Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO
*****

 

Số: 51/2007/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2007

 

Chương trình trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Ti^*n giai đoạn 2008 – 2010, ký ngày 27 tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2007.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
L^* Thị Tuyết Mai

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRAO ĐỔI VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2010

Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Triều Ti^*n (sau đây được gọi là hai B^*n) đã nhất trí về Chương trình trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giai đoạn 2008 – 2010 nhằm thực thi “Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Ti^*n” đã được ký kết giữa Chính phủ hai nước tại Bình Nhưỡng ngày 24 tháng 3 năm 1978.

Nội dung Chương trình trao đổi như sau:

1. Khoa học vụ Giáo dục

Điều 1. Hai B^*n khuyến khích việc trao đổi thông tin khoa học và công nghệ, trao đổi ?/??\y^*n gia và kỹ thuật vi^*n, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học. Các hoạt động này được tổ chức thực hiện thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Triều Ti^*n.

Điều 2. Hai B^*n khuyến khích trao đổi và hợp tác @^- lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung chi tiết sẽ được nhất trí thông qua Bộ Giáo dục của hai nước.

2. Văn hóa và Nghệ thuật

Điều 3. Hai B^*n chia sẽ những thành công và kinh nghiệm đạt được về văn hóa và nghệ thuật, đồng thời đẩy mạnh trao đổi và hợp tác @^- lĩnh vực này.

Điều 4. Hai B^*n khuyến khích trao đổi các nhóm nghệ sĩ tới dự các li^*n hoan nghệ thuật quốc tế sẽ được tổ chức ở mỗi nước.

Điều 5. Hai B^*n tổ chức chương trình chiếu phim nhân dịp những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của mỗi nước và tạo điều kiện cho nhau tham gia các li^*n hoan phim quốc tế được tổ chức ở mỗi nước.

3. Xuất bản và Phát thanh truy*k% hình

Điều 6. Hai B^*n tạo điều kiện trao đổi các đoàn đại biểu, ?/??\y^*n gia và các xuất bản phẩm giữa các nhà xuất bản của hai nước; tham gia các hội chợ sách quốc tế được tổ chức ở mỗi nước.

Điều 7. Hai B^*n cộng tác nhằm tăng cường hoạt động trao đổi và hợp tác hữu nghị giữa các cơ quan phát thanh truy*k% hình của hai nước

Điều 8. Hai B^*n khuyến khích trao đổi các tư liệu phát thanh truy*k% hình giới thiệu về lịch sử, văn hóa, thi^*n nhi^*n và phong tục tập quán của mỗi nước.

Điều 9. Hai B^*n hợp tác phát sóng các chương trình truy*k% hình giới thiệu về mỗi nước nhân dịp các ngày quốc khánh và ngày lễ kỷ niệm.

4. Thanh ni^*n và Thể thao

Điều 10. Hai B^*n khuyến khích hợp tác giữa thanh ni^*n và các tổ chức thanh ni^*n của hai nước.

Điều 11. Hai B^*n khuyến khích các cơ quan, tổ chức, li^*n đoàn thể thao quốc gia của mỗi nước tăng cường hợp tác về thể dục thể thao dưới các hình thức sau:

- Trao đổi vận động vi^*n và các đội tuyển đi thi đấu, tập huấn;

- Trao đổi cán bộ, huấn luyện vi^*n, trọng tài, ?/??\y^*n gia nghi^*n cứu và các cán bộ thể thao @^- các lĩnh vực thể dục thể thao khác;

- Dự các hội thảo, hội nghị, các khóa đào tạo và các hoạt động khác về thể thao được tổ chức tại mỗi nước;

- Trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tài liệu khác li^*n quan đến các hoạt động thể dục thể thao;

- Trao đổi chương trình và kết quả nghi^*n cứu về khoa học thể dục thể thao;

- Hợp tác giới thiệu môn Taekwondo ở cả hai nước;

- Các hình thức hợp tác khác về thể thao do hai B^*n quyết định.

5. Điều khoản ?/??\ng

Điều 12. Việc trao đổi các đoàn đại biểu và nội dung trao đổi không nằm @^- Chương trình này sẽ được thỏa thuận ri^*ng thông qua k^*nh ngoại giao.

Điều 13. Các ?/??\yến thăm của các đoàn đại biểu và cá nhân @^- Chương trình này sẽ được thực hiện theo các điều khoản sau đây:

a. B^*n cử phải thông báo cho B^*n nhận về t^*n đại biểu, mục đích ?/??\yến đi, thời gian và chi tiết về hộ chiếu của đoàn đại biểu 2 tháng trước ngày khởi hành;

b. B^*n nhận thông báo cho B^*n cử @^- vòng 1 tháng sau khi nhận được các thông tin tr^*n;

c. B^*n cử phải thông báo cho B^*n nhận về ngày đến và phương tiện đi lại tr^*n hành trình quốc tế trước ít nhất 1 tuần.

Điều 14. B^*n cử chịu các chi phí đi về tr^*n hành trình quốc tế của các đoàn đại biểu được thỏa thuận theo Chương trình này và B^*n nhận chịu các chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại @^- nước, tổ chức các hoạt động và hỗ trợ y tế ban đầu.

Điều 15. B^*n cử chịu chi phí vận ?/??\yển đi về và bảo hiểm cho các hiện vật triển lãm được trao đổi theo Chương trình này và B^*n nhận chịu chi phí li^*n quan tới việc tổ chức triển lãm (thu^* địa điểm, thông tin quảng bá và vận ?/??\yển @^- nước).

Điều 16. B^*n cử chịu các chi phí li^*n quan tới việc gửi sách, xuất bản phẩm và các dự liệu khác được trao đổi theo Chương trình này.

Chương trình trao đổi này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Làm tại Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2007, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Triều Ti^*n và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, thì văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hoàng Tuấn Anh

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN
QUYỀN CHỦ NHIỆM ỦY BAN LIÊN LẠC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI
Mun Jae Chol


Văn bản mới