Tìm kiếm nhanh

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2009

Trong hai ngày 03 và 04 tháng 02 năm 2009, Chính phủ họp phi^*n thường kỳ tháng 01 năm 2009, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - %z/%%\c tháng 01 năm 2009; Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô tháng 01 năm 2009; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình Tết Nguy^*n đán Kỷ Sửu, tình hình thực hiện Nghị quyết phi^*n họp Chính phủ tháng 12 năm 2008 và chương trình công tác tháng 01 năm 2009.

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế - %z/%%\c; nghi^*m túc thực hiện việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh %z/%%\c, Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - %z/%%\c và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Trong tháng 01/2009, tháng đầu năm và là tháng đón Tết Nguy^*n đán, tuy n*k% kinh tế nước ta vẫn được giữ ổn định trước sự tác động trực tiếp của suy thoái kinh tế toàn cầu, song đang có chiều hướng suy giảm. Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2008 và giảm 8,6% so với tháng 12/2008; kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2009 giảm do thị trường thế giới bị thu hẹp và giá cả giảm; đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm; công ăn, việc làm gặp khó khăn do nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất…

Trong điều kiện n*k% kinh tế khó khăn, nhưng với quyết tâm của Đảng và Nhà nước, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, cả nước đã tổ chức đón Tết Nguy^*n đán đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm hơn. Đảng và Chính phủ đã quan tâm hỗ trợ, chăm lo tổ chức Tết cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, <#~|> có công, các hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ %z/%%\c, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thi^*n tai, tạo điều kiện cho mọi <#~|>, mọi nhà đều có tết. Các dịch vụ, hàng hoá phục vụ Tết, @^- đó hàng hoá sản xuất @^- nước chiếm phần lớn thị phần, được cung cấp đầy đủ, phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu ti^*u dùng của nhân dân với giá cả khá ổn định. Chỉ số giá ti^*u dùng chỉ tăng 0,32% so với tháng 12/2008, @^- đó, giá các nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng cao đều là các nhóm hàng phục vụ Tết Nguy^*n đán. An ninh chính trị và trật tự an toàn %z/%%\c được đảm bảo ổn định. Tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông có nhiều ?/??\yển biến tích cực; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả về số vụ tai nạn, số <#~|> chết và bị thương.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - %z/%%\c năm 2009, phấn đấu đạt được mục ti^*u đã đề ra, Chính phủ y^*u cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các công việc sau:

- Khẩn trương tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và nhiệm vụ đã đề ra cho cả năm. Các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc quyết liệt, sát thực tế, tích cực chủ động xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh tr^*n tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu. Khẩn trương rà soát để có giải pháp hỗ trợ đối với từng ngành công nghiệp, sản phẩm xuất khẩu đang có thị trường; quan tâm mở thị trường @^- nước, nâng cao sức mua của <#~|> dân, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ…

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, ưu ti^*n các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi…; tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy những dự án, công trình trọng điểm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, vốn doanh nghiệp nhà nước có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng @^- năm 2009 và 2010, vừa để hoàn thành công trình, vừa giải quyết việc làm, vừa kích cầu đầu tư; triển khai nhanh chính sách hỗ trợ <#~|> nghèo về nhà ở; Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ ph^* duyệt ban hành đề án xây dựng nhà ở %z/%%\c để giải quyết nhu cầu bức xúc cho <#~|> dân, nhất là công nhân @^- các khu công nghiệp và sinh vi^*n.

- Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ những biến động của tình hình kinh tế @^- nước và thế giới để có sự điều chỉnh linh hoạt, thích hợp chính sách tài chính, chính sách ti*k% tệ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Giao Bộ Tài chính chủ động nghi^*n cứu, tính toán các cân đối ngân sách nhà nước @^- điều kiện n*k% kinh tế đã có nhiều biến đổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Trong điều kiện kinh tế suy giảm, việc giải quyết công ăn, việc làm khó khăn, các bộ, ngành, địa phương phải phát huy kết quả đạt được của những năm trước, tiếp tục bảo đảm tốt an sinh %z/%%\c; triển khai thực hiện các chính sách đã ban hành đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục và %z/%%\c; chú trọng hỗ trợ dạy nghề cho <#~|> nghèo, nông dân và các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Li^*n đoàn lao động Việt Nam và các cơ quan li^*n quan nghi^*n cứu, đề xuất giải pháp tổng thể hỗ trợ <#~|> lao động bị mất việc làm, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Các bộ, ngành, địa phương li^*n quan, theo chức năng của mình, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện tốt Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, b*k% vững đối với 61 huyện nghèo nhằm bảo đảm đến năm 2020 các huyện này có mức phát triển ngang bằng trình độ ?/??\ng cả nước.

- Bộ Công an kiểm tra lại tình hình đốt pháo nổ, tai nạn giao thông nghi^*m trọng ở /|$\t số địa phương @^- dịp Tết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm lãnh đạo các địa phương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có biện pháp chỉ đạo quản lý việc đốt và thả đèn trời dễ gây cháy nổ, nguy hiểm; có công điện gửi các địa phương, chỉ đạo chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thiết thực, vui tươi và tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, ti*k% của nhà nước và nhân dân.

- Công tác thông tin tuy^*n truy*k% để nhân dân hiểu rõ về tình hình và nhiệm vụ của đất nước, tạo sự thống nhất cao và đồng thuận @^- %z/%%\c là /|$\t nhiệm vụ rất quan trọng. Các thành vi^*n Chính phủ phải chủ động cung cấp thông tin, công khai minh bạch về cơ chế, chính sách được ban hành và việc tổ chức triển khai thực hiện. Giao Bộ Thông tin và Truy*k% thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực tuy^*n truy*k% chủ trương, chính sách của Đảng, pháp %30%#j= của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; đưa tin chính xác, cân nhắc có lợi cho sự phát triển của đất nước, tạo sự đồng thuận cao @^- hành động, tránh gây phân tâm @^- %z/%%\c.

Chính phủ đã xem xét và thông qua báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009; báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

Tr^*n cơ sở các báo cáo đã được thông qua tại phi^*n họp, ý kiến của các thành vi^*n Chính phủ và các đại biểu dự họp, giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo ?/??\ng tình hình kinh tế - %z/%%\c tháng 01 năm 2009 và tình hình Tết Nguy^*n đán Kỷ Sửu, trình Bộ Chính trị và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài @^- 3 năm 2006 – 2008 và /|$\t số giải pháp cơ bản cho các năm 2009 – 2010.

Trong 3 năm 2006 – 2008, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã gia tăng mạnh mẽ cả về số vốn đăng ký và vốn thực hiện: so với mục ti^*u đề ra cho cả giai đoạn 5 năm 2006 – 2010, vốn đăng ký đạt 97,6 tỷ USD, vượt 77,4%; vốn thực hiện đạt khoảng 23,6 tỷ USD, bằng 94,4%. Với kết quả n^*u tr^*n, công tác thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài đã đóng góp quan trọng, tích cực về nhiều mặt đối với sự phát triển kinh tế - %z/%%\c của đất nước. Tuy nhi^*n, @^- hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã bộc lộ những tồn tại và hạn chế nhất định. Với dự báo về những diễn biến phức tạp, khó khăn hơn của tình hình kinh tế thế giới và kinh tế @^- nước, có thể việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài @^- hai năm 2009 - 2010 sẽ giảm đáng kể so với năm 2008.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan li^*n quan tiếp thu ý kiến các thành vi^*n Chính phủ, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo về tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Báo cáo cần đánh giá cụ thể những kết quả và hạn chế của công tác thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tr^*n các mặt: tổng số vốn, phân cấp quản lý đầu tư và quy hoạch, công nghệ, thúc đẩy ?/??\yển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, hiệu quả đầu tư cả về kinh tế - %z/%%\c, môi trường, an ninh quốc gia…; chỉ ra định hướng sắp tới về công tác thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài @^- bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế @^- nước đã có nhiều thay đổi, theo hướng tiếp tục tích cực k^*u gọi và thu hút đầu tư nước ngoài, lựa chọn và ưu ti^*n các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ phụ trợ, phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguy^*n đất đai, sản xuất sản phẩm xuất khẩu lớn, phát triển nông nghiệp và nông thôn, bảo đảm môi trường và an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, khoá IX…; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp nhằm duy trì tính hấp dẫn của n*k% kinh tế, xây dựng quy hoạch khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp tục phân cấp quản lý đi li*k% với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò quản lý nhà nước của các bộ, ngành, thúc đẩy giải ngân các dự án đã được cấp phép, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Tr^*n cơ sở báo cáo tr^*n, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành. Căn cứ vào Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các quyết định cụ thể để triển khai thực hiện.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

An ninh lương thực là vấn đề quan tâm của hầu hết các quốc gia, nhất là sau khi xảy ra tình trạng khan hiếm lương thực tr^*n w--W--W vi toàn cầu từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008 đã tác động ti^*u cực đến tình hình kinh tế, chính trị, %z/%%\c ở nhiều nước tr^*n thế giới. Trải qua các thời kỳ khác nhau, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, tạo ti*k% đề cơ bản cho sự ổn định chính trị - %z/%%\c và sự phát triển của đất nước.

Tuy nhi^*n, những thách thức mới về dân số tiếp tục gia tăng; đất sản xuất nông nghiệp giảm dần do đô thị hóa và công nghiệp hóa; sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang và sẽ tác động sâu rộng tới sản xuất nông nghiệp; dịch bệnh gia súc, gia cầm, sâu bệnh hại cây trồng có xu hướng gia tăng; cả nước vẫn còn 12,1% hộ đói nghèo, 61 huyện có tỷ lệ nghèo tr^*n 50% khả năng tiếp cận an ninh lương thực kém; tỷ lệ suy dinh dưỡng còn lớn; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…đang đòi hỏi cần phải có các giải pháp giải quyết đồng bộ để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia /|$\t cách vững chắc.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan li^*n quan, tiếp thu ý kiến các thành vi^*n Chính phủ, bổ sung quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp thích hợp với tình hình mới và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ @^- sản xuất nông nghiệp, hoàn chỉnh Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trình Bộ Chính trị cho ý kiến; đồng thời dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước, @^- đó tập trung vào các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Chính phủ thống nhất nhận định, năm 2008, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và @^- nước có nhiều biến động bất lợi cho các doanh nghiệp, nhưng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vẫn hoạt động ổn định và có hiệu quả kinh tế - %z/%%\c khá, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; các chỉ ti^*u sản xuất kinh doanh năm 2008 đều có sự tăng trưởng so với năm 2007. Doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo @^- n*k% kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sản xuất, cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho n*k% kinh tế; đặc biệt, @^- bối cảnh lạm phát, giá cả tăng cao, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã đi đầu @^- việc thực hiện nghi^*m túc chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá cả vật tư, hàng hóa, kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô…

Tuy nhi^*n, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thời gian qua còn bộc lộ /|$\t số mặt hạn chế cần tiếp tục khắc phục nhằm thích ứng với y^*u cầu phát triển và bối cảnh kinh tế đang có sự biến đổi nhanh chóng; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng vai trò quan trọng @^- việc thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ về chống lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý và bảo đảm an sinh %z/%%\c.

Chính phủ khẳng định những kết quả tích cực @^- thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế và nguy^*n nhân khiến cho tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp quy mô lớn còn chậm. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan li^*n quan, đánh giá hiệu quả hoạt động của những doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá, báo cáo Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tiếp thu ý kiến các thành vi^*n Chính phủ tại phi^*n họp, hoàn chỉnh, bổ sung vào báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, kể cả các ngân hàng thương mại nhà nước, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp này; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp quy mô lớn /|$\t cách vững chắc, có hiệu quả, trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Tr^*n cơ sở đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan li^*n quan dự thảo Nghị định của Chính phủ về đánh giá lại tài sản và ti*k% vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về ?/??\yển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan li^*n quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước, trình Chính phủ tại phi^*n họp tháng 2/2009; tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quy*k% và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn của doanh nghiệp @^- khuôn khổ quản lý của nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước thực sự là lực lượng nòng cốt, chủ lực @^- n*k% kinh tế; đồng thời dự thảo nghị định sửa đổi nghị định này, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách %z/%%\c;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới