Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1499/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2941/BNN-KH ngày 14 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 25 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia do Bộ đang bảo quản để hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phòng, trừ dịch bệnh thủy sản như đề nghị tại văn bản số 2941/BNN-KH nêu trên.

Việc xuất cấp, tiếp nhận, quản lý và sử dụng hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN;
- Lưu VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  


Văn bản mới