Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
TỐI CAO
******

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">********

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 02/2005/NQ-HĐTP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CH­ƯƠNG VIII "CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI" CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Để thi hành đúng và thông nhất các quy định tại Ch­ương VIII "Các biện pháp khẩn%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cấp tạm thời" (sau đây việt tắt là BPKCTT) của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự (sau đây%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  viết tắt là BLTTDS);
Sau khi có ý kiến thông nhất của Viện tr­ưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ tr­ưởng Bộ Tư pháp,
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Về quy định tại khoản 1 Điều 99 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.1. Trong quá trình giải quyết vụ án (kể từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án) chỉ có%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  những cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây mới có quy*k% y^*u cẩu Tòa án áp dụng /|$\t hoặc nhiều BPKCTT quy định tại Điều 102 của BLTTDS:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Đ­ương sự, ng­ười đại diện hợp pháp của đ­ương sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Cơ quan về dân số, gia đình và trẻ em; Hội li^*n hiệp phụ nữ khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình @^- tr­ường hợp do Luật Hôn nhân và gia đình quy định;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Công đoàn cấp tr^*n của công đoàn cơ sở khởi kiện vụ án lao động @^- tr­ường hợp bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của tập thể ng­ười lao động do Bộ %30%#j= Lao động và các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= khác có li^*n quan quy định.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1 2. Chỉ khi thuộc /|$\t @^- các tr­ường hợp sau đây, cá nhân, cơ quan, tổ chức được h­ướng dẫn tại tiểu mục 1.1%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  mục 1 này mới có quy*k% y^*u cầu Tòa án áp dụng /|$\t hoặc nhiều BPKCTT quy định tại Điều 102 của BLTTDS:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Để tạm thời giải quyết y^*u cầu cấp bách của đ­ương sự có li^*n quan trực tiếp đến vụ án đang đ­ược Tòa án giải quyết và cần phải đ­ược giải quyết ngay, nếu không được giải quyết sẽ ảnh h­ưởng xấu đến đười sống, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm... của đ­ương sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Để bảo vệ chứng cứ @^- tr­ường hợp chứng cứ đang bị ti^*u hủy, có nguy cơ bị ti^*u hủy hoặc sau này khó có thể thu thập đ­ược;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Để bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục đ­ược, tức%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  là bảo toàn mối quan hệ, đối t­ượng hiện có li^*n quan đến vụ án đang đ­ược Tòa án%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Để bảo đảm việc thi hành án tức là làm cho chắc chắn các điều kiện để khi bản%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án, quyết định của Tòa án đ­ược thi hành thì có đầy đủ điều kiện để thi hành án.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Về quy định tại khoản 2 Điều 99 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.1. Chỉ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(đơn khởi kiện phải đ­ược làm theo đúng quy định tại Điều 164 của BLTTDS), thì cá nhân, cơ quan, tổ chức mới có quy*k% y^*u cầu Tòa án có thẩm quy*k% ra quyết định áp dụng BPKCTT quy định tại Điều 102 của BLTTDS:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Do tình thế khẩn cấp, tức là cần phải đ­ược giải quyết ngay, không chậm trễ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Cần phải bảo vệ ngay bằng chứng @^- tr­ường hợp nguồn chứng cứ đang bị ti^*u%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hủy, có nguy cơ bị ti^*u hủy hoặc sau này khó có thể thu thập đ­ược;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Ngăn chặn hậu quả nghi^*m trọng có thể xảy ra (có thể là hậu quả về vật chất hoặc phi vật chất).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.2. Trong tr­ường hợp đơn khởi kiện đã có các nội dung để xác định việc thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án là%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thuộc thẩm quy*k% của mình, như­ng cần phải sửa đổi, bổ sung /|$\t số nội dung khác, thì Tòa án thụ lý giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT ngay theo quy định tại khoản 3 Điều 117 của BLTTDS và h­ướng dẫn tại Mục 6 Nghị quyết này. Việc y^*u cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và thụ lý vụ án đ­ược thực hiện theo quy định tại Điều 169 và Điều 171%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  của BLTTDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.3. Tòa án có thẩm quy*k% ra quyết định áp dụng BPKCTT là Tòa án có thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quy*k% thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của BLTTDS và h­ướng dẫn tại Mục 1 Phần I Nghị quyết số 01/2005/NQ- HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao h­ướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ nhất "Những quy định ?/??\ng' của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  BLTTDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Về quy định tại khoản 3 Điều 99 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3 . 1 . Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng /|$\t hoặc nhiều BPKCTT quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 102 của BLTTDS @^- tr­ường hợp đ­ương sự không có y^*u cầu áp dụng BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.2. Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng /|$\t BPKCTT cụ thể khi có đầy đủ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">   các điều kiện do BLTTDS quy định đối với BPKCTT đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng BPKCTT "Buộc thực hiện tr­ước%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  /|$\t phần nghĩa vụ cấp d­ưỡng” quy định tại Điều 104 của BLTTDS khi có đẩy đủ các điều kiện sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Việc giải quyết vụ án có li^*n quan đến y^*u cầu cấp d­ưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Xét thấy y^*u cầu cấp d­ưỡng đó là có căn cứ; '

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nếu không buộc thực hiện tr­ước ngay /|$\t phần nghĩa vụ cấp d­ưỡng sẽ ảnh h­ưởng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đến sức khỏe, đười sống của ng­ười đ­ược cấp d­ưỡng;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Đ­ương sự, ng­ười thực hiện các quy*k%, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đ­ương sự chưa có điều kiện thực hiện đ­ược quy*k% y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3.3. Khi tự mình ra quyết định áp dụng /|$\t BPKCTT cụ thể, ngoài việc phải thực%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hiện đúng quy định tại điều %30%#j= t­ương ứng của BLTTDS, Tòa án cần phải căn cứ vào các quy định của pháp %30%#j= li^*n quan để có quyết định đúng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Khi tự mình ra quyết định áp dụng BPKCTT "Giao ng­ười ch­ưa thành ni^*n%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuối d­ưỡng, chăm sóc, giáo dục", ngoài việc phải thực hiện đúng quy định tại Điều 103 của BLTTDS, Tòa án phải căn cứ vào quy định li^*n quan của BỘ %30%#j= dân sự về giám hộ để có quyết định đúng; cụ thể thực hiện nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Tòa án chỉ tự mình ra quyết định áp dụng BPKCTT này, nếu việc giải quyết vụ án%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  có li^*n quan đến ng­ười ch­ưa thành ni^*n chưa có ng­ười giám hộ. "Ch­ưa có ng­ười giám hộ" là tr­ường hợp không có ng­ười giám hộ đ­ương nhi^*n, nh­ưng những ng­ười%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thân thích của ng­ười ch­ưa thành ni^*n ch­ưa cử đ­ược ai @^- số họ hoặc /|$\t ng­ười%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khác làm ng­ười giám hộ và Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn cùng các tổ chức %z/%%\c tại cơ sở cũng ch­ưa cử đ­ược ng­ười hoặc tổ chức từ thiện đảm nhận việc giám%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hộ; .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong tr­ường hợp có cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện giám hộ do pháp %30%#j= quy định tự nguyện đảm nhận việc giám hộ, thì Tòa án ra quyết định áp dụng BPKCTT%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giao ng­ười ch­ưa thành ni^*n cho cá nhân, tổ chức đó trông nom, nuôi d­ưỡng, chăm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  sóc, giáo dục;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong tr­ường hợp không có cá nhân, tổ chức nào tự nguyện đảm nhận việc giám%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hộ, thì Tòa án ra quyết định áp dụng BPKCTT giao ng­ười chưa thành ni^*n cho /|$\t <#~|> @^- số những ng­ười thân thích của ng­ười chưa thành ni^*n có đủ điều kiện giám hộ do pháp %30%#j= quy định trông nom, nuối d­ưỡng, chăm sóc, giáo dục. Nếu không có ng­ười thân thích hoặc không có ai @^- số ng­ười thân thích có đủ điều kiện giám hộ, thì Tòa án ra quyết định áp dụng BPKCTT giao ng­ười chưa thành ni^*n cho /|$\t ng­ười khác có đủ điều kiện giám hộ do pháp %30%#j= quy định%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hoặc /|$\t tổ chức từ thiện trông nom, nuối d­ưỡng, chăm sóc, giáo dục.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4. Về quy định tại khoản 2 Điều 101 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Để bảo đảm việc áp dụng BPKCTT đúng pháp %30%#j=, tránh việc gây thiệt hại cho ng­ười bị áp dụng BPKCTT hoặc ng­ười thứ ba do Tòa án áp dụng BPKCTT không đúng, cần phải thực hiện nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4.1. Khi tự mình áp dụng BPKCTT phải thực hiện đúng h­ướng dẫn tại Mục 3 của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4.2. Khi có cá nhân, cơ quan, tổ chức có y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT, thì Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án y^*u cầu họ phải làm đơn y^*u cầu theo đúng quy định tại Điều 117 của BLTTDS. Tòa án chỉ xem xét để quyết định áp dụng hay không áp dụng BPKCTT cụ thể đ­ược ghi @^- đơn. Nừu xét thấy y^*u cầu áp dụng BPKCTT đó là có căn cứ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thì ra quyết định áp dụng BPKCTT đó; nếu không chấp nhận thì thông báo bằng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  văn bản và n^*u rõ lý do cho ng­ười y^*u cầu biết. Trong tr­ường hợp họ có thay đổi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  y^*u cầu áp dụng BPKCTT khác, thì Tòa án y^*u cầu họ phải làm đơn y^*u cầu mới theo đúng quy định tại Điều 117 của BLTTDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">: Anh A có đơn y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT k^* bi^*n tài sản đang tranh%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  chấp, thì Tòa án chỉ có quy*k% xem xét để chấp nhận hoặc không chấp nhận mà không đ­ược áp dụng BPKCTT phong tỏa tài sản ở nơi giữ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">4.3. Khi xem xét để quyết định áp dụng /|$\t BPKCTT cụ thể, Tòa án chỉ có quy*k%%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  chấp nhận toàn bộ, /|$\t phần hoặc không chấp nhận y^*u cầu áp dụng BPKCTT cụ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thể đó của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tuyệt đối không đ­ược áp dụng BPKCTT vượt%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quá y^*u cầu áp dụng BPKCTT của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trong tr­ường hợp họ có thay đổi y^*u cầu vượt quá y^*u cầu ban đẩu, thì Tòa án y^*u cầu họ phải làm đơn y^*u cầu bổ sung theo đúng quy định tại Điều 117 của BLTTDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Công ty A có đơn y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT phong tỏa tài khoản%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  năm trăm triệu đồng tại ngân hàng Z của Công ty B, thì Tòa án chỉ có quy*k% chấp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">   nhận phong tỏa tài khoản của Công ty B tại ngân hàng Z từ năm trăm triệu đồng trở xuống hoặc không chấp nhận y^*u cầu phong tỏa tài khoản.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5. Về quy định tại khoản 2 Điều 117 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5.1. Trong quá trình giải quyết vụ án (kể từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án) mà nhận%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đ­ược đơn y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT, thì Thẩm phán đ­ược phân công giải%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quyết vụ án (sau đây gọi tắt là Thẩm phán) phải xem xét ng­ười y^*u cầu có thuộc /|$\t @^- các đối t­ượng đ­ược h­ướng dẫn tại tiểu Mục 1.1 và lý do y^*u cẩu có thuộc /|$\t @^- các tr­ường hợp đ­ược h­ướng dẫn tại tiểu Mục 1.2 Mục 1 Nghị quyết này hay không. Nếu không đúng đối t­ượng hoặc không đúng lý do y^*u cầu thì Thẩm phán trả lại đơn y^*u cầu cho họ. Nếu đúng đối t­ượng, đúng lý do y^*u cầu, thì Thẩm phán tiếp tục xem xét, giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5.2. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT, Thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  phán phải xem xét đơn và các chứng cứ kèm theo chứng minh cho sự cần thiết phải%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  áp dụng BPKCTT đó. Nừu đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT chưa làm đúng quy%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  định tại khoản 1 Điều 117 của BLTTDS, thì Thẩm phán y^*u cầu họ phải sửa đổi, bổ sung đơn y^*u cầu. Nừu chứng cứ chưa đủ thì đề nghị ng­ười y^*u cầu cung cấp bổ sung chứng cứ. Thẩm phán cũng có thể hỏi th^*m ý kiến của họ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trong tr­ường hợp có thể hỏi đ­ược ý kiến của ng­ười bị áp dụng BPKCTT và việc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hỏi ý kiến đó không làm ảnh h­ưởng đến việc thi hành quyết định áp dụng BPKCTT, nhưng lại bảo đảm cho việc ra quyết định áp dụng BPKCTT đúng đắn, thì Thẩm phán hỏi ý kiến của ng­ười bị áp dụng BPKCTT tr­ước khi ra quyết định áp dụng BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5.3. Sau khi xem xét và nghe ý kiến, nếu chấp nhận y^*u cầu áp dụng BPKCTT quy%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 và 13 Điều 102 của BLTTDS, thì Thẩm phán%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT. Nếu chấp nhận y^*u cầu áp dụng BPKCTT quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 102 của BLTTDS, thì Thẩm phán buộc ng­ười y^*u cầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm. Ngay sau khi ng­ười đó xuất trình chứng cứ đã thực hiện biện pháp bảo đảm, thì Thẩm phán ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5.4. Trong tr­ường hợp không chấp nhận y^*u cầu áp dụng BPKCTT, thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và n^*u rõ lý do cho ng­ười y^*u cầu biết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">5.5. Tại phi^*n tòa, Hội đồng xét xử nhận đ­ược đơn y^*u cầu ái) dụng BPKCTT, thì%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Hội đồng xét xừ phải xem xét đơn và các chứng cứ kèm theo, hỏi ý kiến của ng­ười y^*u cầu và ng­ười bị y^*u cầu áp dụng BPKCTT, thảo luận và thông qua tại phòng xử án nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Trong tr­ường hợp chấp nhận mà ng­ười y^*u cầu không phải thực hiện biện pháp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  bảo đảm, thì Hội đồng xét xử ra ngay quyết định 'áp dụng BPKCTT;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Trong tr­ường hợp chấp nhận mà ng­ười y^*u cầu phải thực hiện biện pháp bảo%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đảm, thì Hội đồng xét xử ra ngay quyết định áp dụng BPKCTT khi họ xuất trình%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  chứng cứ đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Trong tr­ường hợp không chấp nhận, thì hội đồng xét xử không phải ra quyết định, nh­ưng phải thông báo công khai tại phi^*n tòa việc không chấp nhận, n^*u rõ lý do và phải ghi vào bi^*n bản phi^*n tòa.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6. Về quy định tại khoản 3 Điều 117 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6.1. Trong tr­ường hợp do tình thế khẩn cấp cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghi^*m trọng có thể xảy ra mà cá nhân, cơ quan, tổ chức cùng với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án, nộp đơn y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT, thì Chánh án Tòa án đó chỉ định ngay /|$\t Thẩm phán thụ lý giải quyết đơn y^*u cầu Nếu nhận đ­ược đơn ngoài giờ làm việc (kể cả @^- ngày nghỉ), thì ng­ười tiếp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  nhận đơn phải báo cáo ngay với Chánh án Tòa án. Chánh án Tòa án chỉ định ngay%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  /|$\t Thấm phán thụ lý giải quyết đơn.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">6.2. Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm nhận đ­ược đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và chứng cứ kèm theo để xác định đơn khởi kiện có thuộc thẩm quy*k% thụ lý giải quyết của Tòa án mà họ y^*u cầu áp dụng BPKCTT hay không. Nếu không thuộc thẩm quy*k% thì trả lại đơn khởi kiện, đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT và các chứng cứ kèm theo cho họ. Nếu thuộc thẩm quy*k% thì tiếp tục xem xét giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT theo h­ướng dẫn tại các tiểu Mục 5.2, 5.3 và 5.4 Mục 5 Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">7. Về quy dính tại khoản 4 Điều 117 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Khi áp dụng BPKCTT quy định tại Điều 112 và Điều 113 của BLTTDS cần phân%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  biệt như­ sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">7.1. Trong tr­ường hợp ng­ười y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT y^*u cầu phong tỏa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tài khoản, tài sản có giá trị thấp hơn nghĩa vụ tài sản mà ng­ười bị áp dụng BPKCTT có nghĩa vụ thực hiện, thì Tòa án chỉ đ­ược phong tỏa tài khoản, tài sản có giá trị từ mức y^*u cầu trở xuống.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">7.2. Trong tr­ường hợp ng­ười y^*u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT y^*u cầu phong tỏa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tài khoản, tài sản để bảo đảm nghĩa vụ tài sản mà ng­ười bị áp dụng BPKCTT có nghĩa vụ phải thực hiện theo đơn khởi kiện, thì Tòa án chỉ đ­ược phong tỏa tài khoản, tài sản có giá trị t­ương đ­ương với nghĩa vụ tài sản đó trở xuống.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">7.3. Trong tr­ường hợp tài sản bị y^*u cầu phong tỏa là tài sản không thể phân chia%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đ­ược (không thể phong tỏa /|$\t phần tài sản đó) có giá trị cao hơn nghĩa vụ tài sản mà ng­ười bị áp dụng BPKETT có nghĩa vụ phải thực hiện theo đơn khởi kiện, thì Tòa án giải thích cho ng­ười y^*u cầu biết để họ làm đơn y^*u cầu áp dụng phong tỏa tài sản khác hoặc áp dụng BPKCTT khác. Nếu họ vẫn giữ nguy^*n đơn y^*u cầu, thì Tòa án căn cứ vào khoản 4 Điều 117 của BLTTDS không chấp nhận đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT của họ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">8. Về quy định tại khoản 1 Điều 120 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">8. 1 . Trong tr­ường hợp chấp nhận đơn y^*u cầu áp dụng /|$\t @^- các BPKCTT quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 102 của BLTTDS, thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử (nếu tại phi^*n tòa) buộc ng­ười y^*u cầu phải gửi /|$\t khoản ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử ấn định, nhưng phải t­ương đ­ương với nghĩa vụ tài sản mà ng­ười có nghĩa vụ phải thực hiện.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) "Nghĩa vụ tài sản" là nghĩa vụ phải bồi th­ường thiệt hại thực tế có thể xảy ra cho%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ng­ười bị áp dụng BPKCTT hoặc cho ng­ười thứ ba do việc y^*u cầu áp dụng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  PKCTT không đúng gây ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) "Ng­ười có nghĩa vụ phải thực hiện" là ng­ười có y^*u cầu áp dụng BPKCTT không đúng. Trong tr­ường hợp ng­ười y^*u%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cầu áp dụng BPKCTT là ng­ười đại diện theo Ủy quy*k% của đ­ương sự thì ng­ười có nghĩa vụ phải thực hiện là đ­ương sự. Trong tr­ường hợp ng­ười y^*u cầu áp dụng BPKCTT là ng­ười đại diện theo pháp %30%#j= của đ­ương sự là cơ quan, tổ chức, thì ng­ười có nghĩa vụ phải thực hiện là cơ quan,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tổ chức.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">8.2. Vì thiệt hại thực tế do việc áp dụng BPKCTT không đúng gây ra chưa xảy ra,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cho n^*n để ấn định /|$\t khoản ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá t­ương%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đương với nghĩa vụ tài sản, thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử phải dự kiến và tạm tính có tính chất t­ương đối thiệt hại thực tế có thể xảy ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">8.3. Việc dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra tùy thuộc vào từng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  BPKCTT cụ thể, từng tr­ường hợp cụ thể và đ­ược thực hiện như­ sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử đề nghị ng­ười y^*u cầu áp dụng BPKCTT dự%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra. Trong tr­ường hợp có hỏi ý kiến của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  <#~|> bị áp dụng BPKCTT đ­ược h­ướng dẫn tại tiểu Mục 5.2 và tiểu Mục 5.5 Mục 5 Nghị quyết này, thì đề nghị họ dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Dự kiến và tạm tính thiệt hại thực tế có thể xảy ra phải đ­ược làm thành văn bản,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  @^- đó cần n^*u rõ các khoản thiệt hại và mức thiệt hại có thể xảy ra, các căn cứ,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cơ sở của việc dự kiến và tạm tính đó; nếu tại phi^*n tòa thì không phải làm thành văn bản, nhưng phải ghi vào bi^*n bản phi^*n tòa.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử xem xét các dự kiến và tạm tính thiệt hại thực%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tế có thể xảy ra, căn cứ vào các quy định của các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= li^*n%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quan để ấn định /|$\t khoản ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá và buộc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ng­ười y^*u cầu áp dụng BPKCTT thực hiện biện pháp bảo đảm.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ví dụ: Anh A đang chiếm giữ /|$\t chiếc xe tô tải. Anh B cho rằng chiếc xe đó thuộc sở hữu của anh hoặc sở hữu ?/??\ng của hai ng­ười và có tranh chấp. Anh B cho rằng anh A có ý định bán chiếc xe tô đó n^*n đề nghị Tòa án áp dụng BPKCTT k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp là chiếc xe tô tải. Sau khi anh A dự kiến, tạm tính%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thiệt hại thực tế có thể xảy ra do áp dụng BPKCTT không đúng (nếu sau này Tòa án quyết định chiếc xe tô đó thuộc quy*k% sở hữu của anh A

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Việc ấn định /|$\t%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khoản ti*k%, kim khí quý đá quý hoặc giấy tờ có giá phải tùy từng tr­ường hợp cụ thể nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong tr­ường hợp anh B có căn cứ cho rằng anh A bán chiếc xe tô đó (có bản sao%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hợp đồng mua bán) thì căn cứ vào hợp đồng mua bán, các quy định của pháp %30%#j=%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  về hợp đồng mua bán để ấn định. Giả sử @^- hợp đồng có ti*k% đặt cọc mà quá hạn không giao ôtô thì b^*n mua không mua, b^*n bán phải trả cho b^*n mua ti*k% đặt cọc và /|$\t khoản ti*k% bằng ti*k% đặt cọc; nếu ôtô bị k^* bi^*n vẫn giao cho anh A quản lý, sử dụng, thì thiệt hại thực tế có thể xảy ra chỉ là khoản ti*k% bằng ti*k% đặt%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cọc; nếu ôtô bị k^* bi^*n đ­ược giao cho ng­ười thứ ba bảo quản, thì thiệt hại thực tế%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  có thể xảy ra còn bao gồm ti*k% trả thù lao, thanh toán chi phí bảo quản cho ng­ười%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  bảo quản và thiệt hại do không khai thác công dụng ôtô.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Trong tr­ường hợp anh B chỉ có các thông tin là anh A đang muốn bán ôtô và ôtô%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  bị k^* bi^*n đ­ược giao cho ng­ười thứ ba quản lý, thì thiệt hại thực tế có thể xảy ra bao gồm ti*k% trả thù lao, thanh toán chi phí bảo quản cho ng­ười bảo quản và thiệt hại do không khai thác công dụng ôtôl nếu ôtô bị k^* bi^*n vẫn giao cho anh A quản lý, sử dụng thì có thể không có thiệt hại thực tế xảy ra.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">9. Về khoản 2 Điều 120 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">9.1. Về nguy^*n tắc ?/??\ng khoản ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá phải%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đ­ược gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa án quyết%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  định áp dụng BPKCTT. Trong tr­ường hợp nơi có trụ sở của Tòa án quyết định áp dụng BPKCTT có nhiều ngân hàng, thì ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm đ­ược lựa chọn /|$\t ngân hàng @^- số các ngân hàng đó và thông báo t^*n, địa chỉ của ngân hàng mà mình lựa chọn cho Tòa án biết để ra quyết định thực hiện biện pháp bảo đảm.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trong tr­ường hợp ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm có tài%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khoản hoặc có ti*k%, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá gửi tại ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa án quyết định áp dụng BPKCTT mà họ đề nghị Tòa án phong tỏa /|$\t phần tài khoản hoặc /|$\t phần ti*k%, kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá gửi tại ngân hàng đó t­ương đ­ương với nghĩa vụ tài sản của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  họ, thì Tòa án chấp nhận.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">9.2. Thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm đ­ược phân biệt nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Đối với tr­ường hợp quy định tại khoản 1 Điều 99 của BLTTDS, nếu @^- giai%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đoạn từ khi thụ lý vụ án cho đến tr­ước khi mở phi^*n tòa, thì thời hạn thực hiện biện%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  pháp bảo đảm là hai ngày làm việc kể từ thời điểm Tòa án ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm. Tr­ường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn đó có thể dài%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hơn, nhưng @^- mọi tr­ường hợp phải đ­ược thực hiện tr­ước ngày Tòa án mở phi^*n tòa.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nếu tại phi^*n tòa thì việc thực hiện biện pháp bảo đảm đ­ược bắt đầu từ thời điểm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Hội đồng xét xử ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm, nh­ưng phải xuất trình chứng cứ đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm tr­ước khi Hội đồng xét xử vào Phòng nghị án để nghị án.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Đối với tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của BLTTDS, thì thời hạn thực%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hiện biện pháp bảo đảm không đ­ược quá 48 giờ, kể từ thời điểm nộp đơn y^*u cầu%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  và đ­ược Tòa án chấp nhận.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">9.3. Trong tr­ường hợp thực hiện biện pháp bảo đảm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ, thì%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Tòa án chỉ nhận ti*k% đồng Việt Nam (VNĐ) và tiến hành nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Thẩm phán y^*u cầu thủ quỹ Tòa án đến trụ sở Tòa án và mười th^*m ng­ười làm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  chứng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Ng­ười gửi ti*k% cùng thủ quỹ Tòa án giao nhận từng loại ti*k%. Thẩm phán lập bi^*n bản giao nhận và ni^*m phong, @^- đó cần ghi đầy đủ cụ thể và mô tả đúng thực trạng vào bi^*n bản.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Gói, ni^*m phong ti*k% và phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo quản%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  @^-%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thời gian gửi giữ tại Tòa án. Thẩm phấn y^*u cầu ng­ười gửi, thủ quỹ Tòa án, ng­ười%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  làm chứng phải có mặt vào ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc ngày lễ hoặc ngày nghỉ để mở ni^*m phong và giao nhận lại ti*k%.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc ngày lễ hoặc ngày nghỉ, những ng­ười%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  có mặt khi ni^*m phong cùng chứng kiến mở mèm phong. Thủ quỹ cùng ng­ười gửi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giao nhận lại từng loại ti*k% theo bi^*n bản giao nhận và ni^*m phong. Thẩm phán phải lập bi^*n bản mở ni^*m phong và giao nhận lại.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">đ) Ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm mang khoản ti*k% đó đến gửi vào tài%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khoản phong tỏa tại ngân hàng d­ưới sự giám sát của thủ quỹ Tòa án. Thủ quỹ Tòa án y^*u cầu ngân hàng giao cho mình chứng từ về việc nhận khoản ti*k% vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng và nộp cho Thẩm phán lư­u vào hồ sơ vụ án. .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trong tr­ường hợp ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm không đến Tòa án, thì%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Thẩm phán mười th^*m ng­ười làm chứng (có thể là Hội thẩm nhân dân) đến Tòa án%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  chứng kiến việc mở ni^*m phong và giao trách nhiệm cho thủ quỹ Tòa án thực hiện việc gửi ti*k% vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Thẩm phán phải lập bi^*n bản%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  mở ni^*m phong vắng mặt ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm và giao trách nhiệm cho thủ quỹ Tòa án thực hiện việc gửi ti*k%. Ng­ười phải thực hiện biện pháp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  bảo đảm phải chịu trách nhiệm do hành vi không thực hiện y^*u cẩu của Tòa án.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">e) Việc mềm phong, mở ni^*m phong phải đ­ược tiến hành theo quy định của pháp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  %30%#j=. Bi^*n bản giao nhận và ni^*m phong, bi^*n bản mở ni^*m phong và giao nhận lại phải đ­ược lập thành hai bản có chữ ký của Thẩm phán, ng­ười gửi, thủ quỹ Tòa án và ng­ười làm chứng. Một bản đ­ược giao cho ng­ười gửi và /|$\t bản l­ưu vào hồ sơ vụ án.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">10. Về quy đính tại Điều 121 của

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">10.1. Trong tr­ường hợp ng­ười y^*u cầu áp dụng BPKCTT có đơn y^*u cầu Tòa án thay đổi hoặc áp dụng bổ sung BPKCTT khác, thì thủ tục thay đổi, áp dụng BPKCTT khác đ­ược thực hiện theo quy định tại Điều 117 của BLTTDS và h­ướng dẫn tại các Mục 5, 6 và 7 Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">10.2. Trong tr­ường hợp thay đổi BPKCTT mà ng­ười y^*u cầu không phải thực hiện%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  biện pháp bảo đảm hoặc phải thực hiện biện pháp bảo đảm ít hơn biện phắp bảo đảm mà họ đã thực hiện, thì Tòa án xem xét quyết định cho họ đ­ược nhận lại toàn bộ hoặc /|$\t phần khoản ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá mà họ đã%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  gửi @^- tài khoản phong tỏa tại ngân hàng theo quyết định của Tòa án, trừ tr­ường%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hợp quy định tại khoản 1 Điều 101 của BLTTDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">11. Về quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">11.1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ­ược khiếu nại của đ­ương%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  sự, kiến nghị của Viện kiểm sát về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  hoặc về viện Thẩm phán không ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Chánh án Tòa án phải xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị và ra /|$\t @^- các%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quyết định sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Không chấp nhận đơn khiếu nại của đ­ương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát, nếu khiếu nại, kiến nghị không có căn cứ;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Chấp nhận đơn khiếu nại của đ­ương sự kiến nghị của Viện kiểm sát, nếu khiếu%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  nại, kiến nghị có căn cứ. Tùy vào từng tr­ường hợp cụ thể mà Chánh án Tòa án giao%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cho Thẩm phán đã ra quyết định bị khiếu nại, kiến nghị ra quyết%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  định thay đổi, áp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dụng bổ sung BPKCTT; hủy bỏ BPKCTT đã đ­ược áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">11.2. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án là quyết định cuối%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cùng và phải đ­ược cấp hoặc gửi ngay theo quy định tại khoản 2 Điều 123 của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  BLTTDS.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">12. Về quy định tại khoản 3 Điều 125 của BLTTDS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">12.1. Trong tr­ường hợp tr­ước khi mở phi^*n tòa Thẩm phán ra quyết định áp dụng,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thay đổi, hủy bỏ BPKCTT hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT mà đ­ương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có kiến nghị, thì theo quy định tại Điều 124 của BLTTDS, chỉ có Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án mới có thẩm quy*k% xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị đó. Nếu tại phi^*n tòa đ­ương sự, Viện kiểm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  sát có y^*u cầu giải quyết khiếu nại, kiến nghị đó, thì Hội đồng xét xử không chấp nhận và giải thích cho đ­ương sự biết là họ có quy*k% y^*u cầu Hội đồng xét xử thay đổi áp dụng bổ sung BPKETT; hủy bỏ BPKCTT đã đ­ược áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng BPKCTT theo quy định ?/??\ng của BLTTDS và h­ướng dẫn tại Nghị%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">12.2. Nếu đ­ương sự có khiếu nại, Viện kiểm sát có kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT của Hội đồng xét xử hoặc việc Hội đồng xét xử%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  không ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT tại phi^*n tòa, thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận và thông%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  qua tại phòng xử án.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">12.3. Trong tr­ường hợp Hội đồng xét xử không chấp nhận khiếu nại, kiến nghị, thì không phải ra quyết định bằng văn bản, nh­ưng phải thông báo công khai tại phi^*n tòa việc không chấp nhận, n^*u rõ lý do và phải ghi vào bi^*n bản phi^*n tòa.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trong tr­ường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận khiếu nại, kiến nghị, thì phải ra quyết định bằng văn bản. Tòa án phải%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cấp hoặc gửi quyết đinh này theo quy định%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tại khoản 2 Điều 123 của BLTTDS. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Hội đồng xét xử là quyết định cuối cùng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">13. Về quy định tại Điều 261 của BLTTHS

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">13.1. Trong giai đoạn ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc tại phi^*n tòa phúc thẩm nếu%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  có y^*u cầu Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT, thì việc xem xét, giải quyết đ­ược thực hiện theo quy định tại các điều t­ương ứng của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Ch­ương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của BLTTDS và h­ướng dẫn tại Nghị%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">13.2. Trong tr­ường hợp đ­ương sự kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm mà @^- đơn kháng cáo hoặc kèm theo đơn kháng cáo đ­ương sự khiếu nại quyết định áp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ BPKCTT của Tòa án cấp sơ thẩm, thì Tòa án cấp phúc thẩm thông báo ngay cho họ biết là Tòa án cấp phúc thẩm không có thẩm quy*k%%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết khiếu nại và giải thích cho họ biết họ có quy*k% y^*u cầu Tòa án cấp phúc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thẩm thay đổi, áp dụng bổ sung BPKCTT; hủy bỏ BPKCTT đã đ­ược áp dụng hoặc ra quyết định áp dụng BPKCTT theo quy định ?/??\ng của BLTTDS và h­ướng dẫn%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tại Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">14. Về /|$\t số mẫu văn bản tố tụng li^*n quan đến việc áp dụng Ban hành kèm theo%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">14.1. Các mẫu văn bản tố tụng dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án @^- giai đoạn ?/??\ẩn bị xét xử sơ thẩm, ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công thụ lý giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng BPKCTT:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Mẫu số 01a);

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Quyết định áp dụng BPKCTT (Mộu số 01b) ;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Quyết định thay đổi BPKCTT (Mộu số 01c);

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Quyết định hủy bỏ BPKCTT (Mộu số 01d).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">14.2. Các mẫu văn bản tố tụng dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  xử phúc thẩm:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Mẫu số 02a);

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Quyết định áp dụng BPKCTT (Mẫu số 02b)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">c) Quyết định thay đổi BPKCTT (Mẫu số 02c);

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d) Quyết định hủy bỏ BPKCTT (Mẫu số 02d).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">15. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết Nghị quyết này đã đ­ược Hội đồng Thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2005 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Những h­ướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao đ­ược ban hành tr­ước ngày Nghị%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quyết này có hiệu lực về các vấn đề đ­ược h­ướng dẫn @^- Nghị quyết này đều bãi bỏ./.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Hiện
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số 01a: Dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ án @^- giai đoạn%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ?/??\ẩn bị xét xử sơ thẩm, ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công phụ lý%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết quy^*n đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ban hành kèm theo%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Nghị quyết số L02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . . . . . . .(I)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Số. . . 1 LQĐ-BPBĐ(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">..........., ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Điều 120 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">.................................................................................................................................. (3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">.............................................. (4);địa chỉ:%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">............................................................. (5)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">......................................... (6) @^- vụ án %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">............................................................ (7)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">........................................ (8); địa chỉ %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">.......................................................... : (9)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Là %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">............................................................................................ %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (l0) @^- vụ án nói tr^*n;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét các chứng cứ li^*n quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy để bảo vệ lợi ích của ng­ười bị áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời hoặc cho ng­ười thứ ba @^- tr­ường hợp y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng,

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Buộc %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">.................................................................................................................. %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (11)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">phải gửi tài sản bảo đảm (ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá) có giá trị là %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">..%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">  (12),

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">....................................................................... (13)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">địa chỉ:%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">.................................................................................................................. (14)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Thời hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đảm là%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">........................................................ (15)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ngày, kể từ ngày........ tháng........ năm........

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Ngân hàng %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">............................................... (16) có trách nhiệm nhận vào tài khoản phong tỏa của mình và quản lý theo quy định của ' pháp %30%#j= cho đến khi có%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  quyết định khác của Tòa án xử lý tài sản bảo đảm này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                               TÒA……………..

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Ng­ười y^*u cầu áp dụng biện pháp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">áp dụng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khẩn cấp tạm thời;%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                      để thi hành

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Ngân hàng...............................;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Lư­u hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 01a

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(l) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh (ví dụ: Số. 02/2005/QĐ- PBĐ).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược ghi.@^- đơn y^*u cầu ví dụ: "k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp" hoặc "phong tỏa tài khoản tại ngân hàng).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(4) và (5) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười làm đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(6) và (7) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn @^- vụ án cụ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thể mà Toà án đang giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(8) và (9) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(l0) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì không ghi các Mục (6), (7) và (10).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(l l) Ghi đầy đủ t^*n của ng­ười y^*u%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(12) Ghi giá trị đ­ược tạm tính theo h­ướng dẫn tại Mục 8 Nghị quyết số 02/2005/NQ - HĐTP ngày 27-4'2005 của Hội%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(13) và (14) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  của Ngân hàng, nơi ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm gửi tài sản bảo đảm.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(15) Căn cứ vào h­ướng dẫn tại Mục 9 Nghị quyết số 02/2005/NQ-RĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để ấn định số ngày.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(16) Ghi đầy đủ t^*n của Ngân hàng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số 01b: Dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ án @^- giai đoạn ?/??\ẩn bị xét xử sơ thẩm, ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công thụ lý%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ban hành kèm theo Nghị quyết Số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  phán Tòa án nhân dân tối cao)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  . . . (1)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">SỐ…/….. LQĐ-BPKCTT(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">..........., ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và khoản. . . . . . . . . . . . . . (3) Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> của..................................................(5); địa chỉ: ....................................……… (6)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là...........................................(7) @^- vụ án .................................. ………..(8)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với........................................(9); địa chỉ: ...................................……….(l0)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là..............................................(11) @^- vụ án nói tr^*n;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét các chứng cứ li^*n quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ................................... (12)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">là cần thiết……………………………………………………………………….(13)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều .........................(14)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự đã được toà án.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và đ­ược thi hành theo quy định

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của pháp %30%#j= về thi hành án dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 6">                                                                    %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">      TÒA...........................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                              %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">         

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 123

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự và l­ưu hồ sơ vụ án).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ghi chú:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu áp dụng bổ sung thì sau hai chữ "áp dụng' ghi th^*m hai chữ "bổ sung”.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu thuộc tr­ường hợp Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng (áp dụng bổ sung) biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì bỏ từ "sau khi xem xét đơn y^*u cầu' cho đến "@^- vụ án nói tr^*n".%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 


%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 01b

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(l) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Minh).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh (ví dụ: Số 02/2005/QĐ-BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(3) Nếu @^- quá trình giải quyết vụ án (thuộc tr­ường hợp quy định%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tại khoản 1 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tốtụng dân sự) thì ghi khoản l; nếu cùng với việc nộp đơn khởi kiện (thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự) thì ghi khoản 2; nếu Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khẩn cấp tạm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thời (thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 3 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự) thì ghi khoản 3.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược ghi @^- đơn y^*u cầu (ví dụ: "buộc thực hiện tr­ước /|$\t phần nghĩa vụ bồi th­ường thiệt hại do tính mạng bị xâm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  w--W--W" hoặc "k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp").

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(5) và (6) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười làm đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. (7) và (8) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn @^- vụ án cụ thể mà Tòa án đang giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(9) và (l0) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(11) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì không ghi các Mục (7), (8) và (11).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thời cụ thể đã đ­ược ghi @^- đơn y^*u cầu.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (13) Ghi lý do t­ương ứng quy định tại%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự [ví dụ: "để tạm thời giải quyết y^*u cầu cấp bách của đ­ương sự" hoặc "để bảo vệ chứng cứ ' hoặc "để bảo đảm việc thi hành án" (khoản 1 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự); "do tình thế cấp thiết, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghi^*m trọng có thể xảy ra" (khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự] .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (14) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể quy định tại Điều nào của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi Điều đó (ví dụ: áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện tr­ước%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  /|$\t phần nghĩa vụ cấp d­ưỡng thì ghi Điều l04).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(15) Ghi quyết định cụ thể của Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án (ví dụ I: nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 104 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi: "Buộc ông Nguyễn Văn A phải thực hiện tr­ước%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  /|$\t phần nghĩa vụ cấp d­ưỡng số ti*k% là . . . đồng (hoặc đồng/tháng) cho bà L^* Thị%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  B”; ví dụ 2: nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 112 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi: "Phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Đại D­ ương tại Ngân hàng B, chi nhánh tại thành phố H. số ti*k% là…. đồng).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số 01c. Dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ án @^- giai đoạn ?/??\ẩn bị xét xử sơ thẩm, ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công thụ lý giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tô cao)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . .(l)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">SỐ…./….%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  LQĐ-BPKCTT(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.......... , ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 121 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét đơn y^*u cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ……………(3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.......…………………………………………….%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  (4)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của.........………………………….(5); đia chỉ: ……………………………(6)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là…………………………………..7) @^- vụ án…………………………..(8)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với……………………………..(9); đia chỉ:………………………… ….(l0)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11) @^- vụ án nói tr^*n,

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét các chứng cứ li^*n quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tạm thời;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………..(l2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">đã đ­ược áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………..(14)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều ………………...(15)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự đã đ­ược Tòa……………………………….. áp dụng tại

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . .LQĐ -BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ngày........ tháng........ năm........

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều. . . . . . (16) của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự; ...............................................................................…….(17)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . . /QĐ-BPKCTT ngày. . . . . . . . tháng. . . . . năm......….. của Tòa án nhân dân.................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Quyết định này đ­ược thi hành theo quy định của pháp %30%#j= về thi hành án dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận: %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 6">                                                                        TÒA...........................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ghi những nơi nhận Tòa án phải cấp hoặc gửi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">theo quy định tại khoản 2%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Điều 123 của Bộ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> %30%#j= Tố tụng dân sự và l­ưu hồ sơ vụ án).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 


%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 01c%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(1) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Minh).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2005/QĐ - BPKCTT).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược áp dụng (ví dụ: k^* bi^*n tài sản%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đang tranh chấp).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đ­ược đề nghị thay%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đổi (ví dụ: cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (5) và (6) Ghi đầy đủ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  t^*n và địa chỉ của ng­ười làm đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (7) và (8) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn @^- vụ án cụ thể mà Tòa án đang%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(9) và (l0) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(11) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị y^*u cẩu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì không ghi các mục (7), (8) và (11).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thời cụ thể đ­ược áp dụng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (14) Ghi lý do t­ương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự [ví dụ: "để tạm thời giải quyết y^*u cẩu cấp bách của đ­ương sự" hoặc "để bảo vệ chứng cứ” hoặc "để bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 99%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự); "do tình thế cấp thiết, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghi^*m trọng có thể xảy ra" (khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự].

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (15) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đã đ­ược áp dụng quy định%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tại điều %30%#j= nào thì ghi điều %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(16) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi quy định tại điều %30%#j= nào%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thì ghi điều %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (17) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ I: nếu thay đổi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 110 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 108 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  sự thì ghi: "k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp là...; giao tài sản này cho... quản lý cho%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  đến khi có quyết định của Tòa án).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số 01d: Dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ án @^- giai đoạn%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ?/??\ẩn bị xét xử sơ thẩm, ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công thụ lý%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết đơn y^*u cầu ập dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(ban hành kèm theo%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  phán Tòa án nhân dân tối cao)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  . . . (1)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    CỘNG HÒA%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">SỐ … /.. .LQĐ-BPKCTT(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">..........., ngày .. tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 122 của BỘ %30%#j= Tốtụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy………………………………………………………………………..(3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1.%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều .....................……..(4)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của BỘ %30%#j= TỐ tụng dân sự đã đ­ược Tòa................................…………. áp dụng tại

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . . /QĐ-BPKCTT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">ngày........ tháng........ năm........

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. ............................................................................................………………....(5)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                                      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TOÀ ...........................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">gửi theo quy định tại khoản 2%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Điều 123

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của Bộ %30%#j= Tô'tụng dân sự, Ngân hàng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> nhớn tài sản bảo đảm (nếu có) và%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  lư­u

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">hồ sơ vụ án).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 01d%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-list: Ignore">(1)%%0%#. http*%!%40%"FONT: 7pt 'Times New Roman'">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định hủy bỏ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố HỒ Chí%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Minh).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 2/2005/QĐ' BPKCTT).%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(3) Tòa án ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thời thuộc tr­ường hợp nào quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 122 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi theo quy định tại điểm đó (ví dụ: nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 122 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi: "Xét thấy ng­ười y^*u cẩu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ").

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(4) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược áp dụng quy định tại điều %30%#j= nào của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi điều %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(5) Ghi quyết định của Tòa án về việc xử%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  lý tài sản bảo đảm đang đ­ược gửi tại ngân hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 120 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự; cụ thể theo /|$\t @^- các ph­ương án nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Cho ng­ười đã thực hiện biện pháp bảo đảm đ­ược nhận lại toàn bộ hoặc /|$\t phần%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  (cụ thể là bao nhi^*u) tài sản bảo đảm.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Tiếp tục gửi giữ tại Ngân hàng.… số tài sản bảo đảm do (ghi đầy đủ t^*n của ng­ ười đã thực hiện biện pháp bảo đảm) đã gửi.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Mẫu số 02a: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(ban hành kèm theo Nghị quyết SÔ'02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . . (1)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">     CỘNG HÒA XÃ Hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">SỐ…/…..LQĐ-BPBĐ(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.........., ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TOÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa: Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2 dotted">...................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Các Hội thẩm nhân dân:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">.................................................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Ông (Bà) %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">................................................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Ông (Bà) %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">................................................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Điều 120 của BỘ %30%#j= TỐ tụng dân sự;%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">..................................................... %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời…………(4)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Của ……………………………… (5); địa chỉ: %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">........................................................ (6)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là…………………………………(7) @^- vụ án %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">.................................................... 8)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với............................................(9); địa chỉ: .................................……….(l0)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là..............................................(II) @^- vụ án nói tr^*n;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét các chứng cứ li^*n quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tạm thời;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy để bảo vệ lợi ích của ng­ười bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho ng­ười thứ ba @^- tr­ường hợp y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng,

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Buộc %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 1 dotted">.................................................................................................................. %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (12)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">phải gửi tài sản bảo đảm (ti*k%, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá) có giá trị là:…..(13)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng…………………………………….(14)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">địa chỉ ……………………………………………………………………… (l5)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Thời hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đảm là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l6) ngày, kể từ ngày........ tháng........ năm........

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Ngân hàng..………………(7) có trách nhiệm nhận vào tài khoản phong tỏa của mình và quản lý theo quy định của pháp %30%#j= cho đến khi có quyết định khác của Tòa án xử lý tài sản bảo đảm này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2">                                                                      TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Người y^*u cầu áp dụng biện %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 2">                                      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán – Chủ toạ phi^*n tòa%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">pháp khẩn cấp tạm thời:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Ngân hàng…………………

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 02a

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(I) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh (ví dụ: Số. 02/2005/QĐ-BPBĐ).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">thời là Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba ng­ười thì chỉ ghi họ và t^*n Thẩm phán – Chủ tọa phi^*n Tòa, bỏ dòng "Thẩm phán ; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  và t^*n hai Hội thẩm nhân dân, nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm ng­ười, thì%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ghi họ và t^*n Thẩm phán ' Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n Thẩm phán, họ và t^*n ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ và t^*n%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n hai Thẩm phán, bỏ dòng "Các Hội thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">   nhân dân".

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược ghi @^- đơn y^*u cầu (ví dụ: "k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp" hoặc "phong tỏa tài khoản tại ngân hàng”.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (5) và (6) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười làm đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(7) và (8) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn @^- vụ án cụ thể mà Tòa án đang%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(9) và (l0) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(11) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị y^*u cẩu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của BỘ Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì không ghi các Mục (7), (8) và (11).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(12) Ghi đầy đủ t^*n của ng­ười y^*u%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. (13) Ghi giá trị đ­ược tạm tính theo h­ ướng dẫn tại Mục 8 Nghị quyết số 02/2005/NQ- HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(14) và (15) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của Ngân hàng, nơi ng­ười phải thực hiện biện pháp bảo đảm gửi tài sản bảo đảm.%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(16) Căn cứ vào h­ướng dẫn tại Mục 9 Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để ấn định số ngày.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(17) Ghi đầy đủ t^*n của Ngân hàng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số 02b: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ tham và Hội đồng xét xử phúc thẩm

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(ban hành kém theo Nghị quyết số02 /2005/NQ'HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TOÀ ÁN NHÂN DÂN …….. (l) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">SỐ . . ./. . LQĐ'BPKCTT(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.........., ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Với%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Hội đồng xét xử sơ (phú c) thẩm gồm có: (3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa: Ông (Bà)…………………………………….

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)……………………………………………………

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Các Hội thẩm nhân dân:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Ông (Bà) ……………………………………………………………………..

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Ông (Bà) …………………………………………………………………….

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">8. Ông (Bà) …………………………………………………………………….

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vâo khoản 2 Điều 100 và khoản(…………..(4) Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………………………………………..…………………….(5)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> của ………………………………(6); đia chỉ…………………………….. (7 )

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là………………………………....(8) @^- vụ án………………………….(9)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với……………………………(10); địa chỉ:…………………………(11)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là……………………………………(12) @^- vụ án nói tr^*n.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét các chứng cứ li^*n quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ................................... (la)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">là cần thiết………………………………………………………………… (14)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1 . Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều……...………..(15)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">…………………………………………………………(16)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và đ­ược thi hành theo quy định của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  pháp %30%#j= về thi hành án dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                             %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 123

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của BỘ %30%#j= Tôtụng dân sự và l­ưu hồ sơ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> vụ án).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ghi chú:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu áp dụng bổ sung thì sau hai chữ "áp dụng" ghi th^*m hai chữ "bổ sung'.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">- Nếu thuộc tr­ường hợp Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng (áp dụng bổ sung) biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì bỏ từ "sau khi xem xét đơn y^*u cầu” cho đến%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  @^- vụ án nói tr^*n".%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu sô 02b

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(1) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết đinh áp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thuộc Trung ­ương thì ghi rõ Tòa ân nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tôa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh (ví dụ: Số.%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  02/2005/QĐ-BPKCTT)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba ng­ười thì chỉ ghi họ và t^*n Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, bỏ dòng "Thẩm phán '; đối với Hội thẩm nhân%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dân chỉ ghi họ và t^*n hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm ng­ười, thì ghi họ và t^*n Thẩm phán ' Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n Thẩm phán, họ và t^*n ba Hội thẩm%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  nhân dân Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đông xét xử phúc thẩm thì ghi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  họ và t^*n Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n hai Thẩm phán, bỏ dòng "Các Hội thẩm nhân dân".

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (4) Nếu tại phi^*n Tòa (thuộc tr­ường li(;'p quy định tại khoản 1 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thi ghì khoản I; nếu Hội đồng xét xử tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 3 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự) thì ghi khoán 3.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(5) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược ghi @^- đơn y^*u cầu (ví dụ: "buộc thực hiện tr­ước /|$\t phần nghĩa vụ bồi th­ường thiệt hại do tính mạng bị xâm w--W--W ' hoặc "k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp”).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (6) và (7) Ghi đẩy đủ t^*n và địa chỉ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  của ng­ười làm đơn y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(8) và 9) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn @^- vụ án cụ thể mà Tòa án đang%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(10) và (11) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười bi y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(12) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bỉ y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì không ghi cáe Mục (8), (9) và (12).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (13) Ghì biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược ghi @^- đơn y^*u cầu.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(14) Ghi lý do t­ương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự [ví dụ: "để tạm thời giải quyết%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  y^*u cầu cấp bách của đ­ương sự, hoặc để bảo vệ chứng cứ” hoặc "để bảo đảm việc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thi hành ấn” (khoản 1 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự); "do tình thế cấp thiết,%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghi^*m trọng có thể xảy ra"(khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự] .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (15) áp dụng biện pháp khẩn cấp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tạm thời cụ thể quy định tại Điều nào của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi Điều đó (ví dụ: áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện tr­ước /|$\t phần nghĩa vụ cấp d­ưỡng thì ghi Điều l04).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">16) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 104 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi: "Buộc ông Nguyễn Văn A phải thực hiện tr­ước /|$\t phần nghĩa vụ cấp d­ưỡng số ti*k% là... đồng (hoặc đồng/tháng) cho bà L^* Thị B";%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Ví dụ 2: nếu áp%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dụng biện phấp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 112 của Bộ %30%#j= Tố Tụng dân sự%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thì ghi: "Phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Đại D­ương tại Ngân hàng B, chi%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  nhánh tại thành phố H. số ti*k% là…. đồng).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số 02c: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số02 /2005 /NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dờn tối cao)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN .....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số. . . 1 LQĐ-BPKCTT(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">........... , ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">THAY ĐỔI BIN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thảm gồm có: (3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa: Ông (Bà)………………………………….

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Các) Thẩm phán. Ông (Bà)……………………………………………….…

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Các Hội thẩm nhân dân:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Ông (Bà) ........................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Ông (Bà) ........................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Ông (Bà) ........................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào khoản 2 Điều 100 và Điều 121 của BỘ %30%#j= Tốtụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét đơn y^*u cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">……………………. (4) bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời ....................... (5)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của……………………………….(6); địa chỉ:……………………………. (7)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là………………………………...(8) @^- vụ án………………………… (9)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đối với…………………………..(10); địa chỉ: …………………………(11)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Là………………………………...(12) @^- vụ án nói tr^*n;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Sau khi xem xét các chứng cứ li^*n quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ............................…..(13)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">đã đ­ược áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời...................................…….(14)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">là cần thiết………………………………………………………………………(15)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều …………………(16)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự đã đ­ược Tòa.................................... áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số……………/………….LQĐ-BPKCTT ngày........ tháng........ năm........

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời 'quy định tại Điều……………(17) của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự…………………………………………………………………….(18)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số…………./…………LQĐ-BPKCTT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Ngày……tháng…….năm......… của Tòa án nhân dân.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Quyết định này đ­ược thi hành theo quy định của pháp %30%#j= về thi hành án dân sự.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận: %%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 6">                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">       %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                           gửi theo quy%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  định tại khoản 2 Điều 123%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                         %%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">               của Bộ %30%#j= Tô'tụng dân sự và lưu hồ sơ%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                                            vụ án).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 02c

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(1) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh (ví dụ: Số. 02/2005/QĐ-BPKC'IT).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba ng­ười thì chỉ ghi họ và t^*n Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, bỏ dòng "Thẩm phán"; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ và t^*n hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm ng­ười, thì%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  ghi họ và t^*n Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n Thẩm phán, họ và t^*n ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ và t^*n Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n hai Thẩm phán, bỏ dòng "Các Hội thẩm nhân dân".

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược áp dụng (ví dụ: k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(5) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đ­ược đề nghị thay đổi (ví dụ: cấm tha y đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(6) và (7) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười làm đơn y^*u cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(8) và (9) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn @^- vụ án cụ thể mà Tòa án đang giải quyết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(10) và (11) Ghi đầy đủ t^*n và địa chỉ của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes"> (12) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ %30%#j=Tố tụng dân sự thì không ghi các Mục (8), (9) và (12).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đ­ược áp dụng.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(14) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(15) Ghi lý do t­ương ứng quy định tại khoản 1 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  tụng dân sự [ví dụ: "để tạm thời giải quyết y^*u cầu cấp bách của đ­ương sự' hoặc "để bảo vệ chứng cứ ' hoặc "để bảo đảm việc thi hành án’ (khoản 1 Điều 99 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự] .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(16) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đã đ­ược áp dụng quy định tại điều %30%#j= nào thìghi điều %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(17) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi quy định tại điều %30%#j= nào thì ghi điều %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(18) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ 1: nếu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 110 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 108 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi: "k^* bi^*n tài sản đang tranh chấp là...; giao tài sản này cho... quản lý cho đến khi có quyết%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  định của Tòa án) .

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mẫu số02d. Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đong xét xử phúc thẩm

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(ban hành kèm theo Nghị quyết số02 /2005/NQ'HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA ÁN NHÂN DÂN…..…(1)%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số…./….LQĐ-BPKCTT(2)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">........... , ngày...... tháng....... năm.......

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">HỦY BỎ BIN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa: Ông (Bà)………………………………..

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)……………………………………………….

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Các Hội thẩm nhân dân:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1 Ông (Bà) .........................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Ông (Bà) .........................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Ông (Bà) .........................................................................................

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào khoản 2 Điều 100 và Điều 122 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Xét thấy………………………………………………………………….(4)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">QUYẾT ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều………………. (5) của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự đã đ­ược Tòa..................................... áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số………. /………..QĐ-BPKCTT.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">ngày........ tháng........ năm........

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2………………………………………………………………………………6)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"mso-tab-count: 5">                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(Ghi những nơi mà Tòa án phải cấp hoặc%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">          gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 123%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">                                                                         của BỘ %30%#j= Tô'tụng dờn sự, Ngân hàng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">nhận tài sản bảo đảm (nếu có) và l­ưu hồ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">sơ vụ án).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số02d%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(1) Ghi t^*n Tòa án nhân dân ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố HỒ Chí Minh) .

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh (vỉ dụ: Số. 02/2005/QĐ-BPKCTT).

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(8) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cấu hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba ng­ười thì chỉ ghi họ và t^*n Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, bỏ dòng "Thẩm phán '; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ và t^*n hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có năm ng­ười, thì ghi họ và t^*n Thẩm phán ' Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n Thẩm phán, họ và t^*n ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn y^*u cầu hủy bỏ biện pháp khẩn%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  cấp tạm thời là Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ và t^*n%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">  Thẩm phán - Chủ tọa phi^*n Tòa, họ và t^*n hai Thẩm phán, bỏ dòng "Các Hội thẩm nhân dân".

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(4) Tòa án ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc tr­ường hợp nào quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 122 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi theo quy định tại điểm đó (ví dụ: nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 122 của bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi: "Xét thấy ng­ười y^*u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ").

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(5) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược áp dụng quy định tại điều %30%#j= nào của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự thì ghi điều %30%#j= đó.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">(6) Ghi quyết định của Tòa án về việc xử lý tài sản bảo đảm đang đ­ược gửi tại ngân hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 120 của Bộ %30%#j= Tố tụng dân sự; cụ thể theo /|$\t @^- các ph­ương án nh­ư sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">a) Cho ng­ười đã thực hiện biện pháp bảo đảm đ­ược nhận lại toàn bộ hoặc /|$\t phần (cụ thể là bao nhi^*u) tài sản bảo đảm.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">b) Tiếp tục gửi giữ tại Ngân hàng... số tài sản bảo đảm do (ghi đầy đủ t^*n của%%0%#. http*%!%40%"mso-spacerun: yes">    ng­ười đã thực hiện biện pháp bảo đảm) đã gửi.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 


Văn bản mới