Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1197/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP “BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG TÂM THẦN NẶNG, LANG THANG CÓ HÀNH VI GÂY NGUY HIỂM ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt phương án rà soát đối tượng tâm thần nặng, lang thang, có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo rà soát đối tượng tâm thần nặng, lang thang có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng (Sau đây gọi tắt là người tâm thần nặng) gồm các ông (bà):

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Phó Ban chỉ đạo: Ông Trần Hữu Trung, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Các thành viên Ban chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Xuân Lập Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội.

- Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm thông tin.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch triển khai và bộ công cụ rà soát bao gồm: phiếu rà soát người tâm thần nặng, mẫu biểu tổng hợp thông tin các cấp, tài liệu hướng dẫn rà soát;

- Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo rà soát và tổ chức triển khai thực hiện;

- Đôn đốc và kiểm tra tổ chức thực hiện rà soát các cấp;

- Hướng dẫn địa phương cập nhật số liệu và tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Bộ.

Điều 3. Ban chỉ đạo có Tổ chuyên viên giúp việc bao gồm các Ông (Bà):

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Hồi - Trưởng Phòng Công tác xã hội, Cục Bảo trợ xã hội.

Thành viên:

- Ông Tô Đức, Phó phòng Công tác xã hội, Cục Bảo trợ xã hội.

- Ông Nguyễn Văn Thi, Kế toán trưởng, Cục Bảo trợ xã hội.

- Bà Trần Thị Liễu, Phó phòng kế hoạch, Vụ Kế hoạch Tài chính.

- Bà Trần Thị Lan, Chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội.

Điều 4. Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai và bộ công cụ rà soát trình Ban chỉ đạo;

- Lập dự toán;

- Đề xuất danh sách cán bộ giám sát rà soát tại địa phương;

- Tham mưu với Ban chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến rà soát;

- Phối hợp với các địa phương để tổ chức thực hiện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu VP, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm


Văn bản mới