Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Nguyên, Môi Trường
  1 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 13286 lượt xem
  2 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2013
Hiệu lực ngày: 30/12/2013
Đã có: 16852 lượt xem
  3 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10546 lượt xem
  4 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1935 lượt xem
  5 Quyết định số 2/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/01/2013
Hiệu lực ngày: 01/03/3013
Đã có: 1819 lượt xem
  6 Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/04/2011
Hiệu lực ngày: 05/06/2011
Đã có: 2524 lượt xem
  7 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/05/2010
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 4384 lượt xem
  8 Nghị định 82/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2008/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/12/2009
Đã có: 3077 lượt xem
  9 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 1862 lượt xem
  10 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật hóa chẤt do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/10/2008
Hiệu lực ngày: 05/11/2008
Đã có: 2065 lượt xem
  11 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/10/2008
Hiệu lực ngày: 13/11/2008
Đã có: 2113 lượt xem
  13 Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 01/12/2008
Hiệu lực ngày: 27/12/2008
Đã có: 1875 lượt xem
  14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/01/2009
Hiệu lực ngày: 28/02/2009
Đã có: 2107 lượt xem
  15 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 19/01/2009
Hiệu lực ngày: 19/01/2009
Đã có: 2008 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới