Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 5442/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10; ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 5442/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 trình bày tại kỳ họp như sau:

1. Chấp thuận giảm chỉ ti^*u phấn đấu năm 2008 từ 170 tỷ đồng còn 150 tỷ đồng.

2. Đồng ý đình hoãn khởi công 12 công trình ?/??\ẩn bị đầu tư của quận 10 với tổng mức đầu tư là 221,846 tỷ đồng, @^- đó chỉ ti^*u kế hoạch vốn đã ghi năm 2008 là 1,3 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII.

3. Thông qua chủ trương đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 (đợt 2) tổng cộng 32 công trình, gồm:

- Đầu tư: 09 công trình.

- Sửa chữa: 10 công trình.

- Duy tu, chỉnh trang đô thị: 13 công trình.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào tờ trình đã được thông qua có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện.

Nghị quy^*́t này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 22 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chi^*́n


Văn bản mới