Tìm kiếm nhanh

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 91/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2009

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III  NĂM 2009

Thực hiện công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20/02/2009 của Bộ Nội vụ về việc gửi báo cáo cải cách hành chính hàng tháng và hàng quý, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2009 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

1. Tình hình rà soát văn bản pháp luật

Bộ đang tiến hành rà soát văn bản của 03 lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội và Việc làm, cuối năm 2009 sẽ ban hành Thông tư công bố văn bản hết hiệu lực.

2. Xây dựng và ban hành mới văn bản pháp luật

Quý III năm 2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành 01 Nghị định của Chính phủ, 01 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 12 Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 01 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, riêng tháng 9/2009 đã ban hành các văn bản sau:

- Nghị định 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề.

- Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Chỉ thị số 01/CT-BLĐTBXH ngày 10/9/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010.

- Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.

- Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

3. Về việc thực hiện cơ chế một cửa

Bộ phận “một cửa” nhận và xử lý thư, đơn, gửi các đơn vị và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Kết quả xử lý đơn, thư tại bộ phận “một cửa” trong quý như sau:

- Tổng số đơn tiếp nhận trong quý: 1429

- Tổng số đơn phải xử lý trong quý: 3434 (lũy kế từ đầu năm đến ngày báo cáo).

- Tổng số đơn đã được xử lý trong quý 3434.

- Tổng số đơn chưa giải quyết trong quý: 0.

II. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1. Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 186/2007/NĐ-CP.

2. Xin ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, gửi Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

3. Hoàn thiện công tác quy hoạch báo in Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới được giao.

5. Tiến hành xây dựng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ của kiểm định viên an toàn lao động và nghiên cứu xây dựng hệ thống thanh tra ngành.

6. Hoàn thành việc lập kế hoạch biên chế năm 2009; phân bổ kế hoạch biên chế hành chính, công chức dự bị năm 2009.

7. Tham gia xây dựng Đề án tăng cường năng lực thanh tra lao động, thương binh và xã hội.

III. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Thực hiện chế độ công khai, minh bạch ngân sách

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chấp hành đầy đủ các quy định về công khai ngân sách, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Đầu năm có công khai dự toán kinh phí của Bộ cho tất cả các đơn vị trong Bộ.

2. Tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.

- Hoàn thành công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2008 và kiểm tra rà soát việc xây dựng và thực hiện các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản và kiến nghị các đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước …

IV. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

Hiện nay Bộ đang chuẩn bị thực hiện chương trình thí điểm TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của Văn phòng Bộ.

Hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp trang Web mới của Bộ; triển khai hộp thư điện tử cho cán bộ công chức của Bộ để phục vụ công tác điều hành, của lãnh đạo Bộ và tác nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ.

V. THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TỔ ĐỀ ÁN 30)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc thống kê các thủ tục hành chính và đã công bố 281 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành do 4 cấp thực hiện tại Quyết định số 1026/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2009.

Hiện nay đang bắt đầu triển khai giai đoạn rà soát các thủ tục hành chính; Đã xây dựng xong kế hoạch triển khai giai đoạn II, đã tập huấn cho các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị bắt đầu tiến hành rà soát.

Trên đây là nội dung về cải cách hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong Quý III năm 2009 để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CCHC Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TCCB, Văn phòng, KHTC;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân


Văn bản mới