Tìm kiếm nhanh

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 79/2008/CT-BVHTTDL

 Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thời gian qua, công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã có những đóng góp tích cực @^- việc duy trì và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của toàn ngành. Các hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=, phổ biến, giáo dục pháp %30%#j=,  kiểm tra việc thực hiện pháp %30%#j=, công tác rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= đã được tổ chức, triển khai tương đối toàn diện. Đến nay, đã có sáu %30%#j=, hai pháp lệnh và hàng trăm văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= khác về các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được các cơ quan có thẩm quy*k% ban hành. Hệ thống pháp %30%#j= về quản lý ngành ngày càng được hoàn thiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= đã được triển khai bằng nhiều hình thức thích hợp để đưa các văn bản vào cuộc sống.

Tuy nhi^*n, công tác pháp chế của ngành vẫn còn có những hạn chế. Một số văn bản chậm được ban hành; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị @^- việc soạn thảo văn bản chưa chặt chẽ; công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= chưa được thực hiện thường xuy^*n; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế còn thiếu những cán bộ, công chức có trình độ ?/??\y^*n môn cao. Sự quan tâm đến công tác pháp chế @^- /|$\t số cán bộ lãnh đạo và sự hiểu biết về pháp %30%#j= của /|$\t số cán bộ, công chức @^- các cơ quan thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chưa tương xứng với y^*u cầu không ngừng tăng cường pháp chế @^- quản lý Nhà nước. Những hạn chế n^*u tr^*n, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của toàn ngành.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế @^- công tác pháp chế nhằm phát huy tốt vai trò giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch bằng pháp %30%#j= @^- thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ thị:

1. Về nhận thức:

Cán bộ, công chức, vi^*n chức @^- toàn ngành cần nâng cao nhận thức về việc Nhà nước quản lý %z/%%\c bằng pháp %30%#j=, từ đó thấy rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác pháp chế @^- việc triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành.

Tiếp tục củng cố các tổ chức pháp chế, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế hiện có tại các cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa có tổ chức pháp chế hoặc chưa bố trí cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ?/??\y^*n trách hoặc ki^*m nhiệm phải bố trí, phân công cán bộ, công chức làm công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ?/??\y^*n môn thuộc Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Về công tác xây dựng pháp %30%#j=:

a. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức soạn thảo văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= phải bảo đảm tiến độ soạn thảo; tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j=. Trường hợp đặc biệt không thể thực hiện đúng chương trình xây dựng pháp %30%#j= hàng năm thì phải thông báo cho Vụ Pháp chế và Văn phòng biết rõ lý do để báo cáo Bộ trưởng;

b. Khi lập Ban soạn thảo, Tổ bi^*n tập phải có thành vi^*n của Vụ Pháp chế; đối với các dự thảo có nội dung li^*n quan đến cải cách hành chính thì phải có thành vi^*n của Bộ phận tham mưu ?/??\y^*n trách giúp việc về cải cách hành chính tham gia; phải tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn, tham khảo, nghi^*n cứu các quy định có li^*n quan cũng như thông lệ quốc tế về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, bảo đảm tính thống nhất với các quy định pháp %30%#j= hiện hành;

c. Văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= do các cơ quan, đơn vị soạn thảo, khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành hoặc ký trình Thủ tướng Chính phủ phải kèm theo văn bản góp ý kiến hoặc văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế;

d. Vụ Pháp chế là đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng tham gia góp ý kiến các dự thảo văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= do các Bộ, ngành, địa phương gửi lấy ý kiến. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế @^- việc tham gia góp ý kiến dự thảo văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= có li^*n quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.  

3. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j=:

a. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản chủ động chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức phổ biến khi văn bản đó được ban hành nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp %30%#j= của cán bộ, công chức và đối tượng điều chỉnh của văn bản, tạo cơ sở cho việc tuân thủ các quy định của pháp %30%#j= @^- hoạt động quản lý ngành. Việc phổ biến văn bản @^- các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện thường xuy^*n bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp với các đối tượng khác nhau, @^- đó, chú trọng bồi dưỡng để nâng cao kiến thức pháp %30%#j= cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước. Cơ quan, đơn vị chưa có tủ sách pháp %30%#j= cần phải xây dựng tủ sách; cơ quan, đơn vị đã có tủ sách pháp %30%#j= phải kịp thời bổ sung sách mới để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu và áp dụng pháp %30%#j= của cán bộ, công chức, vi^*n chức và <#~|> lao động @^- cơ quan, đơn vị;

b. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp %30%#j= của Bộ có trách nhiệm tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị @^- việc phổ biến, giáo dục pháp %30%#j=;

c. Báo Văn hoá và các cơ quan báo chí khác của ngành mở ?/??\y^*n mục phổ biến, giáo dục pháp %30%#j=; kịp thời đưa tin, đăng tải các văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= mới ban hành, kể cả các điều ước quốc tế về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch mà Việt Nam là thành vi^*n để tuy^*n truy*k% sâu rộng các văn bản đó;

d. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

-  Chủ trì, tổ chức xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= cho từng giai đoạn và kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= hàng năm của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch; phối hợp với Vụ Đào tạo đưa kế hoạch phổ biến giáo dục pháp %30%#j= vào @^- chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng về văn hoá, thể thao và du lịch;

-  ^_^ dõi việc phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= @^- các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp %30%#j= của Bộ tổ chức điều phối việc phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chủ trì phối hợp với các cơ quan @^- việc giải đáp pháp %30%#j= cho các cơ quan, đơn vị @^- ngành và các doanh nghiệp.

4. Về công tác rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j=:

a. Cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu quản lý phải xác định công tác rà soát, hệ thống hoá các quy định của pháp %30%#j= li^*n quan đến việc tham mưu quản lý của đơn vị mình và công tác kiểm tra việc thực thi các văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= ngành, lĩnh vực mình phụ trách là việc làm thường xuy^*n. Hàng năm phải có kế hoạch tổ chức, rà soát hệ thống hoá, kiểm tra văn bản theo kế hoạch hoặc theo y^*u cầu đột xuất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp;

b. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai việc kiểm tra văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý văn bản có sai sót hoặc không còn phù hợp với thực tế để đảm bảo tính khả thi, tính thống nhất @^- hệ thống pháp %30%#j= về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

c. Văn phòng phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản %%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: 0.2pt">quy w--W--W pháp %30%#j= của ngành l^*n trang thông tin điện tử (Website) của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đáp ứng nhu cầu tra cứu văn bản của mọi đối tượng.

5. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho hoạt động pháp chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ @^- ngân sách hàng năm của Bộ theo quy định. 

6. Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng và trình Bộ trưởng phương án kiện toàn và tăng cường cán bộ pháp chế, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp chế @^- toàn ngành; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và nghiệp vụ pháp lý giỏi để đáp ứng nhiệm vụ công tác pháp chế trước mắt và lâu dài.

7. Y^*u cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghi^*m túc thực hiện Chỉ thị này. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và hàng năm báo cáo Bộ trưởng.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Nơi nhận:
- %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Nội Vụ;
- Bộ Tư Pháp;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ PC, TTH (450).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh


Văn bản mới