Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2009

Năm 2009 là năm thứ tư triển khai thực hiện các mục ti^*u nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII; là năm đất nước và thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do suy giảm kinh tế, tài chính toàn cầu tác động ảnh hưởng xấu đến kinh tế nước ta; tr^*n cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế - %z/%%\c và thu chi ngân sách thành phố năm 2008 và để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ ti^*u kinh tế - %z/%%\c và thu - chi ngân sách năm 2009; tạo ti*k% đề hoàn thành các chỉ ti^*u còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố @^- 2 năm (2009 - 2010).

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp trực thuộc thành phố:

1. Tổ chức quán triệt @^- đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục ti^*u, y^*u cầu, nội dung trọng tâm và những giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh %z/%%\c, Nghị quyết hội nghị Thành ủy lần thứ 14 Khóa VIII và Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND và số 06/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12  năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách năm 2009, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - %z/%%\c thành phố năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố và các chương trình, kế hoạch có li^*n quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2009. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 20 chỉ ti^*u chủ yếu về kinh tế - %z/%%\c và môi trường; nỗ lực phấn đấu để tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2009 đạt từ 10% trở l^*n.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - %z/%%\c thành phố năm 2009, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và ban hành ngay để triển khai. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các thành phần kinh t^*́     tr^*n địa bàn, k^*́t hợp chặt chẽ giữa k^*́ hoạch phát tri^*̉n kinh t^*́ với k^*́ hoạch phát tri^*̉n văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng -       an ninh. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ th^*̉, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị; xác định rõ phương thức, đi^*̀u ki^*̣n và thời gian  tổ chức thực hi^*̣n; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót.

3. Đối với các dự án đầu tư nhất là các chương trình, công trình trọng điểm, đòn bẩy để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, VIII, phải thực thi ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát. Ưu ti^*n bố trí vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp và nông thôn, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và /|$\t số lĩnh vực %z/%%\c cấp bách. Tập trung chỉ đạo phát hành trái phiếu theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ để tạo vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư quy mô lớn; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, ph^* duyệt dự án, dự toán, thiết kế, tháo gỡ khó khăn @^- các khâu ?/??\ẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính… để khắc phục tình trạng giải ngân chậm, tồn đọng vốn đầu tư, nâng cao khả năng hấp thụ vốn đầu tư nước ngoài tr^*n địa bàn thành phố.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại từng sở - ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm; phải thường xuy^*n tổ chức các cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu tạo ra sự ?/??\yển biến căn bản về nhận thức và hành động @^- nhân dân thành phố về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp %30%#j=, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự tại công sở và nơi công cộng.

5. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan li^*u, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tụ tập đông <#~|>; tập trung thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính tr^*n các lĩnh vực quản lý Nhà nước (2007 - 2010). Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, xử lý nghi^*m cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có những hành vi nhũng nhiễu, ti^*u cực @^- khi thi hành công vụ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án không tổ chức Hội đồng nhân dân ở quận - huyện, phường. Tiếp tục củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực cho bộ phận tổng hợp, các bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, những khâu trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp, các Ban Quản lý dự án, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận - huyện để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

6. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn %z/%%\c tr^*n địa bàn thành phố; hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra tr^*n địa bàn; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông tr^*n cả 03 mặt (số vụ, số <#~|> chết và số <#~|> bị thương); hoàn thành chỉ ti^*u tuyển quân năm 2009 ở cả 3 cấp; tăng cường đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội w--W--W chính trị, kinh tế, hình sự, kéo giảm đến mức thấp nhất so với năm 2008. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục ti^*u 3 giảm ma túy, mại dâm và tội w--W--W theo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi,   bổ sung.

7. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua y^*u nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các chính sách an sinh %z/%%\c, các biện pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, đồng bào nghèo. Tập trung chỉ đạo chặt chẽ, không để xảy ra đình đốn sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phá sản… quan tâm giải quyết việc làm, hạn chế tối đa <#~|> mất việc. Đẩy mạnh các chương trình nhà ở %z/%%\c, nhà ở cho công nhân, cải tạo hoặc xây dựng mới ?/??\ng cư sắp xập, xuống cấp; tăng cường các biện pháp phòng, chống thi^*n tai, dịch bệnh, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh tr^*n địa bàn thành phố.

8. Về tổ chức thực hiện:

8.1. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - %z/%%\c và ngân sách năm 2009 thành Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy vi^*n Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuy^*n theo dõi, đôn đốc quá trình ?/??\ẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua các đề án và ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quy*k% thành phố.

8.2. Chấp hành nghi^*m chế độ thông tin, báo cáo theo qui định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức làm việc với các sở - ban - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố quản lý để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - %z/%%\c và ngân sách năm 2009, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và     phát triển.

8.3. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố quản lý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn vướng mắc @^- quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c tại cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố y^*u cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố quản lý thực hiện nghi^*m túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ ti^*u phát triển kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách thành phố năm 2009./. 

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;         
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;         
- Các Đ/c thành vi^*n Ủy ban Nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố; L^* Hoàng Quân
- Các Ban Đảng Thành ủy; Văn phòng Thành ủy;
- Các sở - ban - ngành thành phố;          
- HĐND và UBND các quận - huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc;
- Các báo, đài thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng CV, TH-KH (5 bản);
- Lưu:VT, (TH-KH/Hn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
L^* Hoàng Quân


Văn bản mới