Tìm kiếm nhanh

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3  năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ki^*n Giang  (tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007), của Bộ Tài nguy^*n và Môi trường (tờ trình số 37/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Ki^*n Giang với các chỉ ti^*u sau:

1%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">. Diện tích, cơ cấu các loại đất

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Đơn vị tính: ha

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">TT

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Loại đất

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Hiện trạng năm 2005

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Diện tích

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">(ha)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Cơ cấu

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">(%)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Diện tích

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">(ha)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Cơ cấu

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">(%)

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.8pt">TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">634.613

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">100,00

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">634.613

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">100,00

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">ĐẤT NÔNG NGHIỆP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">576.336

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">90,82

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">562.676

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">88,66

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">436.873

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">68,84

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">412.279

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">64,97

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">360.467

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">343.931

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.1.1.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất trồng lúa

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">353.220

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">336.885

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.1.1.2

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm còn lại

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7.247

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7.046

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">76.406

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">68.347

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất lâm nghiệp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">106.085

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16,72

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">103.784

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16,35

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">28.983

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">24.399

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.2.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất rừng phòng hộ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">37.514

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">37.237

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.2.3

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất rừng đặc dụng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">39.589

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">42.148

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: SV">Đất nuôi trồng thuỷ sản

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">31.915

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5,03

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">45.124

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7,11

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.4

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: SV">Đất nông nghiệp khác

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.463

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,23

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.489

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,23

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">48.849

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7,70

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">69.429

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">10,94

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất ở

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">11.079

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1,75

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">14.574

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2,30

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.1.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất ở tại nông thôn

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8.409

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">10.239

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.1.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất ở tại đô thị

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.670

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">4.335

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất ?/??\y^*n dùng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">20.689

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3,26

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">36.488

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">5,75

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black; LETTER-SPACING: -1pt">Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">250

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">608

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất quốc phòng, an ninh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.478

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.818

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.2.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất quốc phòng

2.407

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.645

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.2.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất an ninh

71

 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">173

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.3

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1.608

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">6.410

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.3.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất khu công nghiệp

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">643

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.488

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.3.2

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">438

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3.098

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.3.3

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất cho hoạt động khoáng sản

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">393

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">480

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.3.4

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">134

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">345

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất có mục đích công cộng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16.353

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">26.653

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.1

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất giao thông

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">8.010

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">13.716

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.2

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất thuỷ lợi

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">7.343

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">9.916

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.3

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất để ?/??\yển dẫn năng lượng, truy*k% thông

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">21

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">96

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.4

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất cơ sở văn hóa

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">138

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">837

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.5

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất cơ sở y tế

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">63

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">108

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.6

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">556

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">999

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.7

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất cơ sở thể dục - thể thao

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">71

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">331

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.8

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất chợ

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">81

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">292

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.9

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất có di tích, danh thắng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">48

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">88

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.2.4.10

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất bãi thải, xử lý chất thải

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">23

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">269

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black"> 

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.3

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất tôn giáo, tín ngưỡng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">290

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,05

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">304

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,05

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.4

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất nghĩa trang, nghĩa địa

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">308

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,05

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">476

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,08

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.5

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"COLOR: black; mso-ansi-language: PT-BR">Đất sông, suối và mặt nước ?/??\y^*n dùng

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">16.483

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2,60

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">17.199

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2,71

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.6

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">Đất phi nông nghiệp khác

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,00

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">388

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,06

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">3

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">9.428

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">1,49

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.508

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">0,40

2. Diện tích ?/??\yển mục đích sử dụng đất

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Diện tích

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

20.902

1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

16.329

1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

10.149

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Trong đó: đất ?/??\y^*n trồng lúa n­ước

9.243

1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

6.180

1.2

Đất lâm nghiệp

3.854

1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

185

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

2.595

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

1.074

1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi  trồng thuỷ sản

719

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

13.865

2.1

Đất ?/??\y^*n trồng lúa n­ước ?/??\yển sang đất trồng cây lâu năm

4.120

2.2

Đất ?/??\y^*n trồng lúa n­ước ?/??\yển sang đất lâm nghiệp

3.229

2.3

Đất ?/??\y^*n trồng lúa n­ước ?/??\yển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

6.516

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

 

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

37

4.1

Đất ?/??\y^*n dùng

27

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

12

4.1.2.1

Đất quốc phòng

10

4.1.2.2

Đất an ninh

2

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 11

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

3

4.2

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

  -

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

  -

4.4

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sông, suối và mặt n­ước ?/??\y^*n dùng

 10

4.5

Đất phi nông nghiệp khác

  -

3. Diện tích đất phải thu hồi

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Đơn vị tính: ha

TT

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">Loại đất phải thu hồi

Diện tích

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

18.296

1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

14.757

1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

9.851

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Trong đó: đất ?/??\y^*n trồng lúa n­ước

  9.059

1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

4.906

1.2

Đất lâm nghiệp

2.843

1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

174

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

1.595

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

1.074

1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi  trồng thuỷ sản

696

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

823

2.1

Đất ở

606

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

566

2.1.2

Đất ở tại đô thị

40

2.2

Đất ?/??\y^*n dùng

42

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

14

2.2.2.1

Đất quốc phòng

10

2.2.2.2

Đất an ninh

4

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

16

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

8

2.3

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

2

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

2.5

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sông, suối và mặt n­ước ?/??\y^*n dùng

170

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Cộng

19.119

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

6.561

1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

4.431

1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

3.631

 

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Trong đó: đất trồng lúa

  3.588

1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

800

1.2

Đất lâm nghiệp

1.765

1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

340

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

1.425

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

 

1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi  trồng thuỷ sản

365

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

359

2.1

Đất ở

73

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

49

2.1.2

Đất ở tại đô thị

24

2.2

Đất ?/??\y^*n dùng

235

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

  -

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

  -

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

49

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

186

2.3

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

  -

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

  -

2.5

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sông, suối và mặt n­ước ?/??\y^*n dùng

25

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

26

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Cộng

6.920

(Vị trí các loại đất @^- điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện tr^*n Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ki^*n Giang xác lập ngày 13 tháng 8 năm 2007).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Ki^*n Giang với các chỉ ti^*u sau:

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">1. Diện tích các loại đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ ti^*u

Năm hiện trạng 2005

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Diện tích đến năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

 

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

634.613

634.613

634.613

634.613

634.613

634.613

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

576.336

573.607

570.201

567.471

564.742

562.676

1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

436.873

431.956

425.817

420.899

415.983

412.279

1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

360.467

357.162

353.037

349.732

346.427

343.931

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm còn lại

7.247

7.207

7.157

7.116

7.076

7.046

1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

76.406

74.794

72.780

71.168

69.556

68.347

1.2

Đất lâm nghiệp

106.085

105.625

105.050

104.590

104.130

103.784

1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

28.983

28.066

26.920

26.003

25.086

24.399

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

37.514

37.459

37.390

37.335

37.280

37.237

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

39.589

40.101

40.741

41.252

41.764

42.148

1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi trồng thuỷ sản

31.915

34.557

37.859

40.501

43.143

45.124

1.4

Đất làm muối

-

-

-

-

-

-

1.5

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nông nghiệp khác

1.463

1.468

1.475

1.480

1.485

1.489

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

48.849

52.963

58.098

62.213

66.326

69.429

2.1

Đất ở

11.079

11.776

12.642

13.340

14.038

14.574

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

8.409

8.775

9.227

9.593

9.959

10.239

2.1.2

Đất ở tại đô thị

2.670

3.001

3.415

3.747

4.079

4.335

2.2

Đất ?/??\y^*n dùng

20.689

23.848

27.796

30.955

34.113

36.488

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

250

321

410

482

553

608

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

2.478

2.546

2.629

2.697

2.763

2.818

2.2.2.1

Đất quốc phòng

2.407

2.459

2.510

2.560

2.608

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">2.645

2.2.2.2

Đất an ninh

71

87

119

137

155

%%0%#. http*%!%40%"COLOR: black">173

2.2.3

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.608

2.568

3.769

4.729

5.690

6.410

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

643

1.012

1.473

1.842

2.211

2.488

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

438

970

1.635

2.167

2.699

3.098

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

393

410

432

449

467

480

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

134

176

229

271

313

345

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

16.353

18.413

20.988

23.048

25.108

26.653

2.2.4.1

Đất giao thông

8.010

9.152

10.578

11.719

12.860

13.716

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

7.343

7.858

8.501

9.016

9.530

9.916

2.2.4.3

Đất để ?/??\yển dẫn năng lượng

21

36

55

70

85

96

2.2.4.4

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất cơ sở văn hóa

138

277

452

592

732

837

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

63

72

83

92

102

108

2.2.4.6

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

556

645

756

844

933

999

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

71

123

188

240

292

331

2.2.4.8

Đất chợ

81

123

176

218

260

292

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

48

56

66

74

82

88

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

23

72

134

183

232

269

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

290

293

296

299

301

304

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

308

342

384

418

451

476

2.5

Đất sông, suối và mặt nước ?/??\y^*n dùng

16.483

16.626

16.805

16.948

17.091

17.199

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

0

78

175

252

330

388

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

9.428

8.044

6.314

4.930

3.546

2.508

2. Kế hoạch ?/??\yển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">TT

Chỉ ti^*u

Diện tích ?/??\yển mục đích sử dụng đất @^- kỳ kế hoạch

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Phân theo từng năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

20.902

4.179

5.214

4.179

4.178

3.152

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

16.329

3.264

4.073

3.264

3.263

2.465

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

10.149

2.028

2.528

2.028

2.027

1.538

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

6.180

1.236

1.545

1.236

1.236

927

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.2

Đất lâm nghiệp

3.854

771

962

771

771

579

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

185

37

46

37

37

28

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.2.2

Đất rừng phòng hộ

2.595

519

648

519

519

390

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.2.3

Đất rừng đặc dụng

1.074

215

268

215

215

161

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi trồng thuỷ sản

719

144

179

144

144

108

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

13.865

2.773

3.466

2.773

2.773

2.080

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">2.1

Đất ?/??\y^*n trồng lúa nư­ớc ?/??\yển sang đất trồng cây lâu năm

4.120

824

1.030

824

824

618

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">2.2

Đất ?/??\y^*n trồng lúa nư­ớc ?/??\yển sang đất lâm nghiệp

3.229

646

807

646

646

484

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">2.3

Đất ?/??\y^*n trồng lúa nư­ớc ?/??\yển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

6.516

1.303

1.629

1.303

1.303

978

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

 

 

 

 

 

 

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

37

7

9

8

7

6

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1

Đất ?/??\y^*n dùng

27

5

7

6

5

4

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

12

2

3

3

2

2

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1.2.1

Đất quốc phòng

10

2

2

2

2

2

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1.2.2

Đất an ninh

2

 

1

1

 

 

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

11

2

3

2

2

2

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.1.4

Đất có mục đích công cộng

3

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt">4.2

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.3pt; mso-ansi-language: PT-BR">Đất sông, suối và mặt nước ?/??\y^*n dùng

10

2

2

2

2

2

3. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

TT

%%0%#. lang=IT http*%!%40%"mso-ansi-language: IT">Chỉ ti^*u

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Diện tích đất cần thu hồi @^- kỳ kế hoạch

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Phân theo từng năm

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

18.296

3.657

4.563

3.658

3.657

2.761

1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

14.757

2.949

3.680

2.950

2.949

2.229

1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

9.851

1.968

2.453

1.969

1.968

1.493

1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

4.906

981

1.227

981

981

736

1.2

Đất lâm nghiệp

2.843

569

709

569

569

427

1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

174

35

43

35

35

26

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

1.595

319

398

319

319

240

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

1.074

215

268

215

215

161

1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi trồng thuỷ sản

696

139

174

139

139

105

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

823

165

206

165

164

123

2.1

Đất ở

606

121

152

121

121

91

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

566

113

142

113

113

85

2.1.2

Đất ở tại đô thị

40

8

10

8

8

6

2.2

Đất ?/??\y^*n dùng

42

9

10

9

8

6

2.2.1

%%0%#. http*%!%40%"LETTER-SPACING: -0.9pt">Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4

1

1

1

1

 

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

14

3

3

3

3

2

2.2.2.1

Đất quốc phòng

10

2

2

2

2

2

2.2.2.2

Đất an ninh

4

1

1

1

1

 

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

16

3

4

3

3

3

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

8

2

2

2

1

1

2.3

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất tôn giáo, tín ng%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ưỡ%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">ng

2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

2.5

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sông, suối và mặt n­ước ?/??\y^*n dùng

170

34

43

34

34

25

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Cộng

19.119

3.822

4.769

3.823

3.821

2.884

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng @^- kỳ kế hoạch

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Phân theo từng năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

6.561

1.312

1.640

1.312

1.312

985

1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất sản xuất nông nghiệp

4.431

886

1108

886

886

665

1.1.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất trồng cây hàng năm

3.631

726

908

726

726

545

1.1.2

%%0%#. lang=FR http*%!%40%"mso-ansi-language: FR">Đất trồng cây lâu năm

800

160

200

160

160

120

1.2

Đất lâm nghiệp

1.765

353

441

353

353

265

1.2.1

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Đất rừng sản xuất

340

68

85

68

68

51

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

1.425

285

356

285

285

214

1.3

%%0%#. lang=SV http*%!%40%"mso-ansi-language: SV">Đất nuôi  trồng thuỷ sản

365

73

91

73

73

55

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

359

72

90

72

72

53

2.1

Đất ở

73

15

18

15

15

10

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

49

10

12

10

10

7

2.1.2

Đất ở tại đô thị

24

5

6

5

5

3

2.2

Đất ?/??\y^*n dùng

235

47

59

47

47

35

2.2.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

49

10

12

10

10

7

2.2.2

Đất có mục đích công cộng

186

37

47

37

37

28

2.3

Đất sông, suối và mặt n%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ước ?/??\y^*n dùng

25

5

6

5

5

4

2.4

Đất phi nông nghiệp khác

26

5

7

5

5

4

 

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"mso-ansi-language: PT-BR">Cộng

6.920

1.384

1.730

1.384

1.384

1.038

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ ti^*u đã được xét duyệt @^- Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ki^*n Giang có trách nhiệm:

1.%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục ti^*u phát triển kinh tế - %z/%%\c, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp %30%#j= để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thu^* đất, ?/??\yển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, ki^*n quyết xử lý các trường hợp vi w--W--W pháp %30%#j= đất đai, vi w--W--W quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ ti^*u chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Ki^*n Giang trình Chính phủ xem xét, quyết định.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Điều 4.%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> Bộ trưởng Bộ Tài nguy^*n và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ki^*n Giang, Thủ trưởng các Bộ, ngành li^*n quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK"> 

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">Nơi nhận:
%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguy^*n và Môi trường,
 Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải,
 Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Quốc phòng,
 Công an, Giáo dục và Đào tạo,
 Thông tin và Truy*k% thông,
 Công Thương , Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh Ki^*n Giang;
- Sở Tài nguy^*n và Môi trường tỉnh Ki^*n Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 Vụ ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3). XH

%%0%#. lang=NO-BOK http*%!%40%"mso-ansi-language: NO-BOK">TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản mới