Tìm kiếm nhanh

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 867/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: "ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG ĂN MÒN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DƯỚI TÁC DỤNG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM.”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại công văn số 1130/VKH-KHKT ngày 05/8/2009 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: "Điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng ăn mòn công trình xây dựng dưới tác dụng môi trường biển Việt Nam.”, Mã số MT 21-07;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: "Điều tra, khảo sát và đánh giá tình trạng ăn mòn công trình xây dựng dưới tác dụng môi trường biển Việt Nam.”, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. Hội đồng gồm 13 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới khi Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu: VP, Vụ KHCN-MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

DANH SÁCH

 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI "ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG ĂN MÒN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DƯỚI TÁC DỤNG MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM.”KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 867 /QĐ-BXD NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ tịch Hội đồng:

1.TS. Nguyễn Trung Hoà Vụ trưởng Vụ KHCN&MT

Thư ký Hội đồng:

2.ThS. Hoàng Quang Nhu Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT

Các Uỷ viên phản biện:

3. PGS.TS Hoàng Phủ Lan Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

4. TS Lương Đức Long Phó Viện trưởng Viện VLXD

Các uỷ viên khác:

5. TS. Trần Bá Việt Phó Viện trưởng Viện KHCN XD

6. GS.TSKH. Phùng Văn Lự Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

7. GS.TS Nguyễn Tiến Đích Phó Chủ tịch Hiệp hội CN bê tông

7. GS.TS Dương Đức Tín Viện NCKH Thuỷ Lợi

8. GS.TS Phan Văn Tường Đại học Quốc gia Hà Nội

9. PGS.TS Trần Văn Bính Trường Đại học Bách khoa HN

10. TS Bùi Trung Dung Phó Cục trưởng Cục GĐ Nhà nước về CLCTXD

11. PGS.TS Đặng Duy Thuỳ Viện KHCN Giao thông Vận tải

12. PGS.TS Lê Văn Quế Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

13. KS Nguyễn Đình Lợi Viện Vật liệu xây dựng

Khách mời:

1. PGS.TS Cao Duy Tiến Viện trưởng Viện KHCN XD

2. TS Nguyễn Đức Thắng Viện KHCN XD


Văn bản mới