#j= sư năm 2001 không phải làm thủ tục xin phép thành lập lại;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">h) Trong thời gian tổ chức %30%#j= sư toàn quốc chưa được thành lập, việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề %30%#j= sư do Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện, việc cấp Thẻ %30%#j= sư do Đoàn %30%#j= sư thực hiện.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Chính phủ quy định cụ thể việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các tỉnh mi*k% núi đặc biệt khó khăn để phát triển đội ngũ %30%#j= sư và bảo đảm hoạt động của Đoàn %30%#j= sư.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">                            

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> CHỦ TỊCH QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
 

 
 
Nguyễn Phú Trọng


Văn bản mới