Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt">Số: 185/2007/NQ-HĐND%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4128/TTr-UBND ngày 04/07/2007;
Tr^*n cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Thông qua chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp nhỏ (viết tắt là KCN nhỏ) tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Đối tượng áp dụng%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tổ chức, cá nhân @^- và ngoài nước đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp @^- KCN nhỏ, ngoài được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Luật Đầu tư, còn được hưởng hỗ trợ theo quyết định này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Hỗ trợ quy hoạch

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ khuyến công kinh phí lập quy hoạch chi tiết KCN nhỏ. Mức hỗ trợ như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- 120 triệu đồng đối với KCN nhỏ ở các huyện mi*k% núi.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- 100 triệu đồng đối với KCN nhỏ ở các huyện đồng bằng, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường đất để giải phóng mặt bằng KCN nhỏ theo quyết toán được duyệt. Mức hỗ trợ tối đa như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- 100 triệu đồng/ha đối với KCN nhỏ ở các huyện mi*k% núi cao

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- 80 triệu đồng/ha đối với KCN nhỏ ở các huyện mi*k% núi thấp

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- 70 triệu đồng/ha đối với KCN nhỏ ở các huyện đồng bằng, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào KCN nhỏ gồm: Đường giao thông trục chính đến chân hàng rào KCN nhỏ nhưng không quá 02km, hệ thống thoát nước ?/??\ng, khu xử lý nước thải tập trung. Mức tối đa không quá 500 triệu đồng/KCN nhỏ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN nhỏ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò được để lại 100% ti*k% cho thu^* đất @^- KCN nhỏ để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN nhỏ như: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, khu xử lý nước thải tập trung, hàng rào, đường gom ngoài hàng rào. Mức hỗ trợ do UBND huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò quyết định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Giá thu^* đất @^- KCN nhỏ

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đối với khu CN nhỏ do Ngân sách Nhà nước đầu tư hạ tầng : Giá thu^* đất @^- khu CN nhỏ = Giá thu^* đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND tỉnh quy định (theo bảng giá đất) tại thời điểm thu^* đất, cộng (+) chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng @^- khu CN nhỏ do Ngân sách Nhà nước đầu tư được phân bổ theo hình thức khấu hao tài sản cố định @^- thời hạn 25 năm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Đối với khu CN nhỏ do nhà Đầu tư đầu tư XD hạ tầng thì:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">+ Giá thu^* đất đối với Nhà Đầu tư đầu tư XD hạ tầng = Giá thu^* đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND tỉnh quy định (theo bảng giá đất) tại thời điểm thu^* đất, cộng (+) chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng @^- khu CN nhỏ do Ngân sách Nhà nước đầu tư (nếu có) được phân bổ theo hình thức khấu hao tài sản cố định @^- thời hạn 25 năm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">+ Giá thu^* đất sản xuất @^- khu CN nhỏ, do Nhà Đầu tư hạ tầng và <#~|> thu^* đất thoả thuận.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Hỗ trợ đào tạo nghề

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất @^- KCN nhỏ tiếp nhận từ 30 lao động trở l^*n (có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An), ký hợp đồng không xác định thời hạn với <#~|> lao động, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo @^- nước, ngoài nước, hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở l^*n được ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn quỹ khuyến công, chi phí đào tạo /|$\t lần 500.000 đồng/lao động.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Ngân sách tỉnh và Quỹ khuyến công hỗ trợ, giao cho UBND huyện để chi trả cho đối tượng được hỗ trợ.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- UBND tỉnh xây dựng phương án thu hồi vốn ngân sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng hạ tầng @^- hàng rào KCN nhỏ sau khi cho để lại ti*k% thu^* đất.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Giao UBND tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này và các Quy định hiện hành của pháp %30%#j= để ban hành qui định về chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp nhỏ tr^*n địa bàn tỉnh Nghệ An

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Khoá XV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2007.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới