Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1560/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ DI DÂN KHẨN CẤP RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ ỐNG, LŨ QUÉT VÀ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư;
Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2129/BNN-KTHT ngày 21 tháng 7 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6389/BKH-KTNN ngày 24 tháng 8 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 13127/BTC-ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2009), về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Tài chính trích 414 tỷ đồng (bốn trăm mười bốn tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 hỗ trợ các tỉnh để thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do. Mức hỗ trợ từng tỉnh cụ thể như sau:

Hà Giang 21 tỷ đồng, Cao Bằng 20 tỷ đồng, Lai Châu 20 tỷ đồng, Lào Cai 10 tỷ đồng, Yên Bái 22 tỷ đồng, Sơn La 10 tỷ đồng, Hòa Bình 12 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Bắc Kạn 15 tỷ đồng, Bắc Giang 13 tỷ đồng, Bắc Ninh 5 tỷ đồng, Quảng Ninh 6 tỷ đồng, Hà Nam 13 tỷ đồng, Ninh Bình 10 tỷ đồng, Thanh Hóa 20 tỷ đồng, Nghệ An 15 tỷ đồng, Hà Tĩnh 16 tỷ đồng, Quảng Bình 13 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 10 tỷ đồng, Quảng Ngãi 10 tỷ đồng, Bình Định 12 tỷ đồng, Phú Yên 6 tỷ đồng, Ninh Thuận 10 tỷ đồng, Bình Thuận 10 tỷ đồng, Gia Lai 15 tỷ đồng, Đắk Nông 15 tỷ đồng, Sóc Trăng 10 tỷ đồng, Đồng Tháp 10 tỷ đồng, Bến Tre 10 tỷ đồng, Cà Mau 10 tỷ đồng.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục dự án cần hỗ trợ từng tỉnh nêu trên.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm

Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ và theo đúng quy định hiện hành, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

 


Văn bản mới