Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2379/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN CỨU ĐÓI DO DỊCH BỆNH HẠI LÚA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất cấp không thu tiền 3.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa. (tổng số 4.000 tấn theo quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đã cấp ứng 1.000 tấn theo quyết định số 2375/QĐ-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT (2b), Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí


Văn bản mới