Tìm kiếm nhanh

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3657/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 0 1tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009.

Điều 2. Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009 áp dụng để tổ chức kiểm tra các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Bộ, ngành quản lý.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009, theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên


Văn bản mới