Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 36/2008/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ THỰC THI BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghi^*n cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp %30%#j= có những tiến bộ quan trọng. Quy*k% và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả. Nhiều cá nhân và tổ chức có quy*k% đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quy*k% của mình. Các tổ chức quản lý tập thể quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan đã được hình thành, bước đầu đã có các hoạt động tích cực, đáng khích lệ.

Tuy nhi^*n, tình trạng vi w--W--W bản quy*k% diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực với các hình thức và mức độ khác nhau, nhất là @^- lĩnh vực âm nhạc, văn học, chương trình máy tính, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, kỹ thuật số … Tình trạng này gây thiệt hại và ảnh hưởng ti^*u cực đến hoạt động sáng tạo, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - văn hóa – %z/%%\c của đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguy^*n nhân của tình trạng nói tr^*n chủ yếu là do nhận thức, hiểu biết, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp %30%#j= quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan của nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế và chưa nghi^*m túc; hệ thống thực thi quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan của các cấp chính quy*k% chưa đáp ứng y^*u cầu bảo hộ theo quy định pháp %30%#j=.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghi^*m chỉnh, có hiệu quả các quy định pháp %30%#j= Việt Nam và các cam kết quốc tế về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện /|$\t cách quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể để bảo hộ quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan của các chủ thể quy*k% thuộc thẩm quy*k% quản lý.

Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành bảo hộ quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan @^- bộ, ngành, địa phương. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuy^*n, đột xuất các đơn vị trực thuộc @^- việc thực thi pháp %30%#j= quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan, xử lý nghi^*m các hành vi vi w--W--W theo quy định pháp %30%#j=;

b) Giao nhiệm vụ cho /|$\t đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc quy*k% quản lý thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng theo thẩm quy*k%;

c) Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức quản lý tập thể quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan thực hiện quy*k% do pháp %30%#j= quy định, đặc biệt là hoạt động cấp phép, thu và phân phối ti*k% sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; giám sát hoạt động của các tổ chức này theo thẩm quy*k%;

d) Khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành /|$\t số điều của Bộ %30%#j= Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan;

đ) ^_^ thẩm quy*k%, chủ động và tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động bảo hộ quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan tại bộ, ngành, địa phương mình, đặc biệt là hoạt động tư vấn, tuy^*n truy*k%, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j=, tổ chức thực thi, kiểm tra, xử lý vi w--W--W.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghi^*m minh, kịp thời các trường hợp vi w--W--W pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan;

b) Tổ chức tổng kiểm tra việc thực thi pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan @^- các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ li^*n quan tr^*n w--W--W vi cả nước @^- quý I năm 2009, đề xuất các biện pháp cần thiết để thực thi pháp %30%#j=, báo cáo Thủ tướng Chính phủ @^- quý II năm 2009. Tập trung vào các lĩnh vực có nhiều vi w--W--W, gây thiệt hại nghi^*m trọng cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư có li^*n quan. Phối hợp với ngành tòa án, kiểm sát và các cơ quan tố tụng khác @^- hoạt động điều tra, xử lý nghi^*m minh, kịp thời các hành vi vi w--W--W pháp %30%#j= quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan;

c) Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý và thực thi quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan thuộc Bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt làm công tác quản lý, thực thi quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan tr^*n w--W--W vi cả nước;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục nghi^*n cứu hoàn thiện pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan;

đ) Đẩy mạnh hoạt động tuy^*n truy*k%, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan; xuất bản sách, tạp chí ?/??\y^*n ngành về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan;

e) Chỉ đạo hệ thống khách sạn, các khu vui chơi giải trí nghi^*m túc thực hiện nghĩa vụ trả ti*k% bản quy*k% khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

g) Chỉ đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp %30%#j= bảo hộ quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan” theo từng lĩnh vực ?/??\y^*n ngành, trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ra đời và hoạt động của các tổ chức quản lý tập thể khác.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành li^*n quan bố trí ngân sách nhà nước, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách thực hiện việc mua bản quy*k% @^- các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách;

b) Chỉ đạo lực lượng hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn hàng hóa xuất, nhập khẩu vi w--W--W pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan; tập trung kiểm tra xử lý các chương trình máy tính, chương trình ghi âm, ghi hình xuất, nhập khẩu bất hợp pháp.

4. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghi^*m các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa tr^*n thị trường nội địa vi w--W--W quy định pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan.

Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, si^*u thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghĩa vụ trả ti*k% bản quy*k% theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

5. Bộ Thông tin và Truy*k% thông có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng văn bản quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và các dịch vụ trung gian khác li^*n quan đến quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc bộ thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả ti*k% sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các nghĩa vụ pháp lý li^*n quan khác;

c) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuy^*n truy*k% pháp %30%#j= và hoạt động thực thi pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan.

6. Bộ Công an chỉ đạo áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống vi w--W--W pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm w--W--W @^- hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hóa và dịch vụ về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan.

7. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội bi^*n phòng thường xuy^*n tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý mọi hành vi tàng trữ, vận ?/??\yển hàng hóa vi w--W--W quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan qua bi^*n giới.

Lực lượng Bộ đội bi^*n phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu ngăn chặn có hiệu quả hàng hóa xuất, nhập khẩu vi w--W--W quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan.

8. Bộ Ngoại giao chỉ đạo và hướng dẫn các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài thu thập thông tin về bảo hộ quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan, để hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện các giao dịch li^*n quan đến quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân Việt Nam bảo vệ quy*k% và lợi ích hợp pháp của mình về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan được khai thác sử dụng ở nước ngoài; làm việc với các cơ quan có thẩm quy*k% của nước ngoài để ngăn chặn các hành vi xâm w--W--W quy*k% và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh việc giảng dạy về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan @^- chương trình giáo dục đại học, cao đẳng và trung học ?/??\y^*n nghiệp.

10. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghi^*m chỉnh nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, <#~|> biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quy*k% của họ;

b) Tăng cường tuy^*n truy*k%, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan; mở ?/??\y^*n mục giới thiệu pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan.

11. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

12. Các tổ chức quản lý tập thể quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan phải phấn đấu để hoạt động ?/??\y^*n nghiệp, có đủ cán bộ ?/??\y^*n trách hiểu biết pháp %30%#j=, đủ trình độ ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ và kỹ năng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; thực hiện việc thu và phân phối ti*k% bản quy*k% công khai, minh bạch.

13. ^_^ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp %30%#j= về quy*k% tác giả, quy*k% li^*n quan về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và những vướng mắc @^- quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý. Quý I năm 2010 tổng kết /|$\t năm thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.  

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐ Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản mới