Tìm kiếm nhanh

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 60/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ - CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy*k% hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Căn cứ công văn số 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án sử dụng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn III (2009-2010);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Trưởng ban chỉ đạo ti^*m phòng vắc xin cúm gia cầm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ph^* duyệt Kế hoạch ti^*m phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2009

(có bản kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tr^*n cơ sở bản kế hoạch này:

- Cục trưởng Cục Thú y chỉ đạo ?/??\ẩn bị vắc xin đủ về số lượng và chủng loại; tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các địa phương ?/??\ẩn bị kế hoạch ti^*m phòng.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch ti^*m phòng ở cấp tỉnh, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kỹ thuật ti^*m phòng, triển khai việc ti^*m phòng theo kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị li^*n quan thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành vi^*n BCĐQGPCDCGC;
- UBND, Sở NN-PTNT, Chi cục TY các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị li^*n quan thuộc Bộ,
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60 /QĐ-BNN-TY ngày 09 tháng 01 năm 2009 về việc ph^* duyệt kế hoạch ti^*m phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2009)

Thực hiện Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao H5N1 giai đoạn III (2009 - 2010) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ph^* duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-BNN- TY ngày 07 tháng 01 năm 2009 và để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác ti^*m phòng vắc xin cúm gia cầm @^- năm 2009, đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị li^*n quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo kế hoạch sau:

1. Mục ti^*u:

- Gây được miễn dịch cho đàn gia cầm, thủy cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuy^*n @^- quần thể gia cầm, thủy cầm ở các vùng của dự án để phòng bệnh cúm gia cầm;

- Hạn chế sự lây nhiễm vi rút H5N1 cho <#~|> và đảm bảo an toàn cho <#~|> tham gia ti^*m phòng.

2. Thời gian ti^*m phòng:

2.1 Ti^*m phòng đợt chính:

Trong năm 2009, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh tổ chức ti^*m phòng tập trung, toàn diện @^- hai đợt chính:

- Đợt 1: Ti^*m @^- tháng 4 và tháng 5/2009.

- Đợt 2: Ti^*m @^- tháng 10 và tháng 11/2009.

2.2 Ti^*m phòng bổ sung: Trong các tháng còn lại, giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cơ sở chủ động tổ chức ti^*m phòng bổ sung cho đàn gia cầm, thủy cầm chưa đến tuổi ti^*m phòng hoặc bị bỏ sót @^- đợt ti^*m chính, đàn nuôi mới, đàn hết thời gian miễn dịch.

2.3. Cục Thú y hướng dẫn cụ thể việc ti^*m phòng tại 5 tỉnh gồm: Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình, Sóc Trăng, Hậu Giang theo kế hoạch của Dự án GETS do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USDA) tài trợ thông qua Tổ chức FAO.

3. Đối tượng và w--W--W vi ti^*m phòng:

3.1 Đối tượng ti^*m phòng:

3.1.1. Đối tượng bắt buộc ti^*m phòng

- Đối với gà: Gà đẻ trứng giống và trứng thương phẩm.

- Đối với thuỷ cầm: Vịt đẻ trứng giống và trứng thương phẩm.

- Đàn gà thịt, vịt thịt nuôi thả rông @^- w--W--W vi khu dân cư.

3.1.2. Đối tượng không bắt buộc ti^*m phòng

- Đối với gà: Gà nuôi thịt được nuôi nhốt;

- Đối với thuỷ cầm: Ngan các loại, vịt nuôi thịt chạy đồng (vịt chỉ ở ngoài đồng), vịt nuôi thịt được nuôi nhốt.

3.2 Phạm vi ti^*m phòng

3.2.1. Các tỉnh ti^*m phòng bắt buộc toàn địa bàn

Ti^*m phòng toàn địa bàn 32 tỉnh, thành phố gồm: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Y^*n, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Ti*k% Giang, Long An, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Ki^*n Giang, Bạc Li^*u, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang.

3.2.2. Các tỉnh bắt buộc ti^*m ở các huyện đồng bằng

Ti^*m phòng tại các huyện đồng bằng, khu vực có nguy cơ cao (gần đường quốc lộ, gần đầm lầy, sông, hồ tự nhi^*n,..) ở 14 tỉnh, gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thi^*n Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Y^*n, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng.

3.2.3. Các tỉnh không bắt buộc ti^*m phòng.

Không bắt buộc ti^*m phòng tại 12 tỉnh mi*k% núi phía Bắc và 4 tỉnh Tây Nguy^*n, gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Bi^*n, Lai Châu, Y^*n Bái, Tuy^*n Quang, Hà Giang, Lao Cai, Thái Nguy^*n, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông.

4. Loại vắc xin sử dụng:

- Vắc xin H5N1 vô hoạt của Trung Quốc dùng ?/??\ng cho gà và vịt,

- Vắc xin H5N2 vô hoạt của hãng Intervet - Hà Lan dùng cho gà

- Việc sử dụng vắc xin và kỹ thuật ti^*m phòng theo Hướng dẫn số 1181/TY-DT ngày 19/8/2006 của Cục Thú y.

5. Kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo văn bản số 3832/VPCP-NN ngày 12/7/2005 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng vắc xin phòng chống dịch cúm gia cầm; văn bản số 10620 BTC-NSNN ngày 23/8/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, bố trí sử dụng kinh phí ti^*m vắc xin phòng dịch cúm gia cầm, văn bản 1205/TTg-NN ngày 04/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch gia súc, gia cầm @^- các đơn vị chăn nuôi của quân đội; Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc; công văn số 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án sử dụng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn III (2009-2010).

Các Vụ Tài chính, Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị li^*n quan của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí ngân sách theo Dự án đã được ph^* duyệt.

Các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Vĩnh Phúc phải bố trí kinh phí ti^*m phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008.

6. Tổ chức thực hiện

6.1 Quy định ?/??\ng

Ti^*m phòng vắc xin cúm gia cầm chỉ có kết quả tr^*n cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như: vệ sinh, ti^*u độc, khử trùng; an toàn sinh học; quản lý việc ấp nở, chăn nuôi thủy cầm theo Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ti^*m phòng vắc xin cúm gia cầm phải đảm bảo đúng kỹ thuật (cách ti^*m, vị trí ti^*m, liều ti^*m), đúng thời gian quy định, đủ số mũi ti^*m nếu không sẽ gây hậu quả xấu là dịch vẫn xảy ra và tăng nguy cơ biến đổi vi rút.

Các tỉnh mi*k% núi phía Bắc, 4 tỉnh Tây Nguy^*n n^*u tr^*n và các huyện mi*k% núi của 14 tỉnh n^*u tại Mục 3.2.2 không thuộc vùng phải bắt buộc ti^*m phòng vắc xin chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tổng hợp như: thực hiện nuôi nhốt đàn gia cầm, thủy cầm; áp dụng các biện pháp an toàn sinh học (nuôi cách ly đàn mới mua về để theo dõi, không nuôi lẫn gia cầm với thủy cầm và với các loại động vật khác, có biện pháp hạn chế sự tiếp xúc của gia cầm với chim hoang dã...); thường xuy^*n ti^*u độc, khử trùng môi trường, ?/??\ồng trại, khu vực chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ gia cầm được vận ?/??\yển qua bi^*n giới quốc gia,.. Trường hợp có dịch xảy ra, thực hiện ti^*m phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch đối với tất cả gia cầm, thuỷ cầm chưa được ti^*m phòng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí chống dịch theo quy định của Chính phủ.

6.2 Trách nhiệm cụ thể:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Dự án ti^*m phòng vắc xin chịu trách nhiệm điều hành ?/??\ng; thành lập các đoàn công tác đi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ti^*m phòng tại các địa phương trọng điểm và công tác chủ động phòng chống dịch tại /|$\t số địa phương. Tổ chức đánh giá công tác ti^*m phòng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tr^*n cơ sở bản Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch ti^*m phòng, Chương trình giám sát sau ti^*m phòng năm 2009 của địa phương và đề xuất phương án thực hiện để trình UBND tỉnh ph^* duyệt (Kế hoạch ti^*m phòng của địa phương gửi về Cục Thú y trước ngày 28/2/2009). Chỉ đạo ?/??\ẩn bị sẵn sàng lực lượng, kinh phí, hoá chất, dụng cụ, trang bị bảo hộ phục vụ ti^*m phòng. Kết thúc đợt ti^*m phòng năm 2008, đồng thời tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác ti^*m phòng năm 2008 để ?/??\ẩn bị cho chiến lược ti^*m phòng các năm 2009-2010. Sau khi kết thúc đợt ti^*m phòng chịu trách nhiệm thanh quyết toán hoá đơn, chứng từ theo quy định.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương ?/??\ẩn bị đầy đủ lực lượng, kinh phí, vật tư, hóa chất, trang bị bảo hộ cá nhân và hỗ trợ ngành thú y tổ chức ti^*m phòng. Chủ động thành lập các đoàn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc ti^*m phòng đặc biệt tại tuyến cơ sở, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia.

Các Dự án @^- và ngoài nước có các hoạt động li^*n quan đến cung cấp con giống gia cầm, thủy cầm phải nghi^*m túc thực hiện việc ti^*m phòng vắc xin cho con giống trước khi đưa vào các địa phương.

Người tham gia ti^*m phòng, các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia cầm nghi^*m túc thực hiện các quy định về ti^*m phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm, thực hiện ti^*m đủ liều, đủ lần, đúng kỹ thuật.

6.3 Nhập khẩu, cung ứng và phân phối vắc xin

Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị li^*n quan tổ chức đấu thầu nhập khẩu vắc xin theo quy định hiện hành của Chính phủ. Bảo đảm có vắc xin @^- tháng 3/2009 để tổ chức ti^*m phòng.

Các công ty trúng thầu làm việc cụ thể với Cục Thú y để thống nhất số lượng, chủng loại vắc xin cung cấp cho các địa phương @^- Dự án, đồng thời chịu trách nhiệm nhập khẩu, vận ?/??\yển, bảo quản theo đúng y^*u cầu kỹ thuật và phân phối số lượng vắc xin theo hướng dẫn của Cục Thú y.

Cục Thú y chỉ đạo, giám sát các đơn vị li^*n quan nhập khẩu, kiểm nghiệm và bảo quản vắc xin theo quy định; phân bổ và điều chỉnh kế hoạch cấp vắc xin cho từng tỉnh dựa tr^*n kế hoạch ti^*m phòng đã được UBND cấp tỉnh ph^* duyệt; phát hiện và xử lý những vướng mắc, theo dõi tiến độ ti^*m phòng báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

6.4 Tập huấn và bảo vệ sức khỏe cho <#~|> tham gia ti^*m phòng

Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn bổ sung về kỹ thuật ti^*m phòng, cách sử dụng, bảo quản vắc xin cũng như trang bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, quần áo bảo hộ, mũ, kính, găng tay, ủng đối với những <#~|> tham gia ti^*m phòng.

Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm vi rút cúm gia cầm ở <#~|> tham gia ti^*m phòng.

Các đội ti^*m phòng phụ trách địa bàn phải trực tiếp ti^*m, không giao vắc xin cho chủ trại để tự ti^*m phòng, trừ những cơ sở giống gia cầm của Nhà nước, các trang trại chăn nuôi gia cầm có nhân vi^*n thú y đã tham gia các lớp tập huấn ti^*m phòng.

6.5 Chuẩn bị dụng cụ ti^*m phòng

Các địa phương rà soát lại số lượng bơm ti^*m, loại bỏ những bơm ti^*m không đạt y^*u cầu kỹ thuật, mua sắm bơm ti^*m mới chất lượng tốt; bổ sung thùng giữ lạnh nếu thiếu; mua sắm trang bị bảo hộ lao động cho <#~|> ti^*m phòng và <#~|> bắt giữ gia cầm, ?/??\ẩn bị dụng cụ, xà phòng, hoá chất sát trùng cho đội ti^*m phòng để làm vệ sinh trước khi ti^*m đàn gia cầm mới.

6.6 Giám sát sau ti^*m phòng

Cục Thú y chủ trì thực hiện và hướng dẫn cụ thể các địa phương, các Dự án quốc tế triển khai chương trình giám sát sau mỗi đợt ti^*m phòng nhằm đánh giá công tác tổ chức ti^*m phòng tại địa phương, đánh giá sự lưu hành hoặc biến đổi của vi rút cúm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Các đơn vị có li^*n quan, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch này để đảm bảo công tác ti^*m phòng năm 2009 đạt kết quả tốt nhất./.

Văn bản mới