Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2008/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NĂM 2009 TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI, KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

(Từ ngày 09 đến ngày 11/12/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010);
Sau khi xem xét Tờ trình số 3602/TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại kỳ họp thứ Mười bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai như nội dung Tờ trình số 3602/TTr-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trong đó:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

- Tổng diện tích đất tự nhi^*n: 1.553.693 ha

- Đất nông nghiệp: 1.408.892 ha

- Đất phi nông nghiệp:  103.373 ha

- Đất chưa sử dụng: 41.428 ha

2. Diện tích ?/??\yển mục đích sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp ?/??\yển sang đất phi nông nghiệp: 3.818 ha

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất @^- nội bộ đất nông nghiệp: 18.645,6 ha

3. Diện tích đất phải thu hồi: 3.940 ha

- Đất nông nghiệp: 3.818 ha

- Đất phi nông nghiệp: 122 ha

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào cho các mục đích: 51.483 ha

- Đất nông nghiệp: 50.460 ha

- Đất phi nông nghiệp: 1.023 ha

5. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2009 là 103.373 ha, tăng th^*m so với năm 2008 là 4.841 ha, được lấy từ:

- Đất nông nghiệp: 3.818 ha

- Đất chưa sử dụng: 1.023 ha

6. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp năm 2009 là 1.408.892 ha, tăng th^*m so với năm 2008 là 50.460 ha được lấy từ đất chưa sử dụng 42.472,6 ha. Đồng thời ?/??\yển 3.818 ha các loại đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Ri^*ng kế hoạch ?/??\yển rừng nghèo sang trồng cao su năm 2009, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 để thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo %30%#j= định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ Mười bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu


Văn bản mới