Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thương Mại - Dịch vụ
  1 Quyết định 24/2011/QĐ-TTG Về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/04/2011
Hiệu lực ngày: 01/06/2011
Đã có: 11282 lượt xem
  2 Quyết định 116/2009/QĐ-TTg về bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/09/2009
Hiệu lực ngày: 15/11/2009
Đã có: 10789 lượt xem
  4 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/07/2009
Hiệu lực ngày: 15/09/2009
Đã có: 11620 lượt xem
  5 Quyết định số 01/QĐ-TTG về việc thành lập cục hóa chẤt trực thuộc bộ công thương do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 02/01/2009
Hiệu lực ngày: 02/01/2009
Đã có: 10318 lượt xem
  6 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 19/01/2009
Đã có: 11118 lượt xem
  7 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố hà nội do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/01/2009
Hiệu lực ngày: 25/01/2009
Đã có: 10729 lượt xem
  9 Quyết định số 19/2009/QĐ-TTG về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẤu tổ chức của cục quản lý thị trường trực thuộc bộ công thương do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/02/2009
Hiệu lực ngày: 23/03/2009
Đã có: 10010 lượt xem
  11 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTG về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thương Mại - Dịch vụ | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 17/02/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2009
Đã có: 1884 lượt xem

Văn bản mới