Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO

******

 

Số: 07/2006/LPQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

Hiệp định Hợp tác Văn hóa, Giáo dục và Khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2005./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

HỢP TÁC VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha, dưới đây gọi là hai B^*n,

Căn cứ Ý định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha về hợp tác @^- lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học, đầu tư và tránh đánh thuế hai lần, ký ngày 09 tháng 10 năm 2004 tại Hà Nội,

Với mong muốn phát triển các quan hệ hữu nghị giữa hai nước,

Hoàn toàn tin tưởng rằng mọi sự trao đổi và hợp tác @^- các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và khoa học sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc và hai n*k% văn hóa,

Cùng thỏa thuận như sau:

Điều 1

Hai B^*n sẽ xúc tiến việc thực hiện các hoạt động văn hóa và giáo dục giữa hai nước, cũng như thúc đẩy việc tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa của nhau vào tạo điều kiện thành lập các trung tâm văn hóa và giáo dục tr^*n lãnh thổ của B^*n kia, phù hợp với pháp %30%#j= của mỗi nước.

Điều 2

Phía Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để đưa tiếng Tây Ban Nha vào chương trình học phổ thông tại Việt Nam với sự giúp đỡ ban đầu của Tây Ban Nha, đồng thời sẽ hỗ trợ mở rộng sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha ở bậc đại học.

Điều 3

Hai B^*n sẽ tăng cường hợp tác @^- các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, ô-p^*-ra và múa và tạo điều kiện trao đổi các đoàn nghệ thuật @^- các khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương, các chương trình lễ hội, li^*n hoan truy*k% thống được tổ chức ở mỗi nước.

Điều 4

Hai B^*n sẽ ủng hộ sự hợp tác @^- lĩnh vực văn hóa dân gian, nghệ thuật tạo hình cũng như việc tổ chức các triển lãm nghệ thuật và văn hóa phù hợp với %30%#j= pháp của mỗi nước.

Điều 5

Hai B^*n sẽ tăng cường hợp tác @^- lĩnh vực di sản văn hóa, các bảo tàng và khảo cổ. Mỗi B^*n sẽ tạo điều kiện cho công dân của phía B^*n kia tiếp cận các thư viện, kho lưu trữ, các cơ quan văn hóa và giáo dục của mình.

Điều 6

Hai B^*n sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quy*k% nhằm đảm bảo quy*k% sở hữu trí tuệ của phía b^*n kia @^- lãnh thổ của mình phù hợp với các %30%#j= lệ và quy định của mỗi nước.

Điều 7

Hai B^*n sẽ tăng cường hợp tác @^- lĩnh vực điện ảnh, khuyến khích việc tham dự các li^*n hoan phim quốc tế được tổ chức ở nước kia.

Điều 8

Hai B^*n sẽ ủng hộ việc trao đổi giáo vi^*n, sinh vi^*n, các nhà khoa học và ?/??\y^*n gia. Đồng thời cũng sẽ khuyến khích việc hợp tác giữa các trường đại học và giữa các trung tâm nghi^*n cứu khoa học của hai nước.

Điều 9

Hai B^*n sẽ tạo điều kiện cấp học bổng nghi^*n cứu ?/??\y^*n sâu cho các sinh vi^*n và các nhà nghi^*n cứu của phía b^*n kia @^- lĩnh vực ngôn ngữ, nghệ thuật, văn hóa, khoa học.

Điều 10

Hai B^*n sẽ nghi^*n cứu các điều kiện cần thiết để cùng công nhận học vị, bằng cấp và học hàm của nhau, phù hợp với các quy định pháp %30%#j= của từng nước.

Điều 11

Hai B^*n sẽ thúc đẩy các nỗ lực trao đổi ấn phẩm và các sản phẩm nghe nhìn nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tr^*n cơ sở cùng thỏa thuận, hai B^*n sẽ khuyến khích việc dịch các tác phẩm chọn lọc, đặc biệt về văn học cổ điển, lịch sử, địa lý, phát triển kinh tế - %z/%%\c của mỗi nước, cũng như thông tin về các khóa học, các chương trình học và các phương pháp tự học do các cơ sở giáo dục của hai nước xuất bản cũng như sẽ tăng cường việc trao đổi các nguồn tư liệu.

Điều 12

Hai B^*n sẽ tạo điều kiện hợp tác giữa thanh ni^*n hai nước cũng như việc hợp tác trực tiếp giữa các tổ chức thanh ni^*n của hai nước.

Điều 13

Hai B^*n sẽ ủng hộ việc hợp tác @^- lĩnh vực Thể dục Thể thao cũng như các tiếp xúc giữa các tổ chức thể thao của hai nước.

Điều 14

Hai B^*n khuyến khích việc hợp tác @^- khuôn khổ Hiệp đình này, không ảnh hưởng tới các quy*k% và nghĩa vụ của hai b^*n đối với các Hiệp ước quốc tế khác mà mỗi b^*n đã ký kết, và phù hợp với các quy định của các tổ chức quốc tế mà mỗi b^*n là thành vi^*n.

Điều 15

Mỗi B^*n sẽ tự chịu các chi phí phát sinh do sáng kiến của mình @^- khuôn khổ Hiệp định này.

Đối với B^*n Tây Ban Nha, những chi phí để thực hiện Hiệp định này sẽ được lấy từ nguồn vốn định sẵn @^- ngân sách thường kỳ.

Điều 16

Hai B^*n thỏa thuận lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học chịu trách nhiệm thi hành Hiệp định này, cũng như giải quyết tất cả những vấn đề có thể phát sinh @^- quá trình triển khai Hiệp định.

Ủy ban Hỗn hợp sẽ họp luân phi^*n tại từng nước. Việc xác định thời gian và địa điểm họp sẽ tiến hành qua đường ngoại giao.

Những cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Hiệp định này, về phía Tây Ban Nha là Bộ Ngoại giao và Hợp tác và về phía Việt Nam là Bộ Văn hóa – Thông tin.

Điều 17

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được công hàm ngoại giao sau cùng của hai B^*n thông báo cho nhau về việc đã hoàn thành các thủ tục pháp %30%#j= @^- nước của mỗi B^*n, để Hiệp định này có hiệu lực.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực @^- năm năm và sẽ được mặc nhi^*n gia hạn năm năm /|$\t, trừ trường hợp /|$\t @^- hai B^*n thông báo cho B^*n kia bằng văn bản thông qua đường ngoại giao ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định, sáu tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực.

Làm tại Madrid ngày 11 tháng 6 năm 2005 thành hai bản, bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, các văn bản có giá trị như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA
BỘ TRƯỞNG VĂN HÓA
 
Carmen Calvo Poyato

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 Phạm Quang Nghị


Văn bản mới