Tìm kiếm nhanh

BỘ CÔNG THƯƠNG 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4141/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI MỎ THEO KHÍ MÊTAN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006;
Xét kết quả tập hợp về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan năm 2009 tại Tờ trình số 1999/GT-PM9 ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc mỏ than Phấn Mễ - Công ty Gang thép Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp loại I theo khí Mêtan năm 2009 cho các khu vực khai thác hầm lò của mỏ than Phấn Mễ thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1476/QĐ-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Năng lượng, Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên, Giám đốc mỏ than Phấn Mễ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

 


Văn bản mới