Tìm kiếm nhanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1291/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Luật có liên quan;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ bảy;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất;
Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 6421/TTr-DKVN ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3994/BKH-GS&TĐĐT ngày 04 tháng 6 năm 2009 và công văn số 5761/BKH-GS&TĐĐT ngày 03 tháng 8 năm 2009 về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất với các nội dung cụ thể sau:

1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án là: 3.053.556.339 USD, trong đó:

- Chi phí cho các hợp đồng EPC: 2.480.874.714 USD;

- Chi phí cho các hạng mục, công trình ngoài các hợp đồng EPC: 215.582.403 USD;

- Chi phí tài chính: 89.682.000 USD;

- Vốn lưu động: 200.000.000 USD;

- Chi phí dự phòng: 67.417.222 USD (trong đó, bao gồm chi phí hỗ trợ các hộ dân đã di chuyển, nhường đất cho Dự án, bảo đảm để người dân tái định cư ở nơi ở mới có cuộc sống ổn định).

2. Nguồn vốn: theo phương án tại Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2005, ngoài ra phần vốn tăng thêm 552.556.339 USD so với Quyết định số 546/QĐ-TTg lấy từ tiền lãi bán dầu nước chủ nhà được để lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư;
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTT, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng   

 

 


Văn bản mới