Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Bộ Máy Hành Chính
  3 Nghị định 37/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định số 48/2088/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 23/05/2011
Hiệu lực ngày: 10/07/2011
Đã có: 2719 lượt xem
  4 Về nghiệp vụ quản lý nợ công
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/07/2010
Hiệu lực ngày: 29/08/2010
Đã có: 2451 lượt xem
  5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/05/2010
Hiệu lực ngày: 10/07/2010
Đã có: 9363 lượt xem
  6 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 4472 lượt xem
  7 Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/04/2010
Hiệu lực ngày: 01/06/2010
Đã có: 4256 lượt xem
  8 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2809 lượt xem
  9 Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã do Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/09/2009
Hiệu lực ngày: 07/09/2009
Đã có: 2979 lượt xem
  10 Nghị định số 116/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 13/12/2008
Đã có: 2126 lượt xem
  11 Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 11/12/2008
Đã có: 2038 lượt xem
  12 Nghị định số 118/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/11/2008
Hiệu lực ngày: 21/12/2008
Đã có: 1952 lượt xem
  13 Nghị định số 130/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/12/2008
Hiệu lực ngày: 16/05/2008
Đã có: 2200 lượt xem
  14 Nghị định số 01/2009/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn vật chẤt hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Bộ Máy Hành Chính | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 02/01/2009
Hiệu lực ngày: 16/02/2009
Đã có: 1741 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới