Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 963/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Toàn giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BXD ngày 25/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Điều 3 của Quyết định số 161/QĐ-BXD ngày 25/02/2009 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân:

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý ngành Xây dựng; định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên phạm vi của nước.

- Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, các chương trình, dự án quốc gia về phát triển đô thị; việc phân công, phân cấp quản lý đô thị, đánh giá, phân loại đô thị.

- Công tác lập, thẩm định và chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

- Công tác cải cách hành chính ngành Xây dựng.

- Kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng và Chính phủ.

- Công tác kế hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua – khen thưởng; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng thường trực Cao Lại Quang:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị, bao gồm: các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ; các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị; quy chế khu đô thị mới; quản lý trật tự xây dựng đô thị; các dịch vụ trong khu đô thị.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

- Phụ trách chung về công tác pháp chế, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của ngành Xây dựng; công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; đảm nhiệm chức trách Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thứ trưởng thường trực theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng và tại Quyết định này.

3. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách; hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành Xây dựng.

- Công tác hợp tác quốc tế; công tác thông tin và truyền thông ngành Xây dựng; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm của ngành Xây dựng.

- Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ngành Xây dựng; đầu tư ra nước ngoài của ngành Xây dựng.

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng.

- Công tác văn phòng, quy chế, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng (bao gồm: lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; điều kiện, năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng); quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách.

- Chỉ đạo lĩnh vực cơ khí xây dựng; công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường ngành Xây dựng.

- Công tác quốc phòng – an ninh, phòng chống bão lụt.

- Thực hiện nhiệm vụ: Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tại Dự án Thủy điện Sơn La và Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Trưởng ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Xây dựng.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

5. Thứ trưởng Trần Văn Sơn:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và quản lý các loại dịch vụ công; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; công tác quản lý kinh tế xây dựng, tài chính kế toán các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách; công tác thanh tra hành chính, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác kế toán, lao động, tiền lương trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; công tác y tế ngành Xây dựng.

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

6. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

- Công tác khoa học công nghệ; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị cho cán bộ chính quyền đô thị.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách.

- Công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung Điều 3, Điều 4 của Quyết định số 161/QĐ-BXD ngày 25/02/2009 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- VP Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân   

 


Văn bản mới