Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">******

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">********

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Số: 1004/2006/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 %%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt">VỀ VIỆC GIẢI THỂ CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC 6 QUÂN KHU 5%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
Căn cứ vào Bộ %30%#j= Tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự;
Xét đề nghị của Chính phủ;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> QUYẾT NGHỊ:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">. Giải thể Cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 Quân khu 5 được thành lập theo quy định tại khoản 24 Điều 3 của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của ủy ban thường vụ Quốc hội.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Điều 2%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2. Chính phủ @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"COLOR: windowtext; mso-bidi-font-size: 12.0pt">
CHỦ TỊCH 
 
 
 

Nguyễn Văn An


Văn bản mới