Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2006/CT-TTG

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006 

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-FAMILY: Arial">CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẮC PHỤC YẾU KÉM, SAI PHẠM, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai, nhất là từ khi có Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo thi hành Luật gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp %30%#j= đất đai @^- thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Qua đợt kiểm tra /|$\t năm thi hành Luật Đất đai tr^*n w--W--W vi cả nước do Bộ Tài nguy^*n và Môi trường tổ chức cho thấy Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đặc biệt quan tâm và bước đầu đạt được /|$\t số kết quả tích cực.

Tuy nhi^*n, nhìn ?/??\ng việc triển khai thi hành Luật Đất đai chưa tốt, chưa đạt được các mục ti^*u mà Thủ tướng Chính phủ đã giao @^- năm 2005 về hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất; về thu hồi đất đai không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không có hiệu quả. Vi w--W--W pháp %30%#j= về đất đai vẫn còn xảy ra khá phổ biến, nhất là @^- việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đai có nhiều yếu kém và bất cập.

Để kịp thời khắc phục những yếu kém, sai w--W--W, tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ y^*u cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp %30%#j= về đất đai

Bộ Tài nguy^*n và Môi trường hướng dẫn w--W--W vi thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; hướng dẫn chi tiết về việc xác định đất nông nghiệp xen kẽ @^- khu dân cư và đất vườn, ao li*k% kề với đất ở @^- khu dân cư quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004; về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về việc cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất khi được công nhận quy*k% sử dụng đất hoặc việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quy*k% sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai; về việc thực hiện các ưu đãi về quy*k% sử dụng đất đối với các dự án thuộc w--W--W vi %z/%%\c hoá các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn w--W--W vi giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa cơ quan hành chính và Tòa án nhân dân.

Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ ?/??\ẩn bị các dự án %30%#j= có li^*n quan đến thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ ?/??\yển quy*k% sử dụng đất để sớm trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội; ban hành quy định về phí, lệ phí @^- quản lý đất đai, về đơn giá thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp @^- quản lý đất đai, về cơ chế thu chi của Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.

Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Đăng ký bất động sản để Chính phủ xem xét trình Quốc hội theo hướng xây dựng hệ thống đăng ký tập trung, thống nhất, đáp ứng y^*u cầu quản lý nhưng đơn giản về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và <#~|> dân @^- chứng nhận quy*k% và giao dịch bất động sản; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguy^*n và Môi trường hướng dẫn xử lý những vướng mắc @^- đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng bất động sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở những nơi chưa ban hành đủ các văn bản pháp quy thuộc thẩm quy*k% theo quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành, phải khẩn trương ban hành, nhất là các quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, về trình tự thủ tục hành chính @^- quản lý và sử dụng đất đai, về cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; điều chỉnh bảng giá đất của địa phương phù hợp khung giá đất do Chính phủ ban hành và nguy^*n tắc định giá đất quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai.

2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về đất đai

Bộ Tài nguy^*n và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan li^*n quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp %30%#j= về đất đai phù hợp với từng đối tượng; đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai, trước hết đối với cán bộ quản lý đất đai cấp huyện và cấp xã.

Bộ Văn hoá - Thông tin tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuy^*n truy*k%, phổ biến pháp %30%#j= về đất đai, biểu dương những nơi làm tốt, ph^* phán những nơi chậm chạp, trì trệ, phát hiện và đưa ra công luận các vi w--W--W, nhất là những hành vi lợi dụng chức quy*k% tham nhũng về đất đai hoặc nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm @^- thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; chỉ đạo xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuy^*n truy*k% pháp %30%#j= về đất đai, kể cả các ấn phẩm tuy^*n truy*k% bằng tiếng dân tộc, để phổ biến rộng rãi @^- nhân dân ở khắp các vùng, mi*k% @^- cả nước.

3. Kiện toàn bộ máy quản lý đất đai và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính @^- quản lý đất đai

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý và tổ chức dịch vụ công về đất đai ở địa phương, trước hết là Phòng Tài nguy^*n và Môi trường, Văn phòng đăng ký quy*k% sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất; kiện toàn đội ngũ cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, ?/??\y^*n nghiệp, khắc phục tình trạng thường xuy^*n thay đổi cán bộ địa chính.

Bộ Tài nguy^*n và Môi trường, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính @^- quản lý đất đai và thủ tục thực hiện các khoản thu từ đất đai; rà soát để đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quy*k% các quy định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Nghi^*m cấm đặt th^*m các thủ tục hành chính và các khoản thu ngoài quy định ?/??\ng của cơ quan nhà nước có thẩm quy*k%.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công khai việc giới thiệu địa điểm đầu tư, các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thu^* đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hướng xây dựng môi trường minh bạch, bình đẳng @^- việc tiếp cận quỹ đất cho đầu tư.

4. Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải chú ý tính hợp lý về sử dụng các loại đất, hạn chế tối đa việc ?/??\yển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Từ nay, không xét duyệt quy hoạch ?/??\yển đất ?/??\y^*n trồng lúa nước sang làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp ở những địa phương có điều kiện sử dụng các loại đất khác. Đối với những nơi cần thiết phải ?/??\yển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải có các giải pháp sử dụng đất tiết kiệm và bảo đảm tính khả thi @^- thực hiện, khắc phục tình trạng thu hồi đất nhưng không sử dụng.

Cùng với hoàn thiện hệ thống quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 chậm nhất @^- năm 2006, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức ngay việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt của cấp mình theo đúng quy định; xử lý dứt điểm tình trạng "quy hoạch treo"; thường xuy^*n kiểm tra, rà soát, bảo đảm các quyết định giao đất, cho thu^* đất, cho phép ?/??\yển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

5. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất; bãi bỏ, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản quy định của địa phương về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất cho phù hợp với quy định của pháp %30%#j= về đất đai hiện hành; áp dụng đúng các quy định của pháp %30%#j= về đất đai khi xem xét công nhận quy*k% sử dụng đất đối với <#~|> đang sử dụng đất, công nhận diện tích đất ở, xác định nghĩa vụ tài chính của <#~|> sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất. Những địa phương đang đạt mức thấp phải phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất @^- năm 2006. Gắn cấp Giấy chứng nhận quy*k% sử dụng đất với tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính.

6. Ki^*n quyết thu hồi đất do vi w--W--W pháp %30%#j= về đất đai

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án đầu tư tr^*n địa bàn quản lý, phát hiện và ki^*n quyết thu hồi đối với diện tích đất giao hoặc cho thu^* không đúng đối tượng; đất đã được nhà nước giao, cho thu^* nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; trường hợp có lý do chính đáng thì quyết định gia hạn và công khai quyết định gia hạn đó.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các nông trường, lâm trường quốc doanh đi đôi với thu hẹp diện tích đất do các nông trường, lâm trường quản lý ở mức thật sự cần thiết, ?/??\yển diện tích còn lại cho địa phương để giao cho nông dân thiếu đất hoặc không còn đất sản xuất, ưu ti^*n các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91 có trách nhiệm soát xét diện tích đất được nhà nước giao hoặc cho thu^* của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc w--W--W vi quản lý, chủ động ?/??\yển giao cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương những diện tích đất không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Các Bộ, ngành không được can thiệp vào việc thu hồi đất của chính quy*k% địa phương đối với các trường hợp các đơn vị thuộc Bộ, ngành vi w--W--W pháp %30%#j= về quản lý và sử dụng đất.

Kết quả thực hiện các công việc n^*u tại mục này phải được báo cáo Bộ Tài nguy^*n và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2006 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghi^*m các quy định của pháp %30%#j= về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; công khai hoá toàn bộ quá trình thực hiện; bảo đảm công bằng giữa các đối tượng có điều kiện tương tự. Đặc biệt chú trọng các vấn đề sau đây:

- Bảo đảm giá đất đ*k% bù theo đúng nguy^*n tắc định giá đất quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai. Ở những địa phương đã vận dụng đầy đủ khung giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 mà vẫn không bảo đảm phù hợp với nguy^*n tắc định giá đất đã n^*u thì kịp thời phản ánh để Bộ Tài chính trình Chính phủ xử lý. Không đặt vấn đề hồi tố @^- thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tùy tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương cần vận dụng chính sách, pháp %30%#j= để xử lý thỏa đáng theo quan điểm vì dân và với y^*u cầu ổn định tình hình, không gây ra những phức tạp mới.

- Làm tốt công tác tái định cư, dành diện tích đất tại những vị trí thuận lợi, kể cả b^*n cạnh các khu công nghiệp (trừ những nơi do y^*u cầu bảo vệ môi trường hoặc do quá hạn hẹp về quỹ đất) để bố trí tái định cư, bảo đảm cho những hộ có đất bị thu hồi có chỗ ở mới ở khu tái định cư. Trong việc lập quy hoạch các khu công nghiệp, chỉnh trang, mở rộng khu đô thị hoặc khu dân cư nông thôn cần chú ý dành quỹ đất cho tái định cư tại chỗ. Từ nay, các địa phương không được cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà ở khi <#~|> bị thu hồi đất chưa được giải quyết chỗ tái định cư.

- Chỉ đạo tích cực giải quyết việc làm cho hộ có đất bị thu hồi. Ngoài việc bố trí tái định cư tại các vị trí thuận lợi và b^*n cạnh các khu công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm, cần có các giải pháp khác nhằm bảo đảm việc làm và thu nhập, không để <#~|> có đất bị thu hồi lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói.

Bộ Tài chính chỉ đạo đánh giá việc vận dụng khung giá đất để áp giá bồi thường khi thu hồi đất @^- thời gian qua, nhất là đối với đất nông nghiệp, kịp thời đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung cần thiết;đề xuất cơ chế, chính sách về tài chính khuyến khích hình thức <#~|> sử dụng đất cho thu^* đất, góp vốn bằng quy*k% sử dụng đất với nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất.

8. Đẩy mạnh công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

Tạo ?/??\yển biến mạnh mẽ, rõ rệt về giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai với y^*u cầu @^- năm 2006 phải giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh theo đúng quy định của pháp %30%#j=.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp %30%#j=, khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm @^- giải quyết đơn thư; coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa <#~|> có đơn thư với cơ quan hoặc <#~|> có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.

Đối với những đơn thư đã được các cơ quan hành chính hoặc Tòa án nhân dân giải quyết đúng pháp %30%#j=, phù hợp với thực tế mà <#~|> khiếu nại vẫn không chấp hành và có hành vi kích động, gây mất trật tự công cộng thì cần áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp %30%#j=.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm hoàn thiện công tác tiếp dân, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về pháp %30%#j= cho <#~|> có đơn thư hoặc đến trình bày, khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân; công bố công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân.

Bộ Tài nguy^*n và Môi trường và Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải quyết đơn thư của các địa phương, đề xuất biểu dương, khen thưởng những địa phương làm tốt và ph^* bình, xử lý đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giải quyết hoặc giải quyết không tốt công tác này, để tồn đọng nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai.

9. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp %30%#j= về đất đai

Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra và kiểm tra, thanh tra cấp dưới việc thực hiện pháp %30%#j= về đất đai. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghi^*m túc nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi w--W--W pháp %30%#j= về đất đai và chịu trách nhiệm trước pháp %30%#j= @^- trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghi^*m trọng do vi w--W--W pháp %30%#j= về đất đai tr^*n địa bàn.

Bộ Tài nguy^*n và Môi trường tiếp tục kiểm tra việc thi hành pháp %30%#j= về đất đai đối với việc sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị và khu dân cư nông thôn; việc sử dụng đất của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước được giao đất trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành.

Qua kiểm tra, thanh tra và qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để phát hiện xử lý nghi^*m những trường hợp vi w--W--W pháp %30%#j=, đặc biệt là những trường hợp lợi dụng chức quy*k% chia chác đất đai, trục lợi thông qua việc giao đất, cho thu^* đất, cho phép ?/??\yển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng.

Bộ Nội vụ xem xét bố trí bi^*n chế cần thiết để tăng cường bộ máy thanh tra ?/??\y^*n ngành về đất đai, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp %30%#j= về thanh tra và y^*u cầu chống tham nhũng @^- lĩnh vực đất đai.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo đánh giá tình hình thi hành pháp %30%#j= đất đai tại đơn vị, địa phương @^- thời gian qua, đề ra kế hoạch và biện pháp cụ thể, sát hợp, nhanh chóng tạo ra những ?/??\yển biến rõ rệt @^- công tác quản lý đất đai, đặc biệt chú trọng hạn chế đến mức thấp nhất các sai w--W--W mới.

Bộ Tài nguy^*n và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Website CP, Công báo;
- Lưu : Văn thư, NN (5b). A.

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải


Văn bản mới