Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-----
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 04/2007/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Quận 10, ngày 20 tháng 12 năm 2007%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2007

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 10166/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua Tờ trình về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007; Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10; ý kiến của các vị đại biểu,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Thông qua Tờ trình về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 10 trình bày tại kỳ họp như sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Chấp thuận bổ sung mới 2,269 tỷ đồng với 16 công trình, điều chỉnh giảm giá trị 9,977 tỷ, tương ứng 59 công trình. Tổng cộng kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu sau khi bổ sung và điều chỉnh là 155,460 tỷ đồng với 331 công trình, gồm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nguồn vốn thành phố tập trung:             11,870 tỷ đồng, với 31 công trình.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nguồn vốn thành phố phân cấp:             34,382 tỷ đồng, với 86 công trình.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Các nguồn vốn quận:                            17,224 tỷ đồng, với 97 công trình.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">- Nguồn vốn khác:                                  91,984 tỷ đồng, với 117 công trình.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào Tờ trình đã được thông qua có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quy^*́t này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chi^*́n
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới