Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">******

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">********

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 05/2005/NQ-HĐTP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">NGHỊ QUYẾT %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ TƯ  “XÉT XỬ PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS);
Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">I. VỀ CHƯƠNG XXIII “TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ” CỦA BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 231 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chủ thể có quy*k% kháng cáo và giới hạn của việc kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm được xác định như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Bị cáo, <#~|> đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp %30%#j=) của bị cáo là <#~|> chưa thành ni^*n, <#~|> có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quy*k% kháng cáo toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Người bào chữa cho bị cáo là <#~|> chưa thành ni^*n hoặc <#~|> có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quy*k% kháng cáo để bảo vệ lợi ích cho bị cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.3. Người bị hại, <#~|> đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp %30%#j=) của <#~|> bị hại @^- trường hợp <#~|> bị hại chết hoặc @^- trường hợp <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">bị hại là <#~|> chưa thành ni^*n, <#~|> có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quy*k% kháng cáo toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm theo hướng có lợi cho bị cáo hoặc theo hướng làm xấu hơn tình trạng của bị cáo. Trong trường hợp <#~|> bị hại chỉ kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có li^*n quan đến việc bồi thường thiệt hại, thì họ có thể uỷ quy*k% cho <#~|> khác. Người được uỷ quy*k% có các quy*k% và nghĩa vụ như <#~|> đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn dân sự.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.4. Trong trường hợp <#~|> bị hại chết mà có từ hai <#~|> trở l^*n đều %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">là <#~|> đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại (ví dụ cha, mẹ, vợ và con thành ni^*n của <#~|> bị hại) thì phân biệt như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trường hợp @^- quá trình điều tra, truy tố hoặc tại phi^*n toà sơ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">thẩm những <#~|> này đã đồng ý cử /|$\t <#~|> @^- số họ thay mặt họ tham gia tố tụng với tư cách là <#~|> đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại (sự đồng ý này có thể được thể hiện @^- văn bản ri^*ng hoặc @^- lời khai của họ), thì sau khi xét xử sơ thẩm những <#~|> này vẫn có quy*k% kháng cáo toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Việc kháng cáo có thể do từng <#~|> thực hiện hoặc có thể cử /|$\t <#~|> @^- số họ thay %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">mặt họ thực hiện.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trường hợp @^- quá trình điều tra, truy tố hoặc tại phi^*n toà sơ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">thẩm những <#~|> này chưa cử ai @^- số họ thay mặt họ làm <#~|> đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại, mà <#~|> đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại chỉ do /|$\t hoặc /|$\t số <#~|> @^- số họ tự nhận, nếu sau khi xét xử sơ thẩm có <#~|> @^- số những <#~|> chưa cử <#~|> đại diện có đơn với nội dung khiếu nại bản án sơ thẩm hoặc xin xét xử phúc thẩm vụ án thì xử lý như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.1) Nếu nội dung đơn của họ phù hợp với nội dung kháng cáo của <#~|> đại diện hợp pháp đã tham gia tố tụng, thì Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận để xét xử phúc thẩm theo thủ tục ?/??\ng;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.2) Nếu nội dung đơn của họ không phù hợp với nội dung kháng cáo của <#~|> đại diện hợp pháp đã tham gia tố tụng hoặc <#~|> đại diện hợp pháp đã tham gia tố tụng không kháng cáo và @^- vụ án còn có những <#~|> tham gia tố tụng khác kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị, thì khi xét xử phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án hoặc quyết định sơ thẩm về phần có li^*n quan mà họ có khiếu nại hoặc xin xét xử phúc thẩm vụ án để điều tra lại hoặc xét xử sơ thẩm lại do vi w--W--W nghi^*m trọng về thủ tục tố tụng %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">(chưa đưa họ vào tham gia tố tụng khi quy*k%, lợi ích của họ xung đột với quy*k%, lợi ích của <#~|> đại diện hợp pháp đã tham gia tố tụng);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.3) Nếu @^- vụ án không có ai kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị, thì đơn của họ được coi là đơn khiếu nại đối với bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Trong trường hợp này bản án hoặc quyết định sơ thẩm sẽ được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.5. Nguy^*n đơn dân sự, bị đơn dân sự và <#~|> đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp %30%#j= hoặc đại diện theo uỷ quy*k%) có quy*k% kháng cáo %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có li^*n quan đến việc bồi thường thiệt hại.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.6. Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến vụ án và <#~|> đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp %30%#j= hoặc đại diện theo uỷ quy*k%) có quy*k% kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có li^*n quan đến quy*k% lợi, nghĩa vụ của họ.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.7. Người bảo vệ quy*k% lợi của <#~|> chưa thành ni^*n hoặc <#~|> có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quy*k% kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có li^*n quan đến quy*k% lợi, nghĩa vụ của <#~|> mà mình bảo vệ.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.8. Người được Toà án tuy^*n bố là không có tội có quy*k% kháng cáo phần lý do của bản án sơ thẩm đã tuy^*n là họ không có tội.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Nguyễn Văn A không thực hiện hành vi trái pháp %30%#j=, song Toà %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">án cấp sơ thẩm lại nhận định Nguyễn Văn A có thực hiện hành vi trái pháp %30%#j=, %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">nhưng chưa đến mức cấu thành tội w--W--W (hoặc không cần truy cứu trách nhiệm hình sự). Trong trường hợp này Nguyễn Văn A có quy*k% kháng cáo y^*u cầu Toà án cấp phúc thẩm sửa lại phần nhận định của bản án sơ thẩm cho đúng với sự thật khách quan của vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 232 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ quy định tại Điều 232 của BLTTHS thì Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp tr^*n trực tiếp có quy*k% kháng nghị những bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Kháng nghị của Viện kiểm sát phải làm bằng văn bản, có n^*u rõ lý do và được gửi đến Toà án đã xử sơ thẩm vụ án (khoản 2 Điều 233 của BLTTHS). Thời hạn kháng nghị đối với các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là bảy ngày, của Viện kiểm sát cấp tr^*n %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">trực tiếp là mười lăm ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định (khoản 1 Điều 239 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">của BLTTHS). Khi nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát, Toà án cấp sơ thẩm cần giải quyết như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.1. Trường hợp kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án của Toà án cấp sơ thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án và kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm @^- thời hạn bảy ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.2. Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp kháng nghị quyết định của
Toà án cấp sơ thẩm về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thì căn cứ vào khoản 2 Điều 316 của BLTTHS, việc kháng nghị và xét kháng nghị được tiến hành như đối với bản án sơ thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.3. Trường hợp kháng nghị đối với các quyết định khác, thì Toà án cấp sơ thẩm phải căn cứ vào quy định của BLTTHS và các văn bản pháp %30%#j= li^*n quan quy định về thẩm quy*k% và thủ tục kháng nghị, giải quyết kháng nghị cụ thể đó để giải quyết.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ: Viện kiểm sát cùng cấp căn cứ vào Điều 232 và Điều 239 của BLTTHS, khoản 6 Điều 27 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị Lệnh tạm giam của Chánh án Toà án nhân dân huyện Q đối với bị cáo Nguyễn Thị M với lý do bị cáo M đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi và không thuộc /|$\t @^- các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 88 của BLTTHS. Trong trường hợp này sau khi nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát, Chánh án Toà án nhân dân huyện Q phải xem xét lý do kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp có đúng hay không. Nếu đúng thì căn cứ vào Điều 177 của BLTTHS ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo M, nếu không đúng thì có văn bản trả lời cho Viện kiểm sát biết về việc không chấp nhận kháng nghị, @^- đó n^*u rõ lý do của việc không chấp nhận kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Về Điều 233 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.1. Việc nhận kháng cáo và xử lý kháng cáo tại Toà án cấp sơ thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Toà án cấp sơ thẩm phải vào sổ nhận đơn và kiểm tra <#~|> làm đơn kháng cáo có thuộc chủ thể có quy*k% kháng cáo và nội dung kháng cáo có thuộc giới hạn của việc kháng cáo được quy định tại Điều 231 của BLTTHS và được hướng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết này hay không, đồng thời kiểm tra kháng cáo có được làm @^- thời hạn quy định tại Điều 234 của BLTTHS và được hướng dẫn tại mục 4 Phần I của Nghị quyết này hay không để tiến hành tiếp các công việc theo quy định của BLTTHS và hướng dẫn của Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trong trường hợp <#~|> kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm trình bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì Chánh án Toà án cử /|$\t Thẩm phán hoặc /|$\t cán bộ Toà án tiếp và giải quyết. Nếu <#~|> kháng cáo biết chữ và viết được thì hướng dẫn để họ tự viết đơn. Nếu họ muốn trình bày trực tiếp thì lập bi^*n bản về việc kháng cáo đó theo đúng quy định tại Điều 95 của BLTTHS.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c) Trong trường hợp đơn kháng cáo bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định của BLTTHS và hướng dẫn của Nghị quyết này thì tiến hành thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 236 của BLTTHS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">d) Trong trường hợp đơn kháng cáo làm @^- thời hạn %30%#j= định và là của <#~|> có quy*k% kháng cáo nhưng nội dung kháng cáo chưa cụ thể, chưa rõ ràng, thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho họ để họ thể hiện nội dung kháng cáo cho cụ thể và rõ ràng theo quy định của pháp %30%#j=.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">đ) Trong trường hợp đơn kháng cáo là của <#~|> không có quy*k%
kháng cáo hoặc nội dung kháng cáo không thuộc giới hạn của việc kháng cáo thì @^- thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Toà án cấp sơ thẩm trả lại đơn cho <#~|> làm đơn và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn. Việc trả lại đơn phải được thông báo bằng văn bản @^- đó ghi rõ lý do của việc trả lại đơn. Nếu trước đó việc kháng cáo này đã được thông báo theo quy định tại Điều 236 của BLTTHS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị quyết này thì thông báo trả lại đơn cũng phải được gửi cho những nơi đã có thông báo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">e) Trong trường hợp đơn kháng cáo là của <#~|> có quy*k% kháng cáo, nội dung kháng cáo thuộc giới hạn kháng cáo, nhưng quá thời hạn thì Toà án cấp sơ thẩm lập hồ sơ kháng cáo quá hạn và gửi đơn kháng cáo cùng các giấy tờ, tài liệu kèm theo chứng minh lý do của việc kháng cáo quá thời hạn (nếu có) cho Toà án cấp phúc thẩm để xét lý do kháng cáo quá hạn. Nếu @^- %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">vụ án chỉ có kháng cáo quá hạn, không có kháng cáo khác, không có kháng nghị thì Toà án cấp sơ thẩm chưa phải gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.2. Việc nhận kháng cáo và xử lý kháng cáo tại Toà án cấp phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm nhận được đơn kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) thì Toà án cấp phúc thẩm phải ?/??\yển cho Toà án cấp sơ thẩm để tiến hành các công việc theo hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 mục 3 này.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trong trường hợp <#~|> kháng cáo đến Toà án cấp phúc thẩm trình %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì Toà án cấp phúc thẩm giải thích cho họ biết %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">là họ chỉ có quy*k% trình bày trực tiếp về việc kháng cáo với Toà án cấp sơ thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Về Điều 234 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.1. Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuy^*n án hoặc ra quyết định @^- trường hợp Viện kiểm sát, bị cáo, đương sự có mặt tại phi^*n toà hoặc là ngày bản án, quyết định được giao hoặc được ni^*m yết @^- trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Ngày 10-10-2005 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có mặt bị cáo B và cùng ngày tuy^*n án đối với bị cáo B. Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 10-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với bị cáo B), thời hạn kháng nghị mười lăm ngày (đối%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt"> với Viện kiểm sát cùng cấp), ba mươi ngày (đối với Viện kiểm sát cấp tr^*n trực tiếp) là ngày 11-10-2005.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Ngày 12-10-2005 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vắng mặt <#~|> bị hại là A và cùng ngày tuy^*n án. Ngày 20-10-2005 Toà án mới giao bản án cho A hoặc ni^*m yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã nơi A cư trú. Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 20-10-2005 và thời điểm %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với A) là ngày 21-10-2005.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp ngay @^- ngày Toà án tuy^*n án hoặc ra quyết định mà bị cáo, đương sự có mặt tại phi^*n toà có đơn kháng cáo ngay, thì Toà án cấp sơ thẩm nhận đơn kháng cáo theo thủ tục ?/??\ng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc đầu ti^*n tiếp theo ngày nghỉ đó. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Trong ví dụ 1 n^*u tại điểm a tiểu mục 4.1 mục 4 này, thời hạn kháng cáo mười lăm ngày được tính bắt đầu từ ngày 11-10-2005. ^_^ quy định tại Điều 96 của BLTTHS thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với bị cáo B) kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 25-10-2005 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Trong ví dụ 2 n^*u tại điểm b tiểu mục 4.1 mục 4 này, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày được tính bắt đầu từ ngày 21-10-2005. ^_^ quy định tại Điều 96 của BLTTHS thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày  (đối với A) kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 04-11-2005. Giả sử ngày 04-11-2005 đúng vào ngày nghỉ lễ thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 05-11-2005 (nếu không đúng vào
ngày nghỉ cuối tuần); %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">giả sử sau ngày nghỉ lễ (04-11-2005), ngày 05-11-2005 đúng vào ngày thứ bảy, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 07-11-2005.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4.2. Xác định ngày kháng cáo%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua bưu điện thì ngày kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cáo là ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì; do đó, khi nhận đơn kháng cáo gửi qua bưu điện, Toà án phải kiểm tra ngày đóng dấu tr^*n phong bì và lưu phong bì cùng với đơn kháng cáo để xác định ngày kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Ban giám thị trại tạm giam, thì ngày kháng cáo là ngày Ban giám thị trại tạm giam nhận được đơn.  Nếu Ban giám thị trại tạm giam không ghi ngày nhận được đơn kháng cáo, thì Toà án y^*u cầu Ban giám thị trại tạm giam xác nhận ngày nhận đơn đó để xác định ngày kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c) Trong trường hợp <#~|> kháng cáo đến nộp đơn kháng cáo tại Toà án hoặc @^- trường hợp họ đến Toà án cấp sơ thẩm trình bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì ngày kháng cáo là ngày Toà án nhận đơn hoặc là ngày Toà án lập bi^*n bản về việc kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Về Điều 235 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.1. Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận, nếu có lý do
chính đáng. “Lý do chính đáng” là những trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác mà <#~|> kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo @^- thời hạn %30%#j= định, ví dụ: do thi^*n tai, lũ lụt; do ốm đau, tai nạn phải nằm viện điều trị...%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.2. Việc xét lý do kháng cáo quá hạn phải được thực hiện trước khi mở phi^*n toà phúc thẩm không phụ thuộc vào việc ngoài bị cáo, đương sự kháng cáo quá hạn, @^- vụ án còn có kháng cáo của các bị cáo hoặc đương sự khác @^- thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 234 của BLTTHS; do đó, khi nhận được hồ sơ vụ án có nhiều <#~|> kháng cáo, Toà án cấp phúc thẩm phải kiểm tra có kháng cáo nào quá hạn hay không. Nếu có thì phải xét lý do kháng cáo quá hạn trước khi mở phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.3. Toà án cấp phúc thẩm phải thành lập Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán để xét lý do kháng cáo quá hạn tr^*n cơ sở giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn kháng cáo. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng xét xử có quy*k% triệu tập <#~|> kháng cáo quá hạn đến phi^*n họp trình bày bổ sung về lý do kháng cáo quá hạn hoặc y^*u cầu họ cung cấp giấy tờ, tài liệu bổ sung chứng minh cho việc kháng cáo quá hạn của mình là có lý do chính đáng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phi^*n họp xét lý do kháng cáo quá hạn không bắt buộc phải có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp. Trước khi Hội đồng xét xử thảo luận, /|$\t thành vi^*n của Hội đồng xét xử n^*u tóm tắt nội dung đơn kháng cáo quá hạn, các giấy tờ, tài liệu chứng minh lý do của việc kháng cáo quá hạn. Nếu <#~|> kháng cáo quá hạn được triệu tập đến phi^*n họp thì Hội đồng xét xử y^*u cầu trình bày bổ sung lý do kháng cáo quá hạn. Trong trường hợp có đại diện Viện kiểm sát cùng cấp tham gia thì đại diện Viện kiểm sát cùng cấp phát biểu ý kiến chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét xử có quy*k% ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn phải được gửi cho Toà án cấp sơ thẩm và <#~|> kháng cáo quá hạn. Trong trường hợp nhận được quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn của Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo theo quy định tại Điều 236 của BLTTHS và hướng dẫn tại mục 6 Phần I của Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.4. Trong trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn mà hồ sơ vụ án Toà án cấp phúc thẩm đã thụ lý, thì Toà án cấp phúc thẩm xét xử phúc thẩm theo thủ tục ?/??\ng đối với kháng cáo quá hạn đó. Nếu hồ sơ vụ án đang ở Toà án cấp sơ thẩm, thì sau khi nhận được quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn của Toà án cấp phúc thẩm, Toà án cấp sơ thẩm phải gửi ngay hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.5. Trong trường hợp ngay trước khi mở phi^*n toà mà Toà án cấp phúc thẩm mới nhận được kháng cáo quá hạn, thì trước khi khai mạc phi^*n toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm phải mở phi^*n họp xét lý do kháng cáo quá hạn.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nếu Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo quá hạn hoặc chấp nhận kháng cáo quá hạn, nhưng toàn bộ nội dung kháng cáo đó có li^*n quan đến các kháng cáo khác hoặc kháng nghị thì Hội đồng xét xử tiến hành khai mạc phi^*n toà và xét xử vụ án theo thủ tục ?/??\ng. Nếu /|$\t phần hoặc toàn bộ nội dung kháng cáo đó là độc lập không li^*n quan đến kháng cáo khác hoặc kháng nghị, mà những <#~|> tham gia phi^*n toà có y^*u cầu hoãn phi^*n toà hoặc <#~|> có li^*n quan đến phần kháng cáo độc lập đó chưa được thông báo, chưa được triệu tập tham gia phi^*n toà phúc thẩm, thì Hội đồng xét xử phải hoãn phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5.6. Thẩm phán Toà án cấp phúc thẩm đã tham gia Hội đồng xét xử xét lý do kháng cáo quá hạn vẫn có thể tham gia Hội đồng xét xử vụ án theo thủ tục ?/??\ng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Về Điều 236 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.1. Khi thực hiện thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị, Toà án
cấp sơ thẩm không phải thông báo về việc kháng cáo cho chính <#~|> đã kháng cáo và cũng không phải thông báo về việc kháng nghị cho Viện kiểm sát đã kháng nghị. Đối với những <#~|> tham gia tố tụng khác thì Toà án cấp sơ thẩm phải thông báo cho họ, nếu việc xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng cáo, kháng nghị có li^*n quan đến quy*k% lợi, nghĩa vụ của họ.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.2. Trong trường hợp <#~|> được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị gửi văn bản n^*u ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm, thì văn bản đó phải được lưu vào hồ sơ vụ án. Trường hợp <#~|> được thông báo gửi cho Toà án cấp sơ thẩm mà hồ sơ vụ án chưa gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm gửi cùng hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm; nếu hồ sơ vụ án đã gửi cho Toà án cấp phúc thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi văn bản đó cho Toà án cấp phúc thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6.3. Trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm mà đã gửi kháng nghị cho bị cáo và đương sự có li^*n quan đến kháng nghị, thì Toà án cấp sơ thẩm không phải thông báo cho họ. Nếu Viện kiểm sát gửi cho Toà án cấp sơ thẩm các bản kháng nghị để gửi cho bị cáo và đương sự có li^*n quan đến kháng nghị, thì Toà án cấp sơ thẩm gửi kháng nghị đó cho họ thay cho việc thông báo. Nếu Viện kiểm sát chỉ gửi kháng nghị cho Toà án cấp sơ thẩm, thì Toà án cấp sơ thẩm thông báo việc kháng nghị cho bị cáo và đương sự bằng văn bản.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7. Về Điều 238 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.1. Về việc bổ sung, thay đổi kháng cáo, kháng nghị cần phân biệt như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trong trường hợp vẫn còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 234 của BLTTHS, thì <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quy*k% bổ sung, thay đổi nội dung kháng cáo, kháng nghị đối với phần hoặc toàn bộ bản án mà mình có quy*k% kháng cáo, kháng nghị theo hướng có lợi hoặc không có lợi cho bị cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút /|$\t phần hoặc toàn bộ kháng cáo, kháng nghị nhưng sau đó có kháng cáo, kháng nghị lại mà vẫn còn @^- thời hạn kháng cáo, kháng nghị, thì vẫn được chấp nhận để xét xử phúc thẩm theo thủ tục ?/??\ng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trong trường hợp đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 234 của BLTTHS, thì trước khi bắt đầu hoặc tại phi^*n toà phúc thẩm, <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quy*k% bổ sung, thay %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">đổi nội dung kháng cáo, kháng nghị, nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7.2. Về việc rút kháng cáo, kháng nghị%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trong trường hợp <#~|> kháng cáo và Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị trước khi bắt đầu hoặc tại phi^*n toà (@^- vụ án không còn có kháng cáo và kháng nghị), thì việc xét xử phúc thẩm phải được đình chỉ. Trước khi mở phi^*n toà việc ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Thẩm phán được phân công chủ toạ phi^*n toà thực hiện, còn tại phi^*n toà do Hội đồng xét xử thực hiện. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trong trường hợp <#~|> kháng cáo rút /|$\t phần @^- kháng cáo của mình hoặc có nhiều <#~|> kháng cáo, nhưng có <#~|> rút kháng cáo, có <#~|> không rút kháng cáo, Viện kiểm sát rút /|$\t phần kháng nghị @^- kháng nghị của mình, thì cần phân biệt như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.1) Trường hợp rút trước khi mở phi^*n toà, thì việc rút kháng cáo, kháng nghị đó phải được làm thành văn bản. Trường hợp <#~|> kháng cáo trực tiếp đến Toà án rút kháng cáo, thì Toà án cấp phúc thẩm y^*u cầu <#~|> kháng cáo phải làm thành văn bản hoặc phải lập bi^*n bản về việc rút kháng cáo theo quy định tại Điều 95 của BLTTHS. Văn bản rút kháng cáo, kháng nghị và bi^*n bản về việc rút kháng cáo phải được lưu vào hồ sơ vụ án. Phần kháng cáo, kháng nghị đã bị rút được coi như không có kháng cáo, kháng nghị. Toà án cấp phúc thẩm thông báo bằng văn bản về việc rút kháng cáo, kháng nghị đó theo quy định tại khoản 1 Điều 236 của BLTTHS và hướng dẫn tại tiểu mục 6.1 mục 6 Phần I của Nghị quyết này, đồng thời tiến hành các công việc do BLTTHS quy định để mở phi^*n toà xét xử phúc thẩm vụ án đối với phần kháng cáo, kháng nghị còn lại theo thủ tục ?/??\ng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.2) Trường hợp rút tại phi^*n toà, thì việc rút kháng cáo, kháng nghị đó phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà. Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">phúc thẩm vụ án theo thủ tục ?/??\ng đối với phần kháng cáo, kháng nghị còn lại.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.3) Khi xét xử phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm có quy*k% xem xét
đối với các phần có kháng cáo, kháng nghị đã bị rút mà không có li^*n quan %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">đến phần kháng cáo, kháng nghị còn lại theo quy định tại Điều 241 và khoản 2 Điều 249 của BLTTHS. Nếu Toà án cấp phúc thẩm không xem xét các phần %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">có kháng cáo, kháng nghị đã bị rút, thì những phần của bản án hoặc quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">II. VỀ CHƯƠNG XXIV “THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM” CỦA BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Về Điều 242 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà án cấp phúc thẩm không phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử mà chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày mở phi^*n toà phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và những <#~|> tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm vụ án. Việc thông báo được thực hiện như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.1. Đối với Viện kiểm sát, Toà án cấp phúc thẩm có công văn gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, @^- đó ghi cụ thể vụ án (hoặc các vụ án) được đưa ra xét xử phúc thẩm; thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm từng vụ án cụ thể. Trong trường hợp có nhiều vụ án thì có thể lập lịch xét xử cụ thể đối với các vụ án và gửi lịch xét xử này kèm theo công văn cho Viện kiểm sát.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.2. Đối với những <#~|> tham gia tố tụng, Toà án cấp phúc thẩm chỉ phải thông báo cho <#~|> tham gia tố tụng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 245 của BLTTHS. Việc thông báo được thực hiện bằng giấy triệu tập tham gia phi^*n toà của Toà án cấp phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2. Về Điều 243 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2.1. Việc Toà án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn được thực hiện tương tự như các hướng dẫn tương ứng về việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của BLTTHS năm 2003 và mục 9 Phần I Nghị quyết
số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02-10-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ nhất “Những quy định ?/??\ng” của BLTTHS năm 2003. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2.2. Điều %30%#j= quy định Hội đồng xét xử phúc thẩm có thể ra quyết định bắt tạm giam bị cáo ngay sau khi tuy^*n án đối với bị cáo không bị tạm giam, nhưng bị xử phạt tù, trừ trường hợp quy định tại Điều 261 của BLTTHS. Để bảo đảm quyết định bắt và tạm giam được thi hành ngay và đúng pháp %30%#j= thì Toà án cấp phúc thẩm chỉ ra quyết định bắt và tạm giam bị cáo nếu @^- khi nghi^*n cứu hồ sơ vụ án để ?/??\ẩn bị xét xử phúc thẩm cũng như qua diễn biến xét xử tại phi^*n toà, nếu thấy có đầy đủ các điều kiện sau đây:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">a) Có căn cứ để xử phạt tù bị cáo;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">b) Bị cáo không thuộc trường hợp có thể cho hưởng án treo;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">c) Bị cáo không thuộc /|$\t @^- các trường hợp quy định tại Điều 261 của BLTTHS và Điều 61 của Bộ %30%#j= hình sự.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Khi xét thấy có đầy đủ các điều kiện tr^*n đây Toà án cấp phúc thẩm cần có ngay công văn trao đổi trước với cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Toà án sẽ mở phi^*n toà xét xử vụ án để cơ quan Công an ?/??\ẩn bị <#~|> và phương tiện cần thiết cho việc bắt tạm giam <#~|> bị kết án khi có quyết định bắt và tạm giam của Toà án cấp phúc thẩm. Công văn này phải được đóng dấu “MẬT” vào bảo quản theo chế độ “MẬT”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Về Điều 245 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.1. Người bào chữa, <#~|> bảo vệ quy*k% lợi của đương sự, <#~|> kháng cáo, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến việc kháng cáo, kháng nghị được triệu tập tham gia phi^*n toà. Được coi là đã được triệu tập tham gia phi^*n toà, nếu giấy triệu tập phi^*n toà được giao trực tiếp cho họ hoặc đã được gửi đến đúng địa chỉ mà họ đã khai báo với cơ quan tiến hành tố tụng khi cần thông báo, triệu tập họ. Nếu có /|$\t @^- những <#~|> này chưa được triệu tập tham gia phi^*n toà thì phải hoãn phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.2. Người bào chữa, <#~|> bảo vệ quy*k% lợi của đương sự, <#~|> kháng cáo, <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến việc kháng cáo, kháng nghị được triệu tập tham gia phi^*n toà mà vắng mặt tại phi^*n toà thì cần phân biệt như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a) Trường hợp <#~|> vắng mặt không có lý do chính đáng là <#~|> bào chữa, <#~|> bảo vệ quy*k% lợi của đương sự, thì Toà án cấp phúc thẩm tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục ?/??\ng đối với kháng cáo, kháng nghị, trừ trường hợp quy định tại đoạn 2 Điều 190 của BLTTHS;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b) Trường hợp <#~|> vắng mặt không có lý do chính đáng là bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị, thì Toà án cấp phúc thẩm chỉ có thể %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">xét xử vụ án vắng mặt họ @^- những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 187 của BLTTHS;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c) Trường hợp <#~|> vắng mặt không có lý do chính đáng là <#~|> có quy*k% lợi li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị hoặc <#~|> kháng cáo không phải là bị cáo, thì Toà án cấp phúc thẩm coi như họ từ bỏ kháng cáo, từ bỏ quy*k% lợi li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị. Trong trường hợp này cũng như @^- trường hợp <#~|> có nghĩa vụ li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị vắng mặt không có lý do chính đáng thì Toà án cấp phúc thẩm tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục ?/??\ng. Nếu khi xét xử phúc thẩm vụ án Toà án cấp phúc thẩm không xem xét phần có kháng cáo, kháng nghị đã từ bỏ mà không có %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">li^*n quan đến phần kháng cáo, kháng nghị còn lại, thì những phần đó của bản án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">hoặc quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">d) Trường hợp <#~|> vắng mặt có lý do chính đáng là <#~|> bào chữa thì Toà án cấp phúc thẩm vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục ?/??\ng, trừ trường hợp quy định tại đoạn 2 Điều 190 của BLTTHS; nếu là <#~|> khác thì Toà án cấp phúc thẩm có thể vẫn tiến hành xét xử vụ án, nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt tại phi^*n toà có lý do chính đáng. Để bảo vệ kháng cáo, kháng nghị có căn cứ, đúng pháp %30%#j= theo hướng không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt tại phi^*n toà có lý do chính đáng, thì Toà án cấp phúc thẩm chỉ có thể tiến hành xét xử vụ án, nếu qua kết quả nghi^*n cứu hồ sơ vụ án cho thấy với các tài liệu có @^- hồ sơ vụ án, thì không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhi^*n @^- trường hợp qua nghi^*n cứu hồ sơ vụ án thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, kháng nghị, nhưng tại phi^*n toà xét thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, kháng nghị, thì Toà án cấp phúc thẩm phải hoãn phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Bị cáo A kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn <#~|> bị hại kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo A. Tại phi^*n toà <#~|> bị hại có mặt, nhưng bị cáo A vắng mặt có lý do chính đáng, thì Toà án cấp phúc thẩm vẫn có thể tiến hành xét xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho bị cáo A so với bản án hoặc quyết định sơ thẩm, nếu qua nghi^*n cứu hồ sơ vụ án cũng như tại phi^*n toà xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của <#~|> bị hại.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Bị cáo B kháng cáo xin giảm mức bồi thường, còn nguy^*n đơn dân sự kháng cáo tăng mức bồi thường. Tại phi^*n toà bị cáo B có mặt, nhưng nguy^*n đơn dân sự vắng mặt có lý do chính đáng, thì Toà án cấp phúc thẩm vẫn có thể tiến hành xét xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho nguy^*n đơn dân sự so với bản án hoặc quyết định sơ thẩm, nếu qua nghi^*n cứu hồ sơ vụ án cũng như tại phi^*n toà xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của nguy^*n đơn dân sự.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3.3. Bản án hoặc quyết định phúc thẩm được coi là không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt tại phi^*n toà khi thuộc /|$\t @^- các trường hợp sau đây:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">a) Đối với bị cáo, nếu Toà án cấp phúc thẩm tăng hình phạt; ?/??\yển khung hình phạt nặng hơn; áp dụng điều khoản của Bộ %30%#j= hình sự về tội nặng hơn; không cho hưởng án treo đối với bị cáo được Toà án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo; tăng mức bồi thường thiệt hại; áp dụng th^*m hình phạt %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">bổ sung; áp dụng th^*m biện pháp tư pháp so với bản án hoặc quyết định sơ thẩm;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">b) Đối với các đương sự, nếu Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án hoặc quyết định sơ thẩm theo hướng ngược lại kháng cáo của họ hoặc giảm quy*k% lợi hoặc tăng nghĩa vụ đối với họ so với bản án hoặc quyết định sơ thẩm.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3.4. Không được coi là bản án hoặc quyết định phúc thẩm không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt tại phi^*n toà khi thuộc /|$\t @^- các trường hợp sau đây:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">a) Toà án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguy^*n bản án sơ thẩm và quyết định về án phí phúc thẩm;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">b) Toà án cấp phúc thẩm sửa lỗi chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 1: Toà án cấp sơ thẩm nhận định @^- bản án là thiệt hại về tài sản có hai khoản trị giá 115 triệu đồng và 126 triệu đồng, nhưng @^- phần quyết định tuy^*n buộc bồi thường thiệt hại về tài sản là 231 triệu đồng. Trong trường hợp này, nếu Toà án cấp sơ thẩm chưa có đính chính thì Toà án cấp phúc thẩm có quy*k% sửa lại là 241 triệu đồng mà không coi là không có lợi cho <#~|> phải bồi thường thiệt hại.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Ví dụ 2: Toà án cấp sơ thẩm buộc bồi thường thiệt hại, nhưng tính toán án phí dân sự sơ thẩm sai. Trong trường hợp này, nếu Toà án cấp sơ thẩm chưa có đính chính thì Toà án cấp phúc thẩm có quy*k% tính toán án phí dân sự sơ thẩm cho đúng mà không coi là không có lợi cho <#~|> phải chịu án phí.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3.5. Sau khi khai mạc phi^*n toà và sau khi nghe Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những <#~|> được triệu tập, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào các điều 245, 247 và 199 của BLTTHS thảo luận và thông qua tại phòng xử án quyết định vẫn tiến hành xét xử vụ án hoặc hoãn phi^*n toà. Trong trường hợp quyết định hoãn phi^*n toà thì không phải lập thành văn bản, nhưng phải được ghi vào bi^*n bản phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4. Về Điều 247 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4.1. Phi^*n toà phúc thẩm cũng tiến hành như phi^*n toà sơ thẩm; do đó, @^- trường hợp Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS không có quy định khác, thì khi tiến hành phi^*n toà phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">thực hiện đúng các quy định tương ứng về phi^*n toà sơ thẩm tại Chương XVIII, XIX, XX, XXI và XXII của BLTTHS và hướng dẫn tại các phần II, III, IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của BLTTHS năm 2003.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4.2. Khi bắt đầu phi^*n toà, thay cho việc đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ toạ phi^*n toà khai mạc phi^*n toà. Lời khai mạc của chủ toạ phi^*n toà phải có nội dung như sau:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">“Hôm nay, ngày... tháng... năm..., Toà... (t^*n Toà án cấp phúc thẩm)  mở phi^*n toà phúc thẩm để xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo... (nếu có /|$\t hoặc hai bị cáo thì nói đầy đủ họ, t^*n của bị cáo; nếu có từ ba bị cáo trở l^*n, thì nói họ t^*n của bị cáo @^- số các bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và th^*m các chữ “và các bị cáo khác”) bị Toà án cấp sơ thẩm xét xử về tội (các tội)..., do có kháng cáo, kháng nghị của... (chỉ cần nói theo địa vị tố tụng của <#~|> tham gia tố tụng, như “bị cáo”, %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">“<#~|> bị hại”...; t^*n của Viện kiểm sát kháng nghị). Thay mặt Hội đồng xét xử phúc thẩm tôi tuy^*n bố khai mạc phi^*n toà”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">4.3. Trước khi bắt đầu xét hỏi thay cho việc đọc bản cáo trạng, /|$\t thành vi^*n của Hội đồng xét xử trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung của kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Về Điều 252 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm chỉ hủy bản án sơ thẩm về phần quyết định dân sự để điều tra lại hoặc xét xử lại thì việc điều tra lại hoặc xét xử lại được tiến hành theo thủ tục tố tụng hình sự. Nếu cần xác minh, thu thập th^*m chứng cứ để giải quyết được đúng đắn khi xét xử sơ thẩm lại thì việc tiến hành các việc đó được thực hiện theo quy định của pháp %30%#j= tố tụng dân sự. Trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm về phần quyết định dân sự để giải quyết @^- /|$\t vụ án dân sự khác khi có y^*u cầu, thì việc thụ lý, giải quyết vụ án dân sự khác đó khi có y^*u cầu được tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">III. VIỆC GỬI HỒ SƠ VỤ ÁN CHO VIỆN KIỂM SÁT CÙNG CẤP VỚI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">1. BLTTHS không quy định việc Toà án cấp phúc thẩm phải ?/??\yển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp. Tuy nhi^*n để tạo điều kiện cho Viện kiểm sát cùng cấp nghi^*n cứu hồ sơ vụ án để tham gia phi^*n toà phúc thẩm, thì Toà án cấp phúc thẩm cần ?/??\yển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">2. Ngay sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, Toà án cấp phúc thẩm cần kiểm tra tính hợp lệ của kháng cáo, kháng nghị và xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ án, Toà án cấp phúc thẩm ?/??\yển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp nghi^*n cứu. Khi ?/??\yển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp nghi^*n cứu, Toà án cấp phúc thẩm cần y^*u cầu Viện kiểm sát cùng cấp ?/??\yển cho Toà án cấp phúc thẩm chứng cứ mà Viện kiểm sát mới thu thập được và danh sách những <#~|> cần triệu tập tham gia phi^*n toà phúc thẩm (nếu có).%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">3. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án quân sự quân khu và tương đương y^*u cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương nghi^*n cứu hồ sơ vụ án @^- thời hạn là mười ngày; Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao và Toà án quân sự trung ương y^*u cầu Viện phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương nghi^*n cứu hồ sơ vụ án @^- thời hạn là hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Trong trường hợp cần gia hạn th^*m thời gian để nghi^*n cứu hồ sơ vụ án, thì Viện kiểm sát phải thông báo cho Toà án biết, nhưng thời hạn gia hạn th^*m tối đa không quá năm ngày. Toà án cấp phúc thẩm y^*u cầu Viện kiểm sát cùng cấp ?/??\yển trả hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm chậm nhất là khi hết thời hạn nghi^*n cứu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">IV. CÁC MẪU VĂN BẢN TỐ TỤNG%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ban hành kèm theo Nghị quyết này các mẫu văn bản tố tụng sau đây:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Bi^*n bản về việc kháng cáo (mẫu số 01a dùng cho Toà án cấp sơ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">thẩm);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (mẫu số 01b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 01c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">4. Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (mẫu số 01d dùng cho Hội đồng xét xử xét lý do kháng cáo quá hạn);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">5. Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị (mẫu số 01đ dùng cho Toà án cấp sơ thẩm);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">6. Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) (mẫu số 01e dùng cho Toà án cấp phúc thẩm);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">7. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (mẫu số 02a dùng cho Thẩm %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">phán được phân công chủ toạ phi^*n toà);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">8. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (mẫu số 02b dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">9. Bi^*n bản nghị án (mẫu số 02c dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">10. Bi^*n bản phi^*n toà hình sự phúc thẩm (mẫu số 02d);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">11. Bản án hình sự phúc thẩm (mẫu số 02đ).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Hiện
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 01a: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">–––––––––––––––––––––––––––––––––––%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Về việc kháng cáo%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hôm nay ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... vào hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... phút.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">
            Tại trụ sở Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............................. tiến hành lập bi^*n bản về việc kháng cáo đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................. ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.................. lập bi^*n bản kháng cáo: Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................ chức vụ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người kháng cáo:(1)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...........................................................................
          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nội dung kháng cáo:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............................................................................................................  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............................................................................................................
............................................................................................................... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bi^*n bản lập xong hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... phút ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......
và đã được đọc lại để <#~|> kháng cáo nghe và cùng nhất trí ký t^*n.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người kháng cáo%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người lập bi^*n bản
kháng cáo
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.......................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.........%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ký t^*n và đóng dấu)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi t^*n <#~|> kháng cáo);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi họ t^*n và địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> kháng cáo (ví dụ: “Người kháng cáo: Nguyễn Văn A là bị cáo @^- vụ án”; “Người kháng cáo: ông Trần Đình C là <#~|> bị hại @^- vụ án”). %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm mà <#~|> kháng cáo y^*u cầu, nhưng phải @^- giới hạn quy*k% kháng cáo của họ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi t^*n Toà án đã xét xử sơ thẩm; nếu Chánh án ký thì ghi Chánh án; nếu Phó %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Chánh án ký thì ghi Phó Chánh án; nếu Thẩm phán được Chánh án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">phân công thì ghi Thẩm phán. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 01b:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....../....../HSPT-QĐ  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị
%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án
%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử gồm có:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHẬN THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......,
Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................................... căn cứ vào%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.................. của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án hình sự đối với%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.....)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">                  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">       
%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">với lý do(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......................................................................................................  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 248 và Điều 253 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. (5)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            2. Quyết định này có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày ra quyết định%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01b:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”; nếu là quyết định tạm đình chỉ bỏ hai chữ “đình chỉ”; nếu là quyết định đình chỉ bỏ ba chữ “tạm đình chỉ”. Ví dụ: nếu quyết định tạm đình chỉ vụ án của Toà án sơ thẩm bị kháng cáo thì ghi %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">“Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ vụ án”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ t^*n <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị;
nội dung kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: Bị cáo Nguyễn Văn A kháng cáo xin được hưởng án treo; <#~|> đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại là ông Trần B kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo L^* Văn C).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi lý do của việc kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">động chính @^- gia đình).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) N^*u phần nhận định, phân tích của Hội đồng xét xử về các lý do của kháng cáo, kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">nghị, những căn cứ chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Ghi quyết định của Hội đồng xét xử theo /|$\t @^- các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 248 của BLTTHS.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 01c: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....../....../HSPT-QĐ %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chấp nhận việc kháng cáo quá hạn%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHẬN THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có đơn kháng cáo với nội dung(2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Việc kháng cáo của%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............................... là quá thời hạn quy định tại Điều 234 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc kháng cáo quá hạn là do(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt"> hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,
thì lý do kháng cáo quá hạn @^- trường hợp này là chính đáng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 235 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            1. Chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........................................................................................................ %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            2. Phần của bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm bị kháng cáo chưa có hiệu lực pháp %30%#j= và vụ án được xét xử phúc thẩm theo thủ tục ?/??\ng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi t^*n Toà án đã xử sơ thẩm %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">và <#~|> kháng cáo quá hạn);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01c:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ t^*n <#~|> kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà <#~|> kháng cáo đã trình bày.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 01d: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....../....../HSPT-QĐ %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n họp: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHẬN THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có đơn kháng cáo với nội dung(2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Việc kháng cáo của%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............................... là quá thời hạn quy định tại Điều 234 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Việc kháng cáo quá hạn là do(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt"> hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,
thì lý do kháng cáo quá hạn @^- trường hợp này là không chính đáng.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Căn cứ vào Điều 235 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.........%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....................................................................................................... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi t^*n Toà án đã xử sơ thẩm %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">và <#~|> kháng cáo quá hạn);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ t^*n <#~|> kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà <#~|> kháng cáo đã trình bày.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 01đ: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG BÁO%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Về việc kháng cáo, kháng nghị%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào Điều 236 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Thông báo cho:(2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..............................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Được biết b%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">ản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......... ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.............................. đã bị kháng cáo, kháng nghị như sau: %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">)(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Người được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị có quy*k% gửi văn bản n^*u ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi những nơi mà Toà án phải thông báo %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">theo quy định tại khoản 1 Điều 236 của BLTTHS);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01đ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">cáo”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi họ t^*n và địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> được thông báo (ví dụ: Thông báo cho: Nguyễn Văn A là bị cáo @^- vụ án; ông Trần N là <#~|> bị hại @^- vụ án). %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ t^*n <#~|> kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị; nội dung kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: Bị cáo Nguyễn Trần kháng cáo xin giảm hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại).%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi chức vụ hoặc chức danh và họ t^*n <#~|> ký.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 01e: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Toà án cấp phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THÔNG BÁO%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Về việc rút kháng cáo (kháng nghị)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào Điều 236 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thông báo cho:(2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...........................................................được biết như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........,%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.............................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....) với nội dung%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....................................(3)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........., <#~|> kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản về việc rút kháng cáo (kháng nghị). %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01e:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: 0.2pt; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu chỉ rút kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ rút kháng nghị bỏ hai chữ “kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">cáo”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi họ t^*n và địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> được thông báo. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi ngày, tháng, năm có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị) và họ t^*n, địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị); nội dung kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(4) Ghi chức vụ hoặc chức danh và họ t^*n <#~|> ký.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 02a: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phi^*n toà%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....../....../HSPT-QĐ  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHẬN THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hình sự sơ thẩm số%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......................................... bị kháng cáo, kháng nghị như sau:(1)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........,(2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Và ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........., đã có văn bản rút%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Trước khi mở phi^*n toà phúc thẩm, <#~|> (những <#~|>) kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị.(3)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào Điều 39 và Điều 238 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">w--W--W tội (các tội)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................................................................................... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            2. Bản án hình sự sơ thẩm %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................. ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........ tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........ năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................................... có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02a:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ
“kháng cáo”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">(2) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ t^*n <#~|> kháng cáo; nội dung kháng cáo. Nếu %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi t^*n của Viện kiểm sát kháng nghị và số kháng nghị; nội dung kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu có /|$\t <#~|> kháng cáo bỏ hai chữ “những <#~|>”; nếu chỉ có kháng cáo bỏ “Viện kiểm sát kháng nghị” và “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ “<#~|> (những <#~|>) kháng cáo” và “kháng cáo”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu có /|$\t hoặc hai bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy đủ họ, t^*n của bị cáo; nếu có từ ba bị cáo trở l^*n có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi họ t^*n của bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và th^*m các chữ “và các bị cáo khác”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 02b: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Số:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....../....../HSPT-QĐ  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đình chỉ xét xử phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHẬN THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hình sự sơ thẩm số%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.......%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......................................... bị kháng cáo, kháng nghị như sau:(2)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........,(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Tại phi^*n toà phúc thẩm, <#~|> (những <#~|>) kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị.(4)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào khoản 2 Điều 238 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">w--W--W tội (các tội)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........................................................................................
            2. Bản án hình sự sơ thẩm %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................. ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........ tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........ năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................................... có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Lưu hồ sơ vụ án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02b:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu Hội đồng xét xử có th^*m hai Hội thẩm thì ghi đầy đủ họ t^*n, nghề nghiệp và nơi công tác của họ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">cáo”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">(3) Ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng và họ t^*n <#~|> kháng cáo; nội dung kháng cáo. Nếu %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi t^*n của Viện kiểm sát kháng nghị và số kháng nghị; nội dung kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu có /|$\t <#~|> kháng cáo bỏ hai chữ “những <#~|>”; nếu chỉ có kháng cáo bỏ “Viện kiểm sát kháng nghị” và “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ “<#~|> (những <#~|>) kháng cáo” và “kháng cáo”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(5) Nếu có /|$\t hoặc hai bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy đủ họ, t^*n của bị cáo; nếu có từ ba bị cáo trở l^*n có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và <#~|> kháng cáo, Viện kiểm sát %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi họ t^*n của bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và th^*m các chữ “và các bị cáo khác”.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 02c: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  ............%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">, ngày%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...... %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tháng%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN NGHỊ ÁN%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào các điều 199, 222, 247 và khoản 2 Điều 248 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vào hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....., tại phòng nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phi^*n toà phúc thẩm, tr^*n cơ sở %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt">xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát vi^*n, bị cáo, <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">bào chữa và những <#~|> tham gia tố tụng khác tại phi^*n toà; Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải quyết @^- vụ án và quyết định như sau:(2)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......................................................................................................  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...............................................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CÁC THẨM PHÁN%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02c:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu Hội đồng xét xử có th^*m hai Hội thẩm thì ghi đầy đủ họ t^*n, nghề nghiệp và nơi công tác của họ.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(2) Trong trường hợp chỉ có quyết định quy định tại /|$\t @^- các điểm a, c hoặc d khoản 2 Điều 248 của BLTTHS thì chỉ cần ghi quy định tại điểm tương ứng đó và kết quả biểu quyết (ví dụ: không chấp nhận kháng cáo (kháng nghị) và giữ nguy^*n bản án sơ thẩm. Kết quả biểu quyết: đồng ý 3/3; không đồng ý: không). Trong trường hợp có hai hoặc ba quyết định quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 248 của BLTTHS thì ghi quy định từng điểm tương ứng đó và kết quả biểu quyết về từng điểm. Trong trường hợp quyết định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 của BLTTHS thì cần ghi cụ thể những quyết định sửa bản án sơ thẩm theo cách ghi được hướng dẫn tại các mục (3), (4), (5) và (6) bản hướng %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">dẫn sử dụng mẫu số 05d ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 02d: Bi^*n bản phi^*n toà hình sự phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                                       ___________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">BIÊN BẢN PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ PHÚC THẨM%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vào hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... phút ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại:(1)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">   %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Toà%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mở phi^*n toà để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với (các) bị cáo (2)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">    %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Do có kháng cáo của%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">kháng nghị %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">của.......................... %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">   %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đối với bản án hình sự sơ thẩm số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............….ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Vụ án được xét xử công khai (kín).%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">(4)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            I. Những <#~|> tiến hành tố tụng:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Hội thẩm%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> (nếu có):%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">   %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện Viện kiểm sát%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tham gia phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         Kiểm sát vi^*n.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">II. Những <#~|> tham gia tố tụng:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị: (không ghi bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng toàn bộ kháng cáo, kháng nghị li^*n quan đến họ đã được rút trước khi mở phi^*n toà).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Bị cáo%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.......... sinh ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  ..%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">thường trú tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.8pt">.....%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">............; tạm trú tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">..........................................; nghề nghiệp%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">....; trình độ văn hoá%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....…..; con ông%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt"> và bà%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">........... ; có vợ (chồng)…………… và%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......con; ti*k% sự%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.; ti*k% án(6)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.....; bị bắt tạm giam ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       ..%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị được
triệu tập tham gia phi^*n toà:
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       ..%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những <#~|> tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có li^*n quan đến kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cáo, kháng nghị:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của bị cáo: (7)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">................ sinh năm (hoặc tuổi)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.; trú tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">...…...; nghề nghiệp%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................................. là:(8)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bào chữa cho bị cáo:(9)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bị hại:(10)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại:(11)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn dân sự:(12)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn dân sự:(13)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn dân sự:(14)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự:(15)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">   %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến việc kháng cáo, kháng nghị:(16)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">:(17)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% lợi cho <#~|> bị hại (nguy^*n đơn dân sự,...)(18)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người làm chứng:(19)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người giám định:(20)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người phi^*n dịch:(21)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà tuy^*n bố khai mạc phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Thư ký Toà án báo cáo danh sách những <#~|> tham gia tố tụng được triệu %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tập đến phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà kiểm tra căn cước của những <#~|> tham gia tố tụng;
%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">giải thích quy*k% và nghĩa vụ của họ tại phi^*n toà; y^*u cầu <#~|> phi^*n dịch, <#~|> giám định phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ và y^*u cầu <#~|> làm chứng là <#~|> thành ni^*n phải cam đoan không khai gian dối.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà giới thiệu những <#~|> tiến hành tố tụng và hỏi Kiểm sát %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">vi^*n, những <#~|> tham gia tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">(nếu có), Kiểm sát vi^*n, Thư ký Toà án, <#~|> giám định, <#~|> phi^*n dịch hay không.(22)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Một thành vi^*n của Hội đồng xét xử phúc thẩm trình bày tóm tắt nội %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung của kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà hỏi những <#~|> có kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát có %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">kháng nghị xem có ai bổ sung, thay đổi hoặc rút kháng cáo, kháng nghị hay không. %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">(23)%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Chủ toạ phi^*n toà hỏi Kiểm sát vi^*n và những <#~|> tham gia tố tụng xem có ai y^*u cầu triệu tập th^*m <#~|> làm chứng; bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mới
hay không.(24)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">PHẦN THỦ TỤC XÉT HỎI TẠI PHIÊN TOÀ:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Phần này ghi việc xét hỏi tại phi^*n toà theo w--W--W vi xét xử phúc thẩm quy %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">định tại Điều 241 của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">PHẦN TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Phần này ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu tranh luận và đối đáp. Sau đó ghi lời nói sau cùng của bị cáo).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.(25)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những sửa đổi, bổ sung theo y^*u cầu của Kiểm sát vi^*n và những <#~|> tham gia tố tụng:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(26)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phi^*n toà kết thúc vào hồi%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... giờ%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... phút ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        . %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THƯ KÝ TOÀ ÁN
GHI BIÊN BẢN PHIÊN TOÀ
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chữ ký%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Chữ ký%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Họ và t^*n%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02d:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành phi^*n toà (ví dụ: Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nội).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Nếu vụ án có /|$\t hoặc hai bị cáo kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy đủ họ t^*n của bị cáo; nếu vụ án có từ ba bị cáo trở l^*n kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị thì ghi họ t^*n của bị cáo @^- số các bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và th^*m các chữ “và các bị cáo khác”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Chỉ cần ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> kháng cáo (ví dụ: do có kháng cáo của bị cáo (các bị cáo), <#~|> bị hại và nguy^*n đơn dân sự).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Nếu xét xử công khai bỏ chữ “kín”; nếu xét xử kín bỏ hai chữ “công khai”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Nếu Hội đồng xét xử có th^*m hai Hội thẩm thì ghi đầy đủ họ t^*n, nghề nghiệp và nơi công tác của họ.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-ansi-language: NL">(6) đến (21) Ghi tương tự theo hướng dẫn cách ghi các mục từ mục (8) đến mục %%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(24) của bản hướng dẫn sử dụng mẫu Bi^*n bản phi^*n toà hình sự sơ thẩm ban hành kèm theo Nghị quyết
số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(22), (23) và (24) Sau từng mục ghi việc trả lời của những <#~|> được hỏi. Nếu có <#~|> đề %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">nghị hoặc y^*u cầu, thì ghi đề nghị hoặc y^*u cầu của họ và ghi quyết định giải quyết của Hội đồng xét xử.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(25) Nếu sau khi nghị án Hội đồng xét xử tuy^*n án thì tiếp đó ghi: “Hội đồng xét xử tuy^*n án theo bản án gốc đã được Hội đồng xét xử thông qua tại phòng nghị án” (không phải ghi phần quyết định của bản án); nếu Hội đồng xét xử có quyết định khác thì ghi quyết định của Hội đồng xét xử (ví dụ: Hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ vụ án; Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc xét hỏi và tranh luận).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(26) Ghi tương tự theo hướng dẫn tại tiểu mục 4.2 mục 4 Phần II của Nghị quyết số %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.8pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">04/2004/NQ-HĐTP%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành /|$\t số quy định @^- Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự năm 2003.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ghi chú:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Nếu phi^*n toà diễn ra @^- nhiều ngày thì kết thúc mỗi ngày cần ghi: “Hội đồng xét xử tạm nghỉ” và khi tiếp tục phi^*n toà cần ghi: “Ngày... tháng... năm..., Hội đồng xét xử tiếp tục phi^*n toà”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 02đ: Bản án hình sự phúc thẩm%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">__________________________________________________________%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ ÁN%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.........................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                                 ___________________      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bản án số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... /%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...../HSPT%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....-%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....-..... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TOÀ%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">........................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thẩm phán - Chủ toạ phi^*n toà: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Thẩm phán: %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">                            %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các Hội thẩm%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">...................%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> (nếu có):%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1)%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Thư ký Toà án ghi bi^*n bản phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..........  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cán bộ Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">   %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Đại diện Viện kiểm sát%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">  %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">tham gia phi^*n toà:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         Kiểm sát vi^*n.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong các ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......./...../HSPT ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... đối với (các) bị cáo:(3)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">do có kháng cáo của:(4)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">và kháng nghị của:%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">đối với bản án hình sự sơ thẩm số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........./......../HSST ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...... của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.......... sinh ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">thường trú tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.8pt">......%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">............; tạm trú tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.8pt">......%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">..............; nghề nghiệp%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">....; trình độ văn hoá%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......; con ông%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt"> và bà%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">...............%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">........... ; có vợ (chồng) và%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......con; ti*k% sự%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.; ti*k% án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.....; bị bắt tạm giam ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.........%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2.%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Những <#~|> tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có li^*n quan đến kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cáo, kháng nghị:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của bị cáo: (7)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">................ sinh năm (hoặc tuổi)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.; trú tại%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1.2pt">.......; nghề nghiệp%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................................. là:(8)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bào chữa cho bị cáo:(9)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bị hại:(10)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của <#~|> bị hại:(11)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">     %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nguy^*n đơn dân sự:(12)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của nguy^*n đơn dân sự:(13)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bị đơn dân sự:(14)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">        %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự:(15)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">   %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến vụ án:(16)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">       %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người đại diện hợp pháp của <#~|> có quy*k% lợi, nghĩa vụ li^*n quan đến %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">vụ án:(17)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Người bảo vệ quy*k% lợi cho <#~|> bị hại (nguy^*n đơn dân sự,...)(18)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ông (Bà)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">         %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">NHẬN THẤY:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">^_^ bản cáo trạng của Viện kiểm sát%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.................... và bản án hình sự sơ thẩm của Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......................... thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: (ghi tóm tắt nội dung vụ án có li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị hoặc không có li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị, nhưng Toà án cấp phúc thẩm có xem xét).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Tại bản án hình sự sơ thẩm số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">....................... ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......., Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">................................. đã quyết định:(19)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">......................................................................................................  %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">............................................................................................................... %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......,............... có đơn kháng cáo với nội dung%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.......(20)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Ngày%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... tháng%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... năm%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">......, Viện kiểm sát %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">............... có kháng nghị số%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">........%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">với nội dung%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.............................................................................................(21)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phi^*n toà phúc thẩm;
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi^*n toà, tr^*n cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện
tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát vi^*n, bị cáo, <#~|> bào chữa (nếu có) và những <#~|> tham gia tố tụng khác,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">XÉT THẤY:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(22)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Vì các lẽ tr^*n,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">            Căn cứ vào điểm (các điểm)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">..... khoản 2 Điều 248 và Điều (các điều)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">.....(23)%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 1pt">
của Bộ %30%#j= tố tụng hình sự,%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(24)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">          %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp %30%#j= kể từ ngày tuy^*n án.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02đ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(1) Nếu Hội đồng xét xử có th^*m hai Hội thẩm thì ghi đầy đủ họ t^*n, nghề nghiệp và nơi công tác của họ.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(2) Trong trường hợp vụ án được xét xử và kết thúc @^- /|$\t ngày, thì bỏ hai chữ “Trong các” (ví dụ: Ngày 25 tháng 5 năm 2005...).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp vụ án được xét xử @^- hai ngày trở l^*n, nếu số ngày tương đối ít thì có thể ghi đủ số ngày (ví dụ: Trong các ngày 3, 4 và 5 tháng 7...); nếu số ngày nhiều li*k%%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt"> nhau thì ghi từ ngày đến ngày (ví dụ: Trong các ngày từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7 năm...); nếu khác tháng mà xét xử li^*n tục thì ghi từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... (ví dụ: %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">Trong các ngày từ ngày 30-7 đến ngày 04-8 năm...), nếu không xét xử li^*n tục thì ghi các ngày của từng tháng (ví dụ: @^- các ngày 29, 30, 31 tháng 7 và các ngày 03, 04 tháng 8 năm...).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(3) Nếu vụ án có /|$\t hoặc hai bị cáo kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy đủ họ t^*n của bị cáo; nếu vụ án có từ ba bị cáo trở l^*n kháng cáo hoặc bị kháng cáo, kháng nghị thì ghi họ t^*n của bị cáo @^- số các bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và th^*m các chữ “và các bị cáo khác”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(4) Chỉ cần ghi địa vị pháp lý @^- tố tụng của <#~|> kháng cáo (ví dụ: do có kháng %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">cáo của bị cáo (các bị cáo), <#~|> bị hại và nguy^*n đơn dân sự).%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(5) Không ghi các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng toàn bộ kháng cáo, kháng nghị li^*n quan đến họ đã được rút trước khi mở phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(6) Nếu có bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng Toà án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">cấp phúc thẩm có xem xét phần của bản án sơ thẩm đối với họ, thì ghi như bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị; nếu Toà án cấp phúc thẩm không xem xét phần của bản án sơ thẩm đối với họ thì chỉ cần ghi: “Ngoài ra còn có (số lượng) bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị”. Trong trường hợp chỉ có /|$\t bị cáo thì ghi: “Ngoài ra còn có bị cáo (họ t^*n) không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(7) đến (18) Chỉ ghi những <#~|> có kháng cáo, có li^*n quan đến kháng cáo, kháng nghị hoặc bào chữa cho bị cáo. Cách ghi %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">được thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại các mục từ mục (9) đến mục (24) của bản hướng dẫn sử dụng mẫu Bản án hình sự sơ thẩm ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05-11-2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(19) Ghi đầy đủ, cụ thể các quyết định của bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị và các quyết định của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng Toà án cấp %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">phúc thẩm có xem xét. Đối với các quyết định của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, thì ghi như sau: “Ngoài ra Toà án cấp sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo khác từ... đến...
và (ghi tóm tắt các quyết định như buộc bồi thường thiệt hại; xử lý vật chứng; án phí;
quy*k% kháng cáo...)”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">(20) và (21) Ghi nội dung kháng cáo, kháng nghị (kể cả nội dung sửa đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị). Nếu tại phi^*n toà có <#~|> rút kháng cáo, Viện kiểm sát rút kháng nghị thì tiếp đó ghi việc rút kháng cáo, kháng nghị tại phi^*n toà.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(22) Trong phần này ghi sự phân tích và đánh giá của Hội đồng xét xử bao gồm:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Phân tích và đánh giá những vấn đề đã được tranh tụng tại phi^*n toà;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Đánh giá các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị hoặc tuy không bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng Toà án cấp phúc thẩm có xem xét;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Những chứng cứ chứng minh cho việc chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Hướng quyết định của Toà án cấp phúc thẩm.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(23) Ghi điểm (các điểm) quy định tại khoản 2 Điều 248 và Điều (các điều) tương ứng (249, 250, 251, 252) của BLTTHS mà Hội đồng xét xử căn cứ để ra quyết %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">định%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(24) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà cách ghi%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">a. Trường hợp thuộc điểm a khoản 2 Điều 248 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Không chấp nhận kháng cáo của...(kháng nghị của...) và giữ nguy^*n bản án sơ thẩm:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">-%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> Áp dụng điểm... khoản... Điều... của Bộ %30%#j= hình sự (nếu có nhiều bị cáo w--W--W các tội khác nhau, thì ghi áp dụng điểm... khoản... Điều... của Bộ %30%#j= hình sự đối với bị cáo %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">(các bị cáo)... và áp dụng điểm... khoản... Điều... của Bộ %30%#j= hình sự đối với bị cáo (các bị cáo)...). %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Xử phạt bị cáo... (ghi t^*n từng bị cáo và mức hình phạt; ghi mức hình phạt bằng số và bằng chữ @^- ngoặc đơn; ví dụ: 03 (ba) năm). Tiếp đó ghi thời điểm để tính thời hạn chấp hành hình phạt; nếu cho bị cáo được hưởng án treo thì cần giao <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi <#~|> đó làm việc hoặc chính quy*k% địa phương %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">nơi <#~|> đó thường trú để giám sát và giáo dục. Trong trường hợp cần tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành hình phạt tử hình thì ghi: “tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Việc bồi thường thiệt hại: (Cần thiết phải ghi: áp dụng khoản... Điều... (tương ứng) của Bộ %30%#j= dân sự buộc...);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Việc xử lý vật chứng (nếu có) cần ghi theo quy định tại Điều 76 của BLTTHS%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về án phí:      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về........... không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp %30%#j=, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">b. Trường hợp thuộc điểm b khoản 2 Điều 248 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">1. Sửa /|$\t phần bản án sơ thẩm: %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">-%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.1pt"> Áp dụng điểm... khoản... Điều... của Bộ %30%#j= hình sự (nếu có nhiều bị cáo w--W--W các tội khác nhau, thì ghi áp dụng điểm... khoản... Điều... của Bộ %30%#j= hình sự đối với bị cáo %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">(các bị cáo)... và áp dụng điểm... khoản... Điều... của Bộ %30%#j= hình sự đối với bị cáo (các bị cáo)...). %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Xử phạt bị cáo... (ghi t^*n từng bị cáo và mức hình phạt). Tiếp đó ghi thời điểm để tính thời hạn chấp hành hình phạt; nếu cho bị cáo được hưởng án treo thì cần giao <#~|> %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.1pt">được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi <#~|> đó làm việc hoặc chính quy*k% địa phương %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">nơi <#~|> đó thường trú để giám sát và giáo dục. Trong trường hợp cần tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành hình phạt tử hình thì ghi: “tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án”.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Việc bồi thường thiệt hại: (Cần thiết phải ghi: áp dụng khoản... Điều... (tương ứng) của Bộ %30%#j= dân sự buộc...);%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">- Việc xử lý vật chứng (nếu có) cần theo quy định tại Điều 76 của BLTTHS%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">2. Về án phí:      %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về........... không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp %30%#j=, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">c. Trường hợp thuộc điểm c khoản 2 Điều 248 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL">Huỷ bản án sơ thẩm số... ngày... tháng... năm... của Toà án........................................... %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.5pt">...........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt"> (Toà án%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.5pt">.........%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">) để điều tra %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">lại (xét xử sơ thẩm lại) theo thủ tục ?/??\ng.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">d. Trường hợp thuộc điểm d khoản 2 Điều 248 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Huỷ bản án sơ thẩm số... ngày... tháng... năm... của Toà án........................................... và đình chỉ vụ án đối với%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.5pt">……......................................................................................%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">đ. Trường hợp thuộc từ hai điểm trở l^*n quy định tại khoản 2 Điều 248 của BLTTHS%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Trong trường hợp này ghi quyết định về từng trường hợp /|$\t theo hướng dẫn cách %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ghi từng trường hợp tương ứng được hướng dẫn tại các điểm a, b và c tr^*n đây.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Phần cuối cùng của bản án, nếu là bản án gốc được thông qua tại phòng nghị án %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.2pt">thì cần phải có đầy đủ chữ ký, họ và t^*n của các thành vi^*n Hội đồng xét xử; nếu là bản án chính thì cần ghi như sau:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"> %%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Nơi nhận:%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ghi những nơi mà Toà án cấp phúc thẩm %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">phải giao bản án theo quy định tại Điều %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: 0.1pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">254 %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">của BLTTHS và những nơi cần lưu bản án %%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">chính)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold">Ký t^*n và đóng dấu của Toà án%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">

%%0%#. lang=NL http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Họ và t^*n)%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt">


Văn bản mới