Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Công nghệ, CN Thông Tin
  1 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/07/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2045 lượt xem
  2 Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 31/03/2010
Hiệu lực ngày: 31/03/2010
Đã có: 2594 lượt xem
  3 Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 13/01/2010
Hiệu lực ngày: 13/01/2010
Đã có: 2500 lượt xem
  4 Quyết định 4907/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành quy chế quản lý trang thông tin điện tử trên internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/10/2009
Hiệu lực ngày: 05/10/2009
Đã có: 3029 lượt xem
  5 Quyết định số 04/QĐ-UBDT về việc ban hàh quy chế phát ngôn và cung cẤp thông tin cho báo chí của ủy ban dân tộc do ủy ban dân tộc ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 06/01/2009
Đã có: 1983 lượt xem
  6 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử công báo thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/01/2009
Hiệu lực ngày: 20/01/2009
Đã có: 2103 lượt xem
  8 Quyết định số 22/2009/QĐ-TTG về việc phê duyệt quy hoạch truyền dần, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/02/2009
Hiệu lực ngày: 02/04/2009
Đã có: 2143 lượt xem

Văn bản mới