Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

%%0%#. lang=EN-GB http*%!%40%"mso-ansi-language: EN-GB">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN 3 NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân; các báo cáo của Ủy ban nhân dân; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 3 về hoạt động của Hội đồng nhân dân quận 3 năm 2008.

Nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 3 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - %z/%%\c quận 3 năm 2008 và dự kiến định hướng phát triển kinh tế -%z/%%\c năm 2009.

Hội đồng nhân dân quận 3 nhấn mạnh /|$\t số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU NĂM 2008

1. Trong năm, tuy tình hình kinh tế ?/??\ng có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư và đời sống của nhân dân tr^*n địa bàn, nhưng Quận đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ ti^*u kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn %z/%%\c tr^*n địa bàn tiếp tục được giữ vững. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ ti^*u. Công tác kiểm tra, quản lý thị trường được tăng cường, góp phần kềm giữ giá và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhiều hẻm, vỉa hè được chỉnh trang, mở rộng. Các phong trào và hoạt động văn hóa %z/%%\c có nhiều khởi sắc và đạt thành tích cao.

Trong công tác cải cách hành chính, Quận đã triển khai thực hiện đại trà cơ chế “Một cửa li^*n thông” ở các phường; giải thể Tổ nghiệp vụ hành chính công và ?/??\yển giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về các phòng chức năng. Các cơ quan ?/??\y^*n môn thuộc Ủy ban nhân dân quận cũng được sắp xếp lại theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP.

Trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Quận bước đầu đã tạo được sự ?/??\yển biến @^- nhân dân về việc chấp hành pháp %30%#j= về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh ?/??\ng, bảo vệ môi trường và xây dựng ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng, Quận đã thực hiện đạt hoặc vượt các chỉ ti^*u kinh tế - %z/%%\c năm 2008 sau:

- Doanh thu thương mại - dịch vụ thực hiện được 66.573 tỷ đồng, tăng 32,1% so với năm 2007 (chỉ ti^*u: tăng 20%);

- Thu ngân sách nhà nước tr^*n địa bàn được 1.203,243 tỷ đồng, đạt 146,7% chỉ ti^*u (chỉ ti^*u: 820,20 tỷ đồng);

- Vận động nhân dân hiến đất mở rộng được 23 hẻm, @^- đó có 6 hẻm từ kế hoạch năm 2007 ?/??\yển sang (chỉ ti^*u: 14 hẻm);

- 13.818 lao động được giới thiệu và có việc làm (chỉ ti^*u 8.500 lao động);

- 14/14 phường không còn hộ nghèo dưới 7 triệu đồng/<#~|>/năm;

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhi^*n là 0,54% (chỉ ti^*u: dưới 1%);

- Phá án đặc biệt nghi^*m trọng đạt tỷ lệ 100% (chỉ ti^*u: tr^*n 80%);

- Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt chỉ ti^*u cả 2 cấp quận và phường (150/150 thanh ni^*n nhập ngũ).

2. B^*n cạnh những kết quả đạt được, Quận cũng có /|$\t số tồn tại cần được tiếp tục khắc phục @^- thời gian tới, như: tiến độ thực hiện các dự án, công trình chậm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn %z/%%\c còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp, số mới nghiện và số tái nghiện ma túy tăng. Việc thực hiện năm nếp sống văn minh đô thị tuy có ?/??\yển biến bước đầu nhưng tình trạng thiếu tôn trọng %30%#j= lệ giao thông, buôn bán lấn, chiếm lề đường, xả rác ngoài đường phố còn khá phổ biến.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2009

1. Mục ti^*u

1.1. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh %z/%%\c, góp phần kiềm chế lạm phát và giữ vững ổn định %z/%%\c. Đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng y^*u cầu cho phát triển kinh tế - %z/%%\c. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tạo sự ?/??\yển biến rõ nét @^- xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường lập lại trật tự kỷ cương @^- quản lý đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình chỉnh trang đô thị.

1.3. Tiếp tục nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân, đẩy mạnh %z/%%\c hóa nhằm tạo điều kiện khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; phát triển hệ thống an sinh %z/%%\c. Tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn @^- năm. Xây dựng và phát triển văn hóa theo hướng văn minh hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

1.4. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn %z/%%\c tr^*n địa bàn. Giải quyết những vấn đề bức xúc, đặc biệt là tình trạng tội w--W--W, ma túy, mãi dâm.

1.5. Thực hiện có kết quả Chương trình cải cách hành chính, Chương trình phòng, chống tham nhũng, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Các chỉ ti^*u kinh tế - %z/%%\c chủ yếu:

2.1. Doanh thu dịch vụ - thương mại tăng từ 25% trở l^*n so với năm 2008;

2.2. Thu ngân sách đạt chỉ ti^*u pháp lệnh (1.178 tỷ đồng) và phấn đấu thực hiện là 1.236,9 tỷ đồng;

2.3. Hoàn thành việc ph^* duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 ở 14 phường;

2.4. Vận động nhân dân hiến đất mở rộng 14 hẻm (mỗi phường 1 hẻm);

2.5. Thực hiện b^* tông nhựa nóng 14 hẻm (mỗi phường 1 hẻm);

2.6. Thực hiện 15 công trình nâng cấp vỉa hè (?/??\yển từ năm 2008 qua);

2.7. Xây dựng 07 mảng xanh (@^- đó có 6 công trình từ năm 2008 ?/??\yển qua);

2.8. Khởi công các dự án công trình: Trường Tiểu học Nhi^*u Lộc, trụ sở Ủy ban nhân dân phường 1, trụ sở Ủy ban nhân dân phường 3, Chung cư 108/69GH Trần Quang Diệu, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Chợ Đũi, Trường Mầm non 6, Trường Trung học cơ sở Bàn Cờ, Trường Trung học cơ sở L^* Lợi, Trường Tiểu học L^* Chí Trực, Trường Mầm non 11, trụ sở Công an phường 2, trụ sở Công an phường 12, Trạm Y tế phường 7;

2.9. Giữ mức tăng dân số tự nhi^*n dưới 1%;

2.10. Giới thiệu giải quyết việc làm cho 7.500 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 5%;

2.11. Th^*m 2 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa (nâng tổng số phường đăng ký là 7);

2.12. Xây dựng th^*m 4 khu phố văn hóa (nâng tổng số khu phố văn hóa là 50);

2.13. Thực hiện đề án giảm nghèo, tăng hộ khá với mức ?/??\ẩn là 8 triệu đồng/<#~|>/năm;

2.14. Xây dựng 10/14 phường đạt ti^*u ?/??\ẩn phường lành mạnh, không có ma túy, mãi dâm;

2.15. Xây dựng th^*m 2 trường học đạt ?/??\ẩn quốc gia;

2.16. Giảm số vụ w--W--W pháp hình sự 10% so với năm 2008;

2.17. Đạt tỷ lệ phá án từ 60% trở l^*n, @^- đó tỷ lệ phá án đặc biệt nghi^*m trọng đạt từ 80% trở l^*n;

2.18. Hoàn thành chỉ ti^*u giao quân nghĩa vụ quân sự cả 2 cấp quận và phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát thực hiện Nghị quyết.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và các đoàn thể chính trị - %z/%%\c động vi^*n các tầng lớp nhân dân, các giới thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của công dân đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 Khóa IX, kỳ họp lần thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư


Văn bản mới