Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2005/CT-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 177/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ.TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 2861/QĐ.UB ngày 11/11/1995 của UBND tỉnh về "Tiếp tục đổi mới HTX, phát huy đa dạng các hình thức kinh tế HTX nông thôn" và Nghị định số 16/1997/NĐCP ngày 21/2/1997 của Chính phủ về ?/??\yển đổi, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX theo %30%#j= HTX được Quốc hội thông qua năm 1996. Tình hình HTX ở Nghệ An đã có bước ?/??\yển mới : Đến tháng 12/2004 toàn tỉnh có 597 HTX, @^- đó HTX NN có 368 (313 HTX ?/??\yển đổi và thành lập mới 55 HTX) và 229 HTX phi NN (45 HTX ?/??\yển đổi và thành lập mới 184 HTX). Các HTX NN đã ?/??\yển sang dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ như dịch vụ thủy nông, bảo vệ thực vật, cung ứng giống, phân bón, dịch vụ điện năng và công tác thú y... Một số HTX NN ở các huyện Quỳnh Lưu, Y^*n Thành, Diễn Châu, Đô Lương... đã phát triển các nghề TTCN nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho <#~|> lao động. Các HTX phi NN đã ?/??\yển sang dịch vụ "Đầu vào, đầu ra" cho kinh tế hộ, hoặc sản xuất - kinh doanh tổng hợp, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho tr^*n 7.000 lao động, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngày 12/10/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 177/2004/NĐ.CP quy định chi tiết thi hành /|$\t số điều của Luật HTX năm 2003. Để thực hiện đúng Nghị định số 177/2004/NĐ.CP của Chính phủ và Luật HTX năm 2003, UBND tỉnh y^*u cầu các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện tốt /|$\t số công việc chủ yếu sau đây:

1. Hội đồng Li^*n minh các HTX - DN NQD tỉnh :

* Tổ chức các lớp tập huấn Luật HTX năm 2003, Nghị định 177/2004/NĐ.CP của Chính phủ cho cán bộ quản lý HTX thuộc các phòng ban cấp huyện, thành phố, thị xã @^- tỉnh. Thời gian mỗi lớp tập huấn không quá 3 ngày và hoàn thành @^- tháng 4/2005.

* Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho Chủ nhiệm HTX, Trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng HTX Luật HTX 2003, Nghị định 177/2004/NĐ.CP theo chương trình, giáo trình mới đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt thực hiện thống nhất @^- toàn quốc.

* Trong năm 2005 xây dựng từ 7 - 10 mô hình HTX kiểu mới @^- lĩnh vực NN theo Luật HTX năm 2003.

* Hướng dẫn các HTX thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của UBND tỉnh về khuyến khích phát triển HTX.

* Thường xuy^*n theo dõi tập hợp để báo cáo UBND tỉnh kịp thời về các kiến nghị đề xuất của HTX; Hàng năm tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Luật HTX 2003, Nghị định 177/2004/NĐ-CP và các nội dung n^*u tr^*n.

2. Các Sở : Công nghiệp, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thương mại, Thủy sản : Lập kế hoạch, chủ động phối hợp với Hội đồng Li^*n minh các HTX và DNNQD triển khai thực hiện %30%#j= HTX 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ để củng cố, phát triển các HTX @^- ngành.

3. Sở Nội vụ : Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Hội đồng Li^*n minh các HTX và DN NQD tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX theo chương trình khung thống nhất toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt.

4. Các Sở : Tài chính, Tài nguy^*n và Môi trường : Phối hợp với li^*n minh các hợp tác xã và DN NQD hướng dẫn các HTX sử dụng đúng chế độ tài chính và chính sách về đất đai.

5. Các ngân hàng : Quan tâm ưu đãi cho các HTX @^- việc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

6. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành vi^*n, Đài Phát thanh - Truy*k% hình và Báo Nghệ An : Phối hợp với Hội đồng Li^*n minh các HTX và DNNQD tuy^*n truy*k% rộng rãi, việc củng cố và phát triển các HTX theo Luật HTX năm 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

7. UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò :

- Từ nay đến hết quý II/2005 tập trung triển khai các nội dung sau đây :

+ Tổ chức phổ biến sâu rộng Luật HTX năm 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, Đảng vi^*n và các tầng lớp nhân dân.

+ Chỉ đạo các phòng ?/??\y^*n môn giúp các HTX rà soát lại điều lệ của HTX nếu thấy các quy định nào trái với điều %30%#j= HTX năm 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ.CP của Chính phủ thì kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc bãi bỏ.

+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành li^*n quan, Hội đồng Li^*n minh các HTX và DNNQD xây dựng /|$\t số HTX kiểu mới.

- Tuy^*n truy*k%, vận động, giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân có nhu cầu thành lập HTX.

- Lập kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các Chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát, Kế toán HTX..., theo chương trình mới do Hội đồng Li^*n minh các HTX và DNNQD tổ chức.

Y^*u cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Chủ tịch Hội đồng Li^*n minh các HTX và DNNQD tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

TM.UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thế Trung


Văn bản mới