Tìm kiếm nhanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2008

 

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">NGHỊ QUYẾT

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">VỀ VIỆC THÔNG QUA  DỰ ÁN “ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH RỪNG HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ XIII

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">(TỪ NGÀY 17/4 ĐẾN NGÀY 19/4/2008)

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy w--W--W pháp %30%#j= của HĐND và UBND;
Xét
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Tờ trình số 22%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">/TTr-UBND ngày 3/4%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">/2008%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> của UBND Thành phố v^*̀ vi^*̣c thông qua Dự án “ Điều chỉnh %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quy hoạch rừng huy^*̣n Sóc Sơn, thành phố Hà Nội”;
Căn cứ
%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Báo cáo thẩm tra số 11/BC-KTNS ngày 14/4/2008%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> của Ban Kinh t^*́ -%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> Ngân sách HĐND Thành phố và%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> ý ki^*́n của đại%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> bi^*̉u HĐND Thành phố tại kỳ họp%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">;

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">QUYẾT NGHỊ:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Đi^*̀u 1.%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> Thông qua Dự án%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> “Điều chỉnh %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quy hoạch rừng huy^*̣n Sóc Sơn, thành phố Hà Nội” với những nội dung ?/??\̉ y^*́u sau:

1. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quan đi^*̉m và định hướng phát tri^*̉n rừng huy^*̣n Sóc Sơn:

a.%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quan đi^*̉m phát tri^*̉n rừng:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Phát tri^*̉n rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn k^*́t hợp với phát tri^*̉n b^*̀n vững kinh t^*́ – xã hội huy^*̣n Sóc Sơn và Thủ đô Hà Nội.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Phát tri^*̉n rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn nhằm cải thi^*̣n đời sống người dân làm ngh^*̀ rừng, tr^*n cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa ngh^*̀ rừng và huy động các nguồn lực đ^*̉ phát tri^*̉n rừng.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Phát tri^*̉n rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn tr^*n cơ sở bảo đảm sự đồng bộ giữa đầu tư cho %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">công tác quản lý, bảo v^*̣ và phát tri^*̉n rừng b^*̀n vững k^*́t hợp với đầu tư các khu du lịch, dịch vụ và nghỉ ngơi cuối tuần.

b. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Định hướng phát tri^*̉n rừng:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Thực hi^*̣n công tác quản lý, bảo v^*̣ tốt các %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">di^*̣n tích rừng hi^*̣n có,%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> k^*́t hợp với vi^*̣c cải tạo, nâng cấp và làm giàu rừng, đ^*̉ rừng phát huy hi^*̣u quả chức năng phòng hộ đi^*̀u hòa nguồn nước, giữ nước và bảo v^*̣ môi trường sinh thái.

2. Điều chỉnh %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quy hoạch rừng huy^*̣n Sóc Sơn như sau%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">:

a. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quy hoạch toàn bộ di^*̣n tích rừng và đất lâm nghi^*̣p huy^*̣n Sóc Sơn thành  rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường với tổng di^*̣n tích là: 4.%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">557,0 ha, t%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">rong đó:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Di^*̣n tích đất %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">có rừng: 4.360.4 ha

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Di^*̣n tích đất %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">không có rừng: 191,1 ha

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Di^*̣n tích đất %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">vườn ươm cây giống%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">: 5,5ha

b. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quy hoạch các khu chức năng rừng k^*́t hợp với phát tri^*̉n du lịch, dịch vụ:

b.1. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Khu du lịch văn hóa k^*́t hợp với nghỉ cuối tuần Đ^*̀n Sóc (Đ^*̀n Gióng) với di^*̣n tích 274,8 ha

b.2. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Khu vui chơi, giải trí, du lịch sinh thái và nghỉ cuối tuần hồ Đồng Đò, xã Minh Trí với di^*̣n tích 191,0 ha.

b.3. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Làng sinh thái, du lịch và nghỉ cuối tuần Minh Phú (các xã: Minh Phú, Hi^*̀n Ninh, Nam Sơn) với di^*̣n tích 389,7ha.

b.4. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Khu du lịch sinh thái và nghỉ cuối tuần hồ Hoa Sơn - Hồ Hàm Lợn, xã Nam Sơn với di^*̣n tích 100,6 ha.

b.5. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Khu Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, xã Ti^*n Dược với di^*̣n tích 12,1 ha.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">3. G%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">iải pháp chủ yếu%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> phát tri^*̉n rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn:

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">a. Giải pháp v^*̀ lâm nghi^*̣p: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> Thực hi^*̣n trồng nâng cấp, cải tạo và làm giàu rừng.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">b. Giải pháp v^*̀ tổ chức bộ máy làm ngh^*̀ rừng: %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Củng cố, ki^*̣n toàn Ban quản lý rừng phòng hộ, %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">đặc dụng Sóc Sơn; đổ%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">i mới tổ chức và quản lý Lâm trường Sóc Sơn; n%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ghi^*n cứu, bổ sung bi^*n ch^*́ cán bộ quản lý nhà nước v^*̀ ?/??\y^*n ngành lâm nghi^*̣p.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">c. Giải pháp v^*̀ cơ ch^*́ chính sách: %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình theo quy định của pháp luật; n%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ghi^*n cứu, ban hành Quy ch^*́ quản lý rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo quy định hi^*̣n hành của Nhà nước và mang tính đặc thù ri^*ng của Hà Nội; n%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ghi^*n cứu, ban hành cơ ch^*́, chính sách khuy^*́n khích, hỗ trợ nhằm huy động các nguồn lực đ^*̉ bảo v^*̣ và phát tri^*̉n rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn, thành phố Hà Nội b^*̀n vững và ổn định.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">4. D%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">anh mục các dự án ưu ti^*n

a.%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> Dự án “C%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ắm mốc giới %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">và xác định ranh giới rừng ngoài thực địa, giai đoạn 2008-2010”  

b. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Dự án “X%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ây dựng công trình quản lý và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2008-2012”

c. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Dự án “%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Cải tạo, nâng cấp và làm giàu rừng phòng hộ bảo v^*̣ môi trường huy^*̣n Sóc Sơn, thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015”

d. %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Dự án “Đ%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">ầu tư và phát tri^*̉n rừng phòng hộ bảo vệ môi trường kết hợp với phát triển du lịch s%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">inh thái và dịch vụ%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> giai đoạn 2008-2015”.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Đi^*̀u 2.%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> Giao UBND Thành phố ph^* duy^*̣t nội dung và tổ chức triển khai%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> thực hi^*̣n Dự án %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">“Điều chỉnh %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Quy hoạch rừng hu%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">y^*̣n Sóc Sơn, thành phố Hà Nội”. HĐND, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện %%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Nghị quy^*́t này.

%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI">Nghị quy^*́t này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 13%%0%#. lang=VI http*%!%40%"mso-ansi-language: VI"> thông qua./.

 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt"> 

Nơi nhận:
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt">- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT TU, TT HĐND TP;
- UBND, UBMTTQ Thành phố;;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- Các cơ quan báo chí TW và Hà Nội;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND,UBND TP;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh


Văn bản mới