Tìm kiếm nhanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số: 64/2009/QĐ-UBND
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KINH DOANH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch;
Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1542/TTr-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Hoạt động kinh doanh bán buôn các nhóm hàng nông sản, thực phẩm (theo Phụ lục 1 đính kèm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ được tập trung tại ba chợ đầu mối nông sản, thực phẩm thành phố (ngoại trừ các điểm bán buôn nông sản, thực phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép), cụ thể như sau:
- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Thủ Đức thuộc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Ðức, địa chỉ: 141 Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức;
- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn thuộc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, địa chỉ: 14/7A Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn;
- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Bình Điền thuộc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 7, phường 7, quận 8.
2. Hoạt động kinh doanh bán lẻ nông sản, thực phẩm được thực hiện theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân quận - huyện và theo quy định của pháp luật Nhà nước. Các mặt hàng thuộc nhóm 46321, 46322, 46323 (theo Phụ lục 1 đính kèm) chỉ được hoạt động kinh doanh trong phạm vi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi.
Điều 2. Các tuyến đường (theo Phụ lục 2 đính kèm) bao quanh 03 chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn không được kinh doanh nông sản, thực phẩm dưới mọi hình thức.
Điều 3. Căn cứ vào quy định tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên:
- Giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.
- Ủy ban nhân dân quận - huyện tiến hành quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn quận - huyện và có trách nhiệm kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh không đúng theo quy định của pháp luật Nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2987/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch các tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức và huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản, thực phẩm.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức và các thương nhân kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;
- UBMTTQVN TP; các Báo, Đài;
- VPUB: các PVP;
- Phòng TC-TM-DV (6b), các Phòng CV;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu : VT, (TM/L).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁN BUÔN TẠI 03 (BA) CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC, HÓC MÔN VÀ BÌNH ĐIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT
Tên nhóm - mặt hàng
Phân loại theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
1
Các loại đậu
Thuộc nhóm 46201
2
Hoa tươi
Thuộc nhóm 46202
3
Thuốc lá (bao gồm đã sơ chế dưới dạng sợi)
Thuộc nhóm 46209
4
Gạo
Thuộc nhóm 46310
5
Thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế và nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm
Thuộc nhóm 46321
6
Thủy sản tươi, đông lạnh, khô, mắm như cá, động vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, bạch tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới nước
Thuộc nhóm 46322
7
Các loại rau, củ, quả tươi, đông lạnh
Thuộc nhóm 46323
8
Trà (chè)
Thuộc nhóm 46325
9
Đường
Thuộc nhóm 46326
10
Trứng
Thuộc nhóm 46329

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAO QUANH 03 (BA) CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ KHÔNG ĐƯỢC BÁN LẺ HOẶC LẬP KHO CHỨA HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)
1. KHU VỰC CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC:
Các tuyến đường bao quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức như sau:
- Quốc lộ 1A (đoạn từ ngã tư Gò Dưa đến vòng xoay cầu vượt Bình Phước) thuộc phường Tam Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
- Đường Gò Dưa (đoạn từ Quốc lộ 1A đến ngã tư đường Tô Ngọc Vân) thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.
- Đường Tô Ngọc Vân (đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Tam Bình đến ngã tư Gò Dưa) thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.
- Tỉnh lộ 43 (đoạn từ ngã tư Gò Dưa đến ngã 3 Ngô Chí Quốc) thuộc phường Tam Bình, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.
- Đường Ngô Chí Quốc (đoạn từ ngã ba Tỉnh lộ 43 đến Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 - Xí nghiệp may MINAKO) thuộc phường Tam Bình, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.
- Quốc lộ 13 (đoạn từ vòng xoay cầu vượt Bình Phước đến cầu Vĩnh Bình) thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
- Khu dân cư chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Thủ Đức thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức.
- Khu dân cư Bình Chiểu thuộc phường Bình Chiểu quận Thủ Đức.
2. KHU VỰC CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN:
Các tuyến đường bao quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền như sau:
- Đại lộ Nguyễn Văn Linh: hai bên tuyến đường thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.
- Đường Hoàng Đạo Thúy thuộc phường 7, quận 8 và nối dài qua
Quốc lộ 1A thuộc xã Tân Túc, huyện Bình Chánh.
- Đường 36m thuộc phường 7, quận 8 (từ đại lộ Nguyễn Văn Linh vào chợ đầu mối Bình Điền) và ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.
- Đường Rạch Cát - Bến Lức thuộc phường 7, quận 8.
- Khu dân cư Bến Lức thuộc phường 7, quận 8.
- Khu dân cư Bình Điền thuộc phường 7, quận 8.
- Khu dân cư D, E Phú Mỹ Hưng thuộc phường 7, quận 8.
- Khu đường sông liền kề với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là sông chợ Đệm:
+ Phía Bắc và Đông Bắc: tiếp giáp phường 16, quận 8 và thị trấn
An Lạc, huyện Bình Tân.
+ Phía Tây Bắc: tiếp giáp xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
3. KHU VỰC CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN:
Các tuyến đường bao quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn như sau:
- Đường Nguyễn Thị Sóc (đấu nối với Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Ảnh Thủ) thuộc xã Tân Xuân, xã Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
- Quốc lộ 22 (đoạn đường từ ngã tư Trung Chánh đến Trường Trung học cơ sở Tân Xuân) thuộc xã Trung Chánh, xã Bà Điểm, xã Tân Xuân và xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.
- Đường không tên, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.
- Đường không tên, ấp Trung Chánh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


Văn bản mới