Tìm kiếm nhanh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 291/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI SAU KHI KIỂM TRA KHU VỰC CỬA KHẨU CÁC TỈNH HÀ TĨNH, QUẢNG TRỊ

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 9 năm 2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; hoạt động thương mại và việc thực hiện chính sách khu kinh tế cửa khẩu. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị) và nghe báo cáo của các địa phương về tình hình phát triển kinh tế, hoạt động biên mậu và công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại gắn với thúc đẩy phát triển thương mại thông qua buôn bán, trao đổi hàng hóa biên mậu. Việc triển khai các cơ chế chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện khá tốt, góp phần cải thiện một bước đời sống nhân dân biên giới. Mặc dù công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại còn gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi nhưng chính quyền các cấp đã xác định đúng các điểm nóng trên địa bàn để có biện pháp tập trung đấu tranh, xử lý thích hợp, kịp thời.

2. Để đẩy mạnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, các cơ quan Trung ương và địa phương cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các địa phương phải quan tâm chỉ đạo; coi công tác chống buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại … là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại. Qua đó phát hiện được các vấn đề khó khăn, vướng mắc, những bất hợp lý có biện pháp xử lý thích hợp đối với từng địa bàn.

Ban Chỉ đạo 127 ở các địa phương phải chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm chắc tình hình, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, hàng giả để có biện pháp xử lý kịp thời.

b) Bộ Công thương:

- Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, trang bị phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện hỗ trợ, kinh phí và tăng cường lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác chống buôn lậu;

- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4854/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2009;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ chương trình đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, bến bãi, giao nhận và hệ thống hạ tầng kho tập kết hàng hóa, phục vụ biên mậu tại các cửa khẩu, biên giới và việc tổ chức các hoạt động dịch vụ giao, nhận các kênh phân phối từ nơi sản xuất đến nơi làm thủ tục xuất khẩu;

- Nghiên cứu để xây dựng cơ chế, chính sách về hợp tác, mậu dịch và trao đổi hàng hóa biên mậu phù hợp giữa hai nước Việt Nam – Lào và sẽ trao đổi, bàn bạc tại Ủy ban hợp tác kinh tế Việt – Lào.

c) Bộ Tài chính:

- Trong tháng 9 năm 2009 sửa đổi quy định Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với vật tư nguyên liệu sản xuất và linh kiện, điều kiện khu phi thuế quan tại khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo theo tinh thần Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 và Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ cơ chế thu thuế ở cửa khẩu theo hướng thuận tiện, đơn giản, tiết kiệm thời gian để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và để các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an sớm ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC- BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 quy định về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường, phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và có căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm;

- Nghiên cứu mức hỗ trợ kinh phí quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 cho lực lượng chống buôn lậu để có điều chỉnh phù hợp tạo điều kiện hỗ trợ cho các lực lượng chống buôn lậu;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân thực hiện về đối tượng áp dụng chính sách được hưởng ưu đãi tại Khu kinh tế cửa khẩu.

d) Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý ôtô mang biển số nước ngoài lưu hành tại Việt Nam để bảo đảm quản lý đúng quy định và ngăn ngừa việc lợi dụng làm trái của các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng ô tô trên lãnh thổ Việt Nam;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A, có phương án thích hợp để việc cải tạo nâng cấp đường này ảnh hưởng thấp nhất đến hoạt động lưu thông hàng hóa qua khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải;
- Ban Chỉ đạo 127/TW;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KNTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 


Văn bản mới