Tìm kiếm nhanh

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 14/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-za-ni-a có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2004./.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HIỆP ĐỊNH

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">HỢP TÁC KINH TẾ, TH­ƯƠNG MẠI, VĂN HOÁ, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA THỐNG NHẤT TAN-DA-NI-A.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Chính phủ nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tan-da-ni-a, dưới đây gọi tắt là "hai B^*n";

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Với lòng mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác @^- lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa hai nước tr^*n cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, có tính đến những nhu cầu và khả năng của mỗi nước;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Nhận rõ sự cần thiết tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác vì mục ti^*u ?/??\ng của hai nước và đóng góp tích cực vào sự nghiệp hợp tác ở hai khu vực,

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đã thỏa thuận như sau:

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Tr^*n cơ sở tôn trọng những cam kết quốc tế của mình và phù hợp với khả năng và %30%#j= pháp hiện hành của mỗi nước, hai B^*n sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hợp tác song phương về kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Căn cứ Hiệp định này, hai B^*n sẽ triển khai những hình thức hợp tác khác nhau thông qua các thỏa thuận và hợp đồng giữa các cơ quan và các ngành hữu quan của hai nước, đặc biệt là @^- những ngành kình tế có triển vọng hợp tác và phát triển.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Xét nhu cầu và khả năng hợp tác hiện nay của hai nước, những lĩnh vực hai B^*n có khả năng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và ?/??\y^*n gia, gồm: 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác nước ngầm và hệ thống tưới cho cây trồng nông nghiệp;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2. Hạ tầng cơ sở;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3. Kinh tế, thương mại;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4. Khoa học và công nghệ;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5. Môi trường

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">6. Y tế, văn hóa, các vấn đề %z/%%\c;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7. Công nghiệp;

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8. Bất kỳ lĩnh vực hợp tác nào khác do hai Bện thỏa thuận.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 4.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Xét tầm quan trọng của việc tạo ra những thuận lợi về tài chính để bảo đảm thực hiện các dự án ?/??\ng, hai B^*n thỏa thuận phối hợp tìm kiếm những nguồn vốn cần thiết tr^*n cơ sở xem xét từng dự án cụ thể.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 5.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Hiệp định này không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện những thỏa thuận song phương hoặc đa phương mà mỗi B^*n là /|$\t b^*n ký kết.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 6.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Hai B^*n sẽ chỉ định và ủy quy*k% cho các cơ quan ?/??\y^*n trách theo dõi thực hiện Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Hai B^*n sẽ giải quyết bằng thương lượng thân thiện mọi tranh chấp xảy ra @^- quá trình giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 7.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Hai B^*n sẽ xem xét việc lập ủy ban Hỗn hợp li^*n Chính phủ Việt Nam Tan-da-ni-a vào thời gian thích hợp để theo dõi và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước @^- quá trình thực hiện Hiệp định này.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều 8.%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> Hiệp định này có hiệu lực năm (5) năm kể từ ngày ký và được mặc nhi^*n gia hạn th^*m năm (5) năm tiếp theo trừ khi /|$\t B^*n thông báo bằng văn bản cho B^*n kia về ý định chấm dứt Hiệp định sáu (6) tháng trước khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.  

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">^_^ y^*u cầu của /|$\t B^*n, Hiệp định này có thể được bổ sung, sửa đổi tr^*n cơ sở thỏa thuận song phương. Trong trường hợp Hiệp định này chấm dứt hiệu lực, các điều khoản của Hiệp định này sẽ tiếp tục áp dụng cho các chương trình hoặc dự án đã được ký kết @^- khuôn khổ của Hiệp định này, nhưng chưa được hoàn thành khi Hiệp định này chấm dứt hiệu lực.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Làm tại Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2O04, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau./.

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Nguyễn Phú Bình

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ
THỐNG NHẤT TAN-DA-NI-A
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tiến sĩ Abdulkader Shareef


Văn bản mới