Tìm kiếm nhanh

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3814/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH ĐIỀU 30 THÔNG TƯ SỐ 13/2009/TT- BYT NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, QUẢNG CÁO THUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế ;
Theo đề nghị của Cục trư­ởng Cục Quản lý Dược;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi in ấn tại Điều 30 Thông tư số 13/2009/TT- BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế như sau :

Tại khoản 6, Điều 30 sửa lại là : “Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận, nếu Cục Quản lý dược không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quyền thông tin, quảng cáo như nội dung đã đăng ký”.

Tại khoản 7, Điều 30 sửa lại là : “Trường hợp hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo thuốc chưa đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của Thông tư này thì trong vòng 10 ngày làm việc, Cục Quản lý dược có công văn thông báo cho đơn vị đăng ký thông tin, quảng cáo bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ”.

Tại điểm b, khoản 8, Điều 30 sửa lại là : “…Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung thông tin, quảng cáo đã sửa đổi, bổ sung nếu Cục Quản lý dược không có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được thông tin, quảng cáo như nội dung đã sửa đổi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2009. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý D­ược, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Website CP);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Thông tin, truyền thông;
- Đài truyền hình VN;
- Đài tiếng nói VN;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Website BYT;
- Tổng hội Dược học VN, Hội Đông y VN;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, QLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

 


Văn bản mới