Tìm kiếm nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2375/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CẤP TẠM ỨNG CHO TỈNH NGHỆ AN ĐỂ CỨU ĐÓI CHO DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6365/UBND-NN ngày 29/9/2009 về việc xin ứng trước gạo cứu đói, hỗ trợ cho dân vùng thiên tai dịch bệnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia tại tờ trình số 315/TTr-DTQG  ngày 29/9/2009 về việc tạm ứng gạo dự trữ quốc gia cấp cho tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia ứng cấp cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cứu đói cấp bách cho nhân dân.

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Số lượng 1.000 tấn gạo này sẽ được trừ vào số lượng gạo khi Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không hỗ trợ gạo cho tỉnh, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trừ vào Ngân sách cấp cho địa phương theo giá hạch toán số gạo đã xuất cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT (2b), Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Hữu Chí


Văn bản mới