Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">********

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 916/2005/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
Căn cứ vào Luật Kiểm toán nhà nước;
^_^ đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước gồm các vụ và các đơn vị tương đương cấp vụ sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Văn phòng kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. Vụ Tổ chức cán bộ;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c. Vụ Tổng hợp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ. Vụ Pháp chế;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e. Vụ Quan hệ quốc tế;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành I;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành II;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành III;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành IV;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành V;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành IV;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">g. Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành VII;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Kiểm toán Nhà nước khu vực I (trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội);

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. Kiểm toán Nhà nước khu vực II (trụ sở đặt tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c. Kiểm toán Nhà nước khu vực III (trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng);

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d. Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh);

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ. Kiểm toán Nhà nước khu vực V (trụ sở đặt tại Thành phố Cần Thơ);

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Các đơn vị sự nghiệp:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b. Trung tâm Tin học;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c. Tạp chí Kiểm toán.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp và Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có con dấu ri^*ng; Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở ri^*ng.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 4.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Số lượng Kiểm toán Nhà nước ?/??\y^*n ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực @^- từng thời kỳ được xác định tr^*n cơ sở y^*u cầu nhiệm vụ, đội ngũ kiểm toán vi^*n và cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động kiểm toán, do Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 5.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
 Nguyễn Văn An


Văn bản mới