Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN PHÒNG TRỪ DỊCH RẦY NÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2927/BNN-KH ngày 11 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 08 tấn thuốc Bassa 50 EC thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An phòng trừ dịch rầy nâu như đề nghị tại văn bản số 2927/BNN-KH nêu trên.

Việc xuất cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN;
- Lưu VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  

 


Văn bản mới