Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 950/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU 04 TẬP THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH: "KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN (TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG; TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ; TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRƯỜNG MẦM NON) VÀ PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT, NGHỆ THUẬT (TRƯỜNG MẦM NON)".

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn tại công văn số: 533/VKTQH-KHKT ngày 17/8/2009 về việc Tổ chức Hội đồng KHKT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu 04 tập thiết kế điển hình: “Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn (trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non) và Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật (trường mầm non)" do Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn chủ trì thực hiện.

Hội đồng gồm : 11 thành viên ( có danh sách kèm theo ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị & nông thôn và các Ông, Bà có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Chủ nhiệm đề tài;
-Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TS. Nguyễn Đình Toàn

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH
(Thành lập theo QĐ số: 950. /QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009)

Chủ tịch Hội đồng:

1. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Xây dựng;

Uỷ viên thư ký:

2. ThS. Châu Thị Thu Hà - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Xây dựng;

Uỷ viên phản biện:

3. TS. Nguyễn Sĩ Đức – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. TS. Lê Tiến Thành – Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. TS. Lê Minh Hà – Vụ trưởng Vụ Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. TS. Trịnh Hồng Đoàn – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Các uỷ viên khác:

7. TS. Lê Đình Tri – Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng;

8. TS. Trần Duy Tạo – Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. TS. Hoàng Ngọc Hoa – Phó Viện trưởng Viện Thiết kế trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh – Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ;

11. ThS. Trần Bình Trọng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Khách mời của Hội đồng:

1. Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính;

2. Đại diện Viện Kiến trúc, Qui hoạch đô thị & nông thôn, Bộ Xây dựng;

3. Đại diện Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng;

4. Đại diện Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng.


Văn bản mới