Tìm kiếm nhanh

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2008/QH12

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH CÓ LIÊN QUAN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 333/UBPL12 ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban pháp %30%#j= của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và /|$\t số tỉnh có li^*n quan như sau:

1. Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhi^*n là 219.341,11 ha và dân số hiện tại là 2.568.007 <#~|> của tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội.

2. Chuyển toàn bộ huyện M^* Linh, tĩnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội, bao gồm diện tích tự nhi^*n là 14.164,53 ha và dân số hiện tại là 187.255 <#~|>.

3. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại của 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về thành phố Hà Nội, bao gồm: 1.720,36 ha diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại là 4.495 <#~|> của xã Đông Xuân, 3.457,74 ha diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại là 6.606 <#~|> của xã Tiến Xuân, 2.073,06 ha diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại là 5.875 <#~|> của xã Y^*n Bình, 1.532,76 ha diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại là 3.278 <#~|> của xã Y^*n Trung.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Thành phố Hà Nội có diện tích tự nhi^*n là 334.470,02 ha và dân số hiện tại là 6.232.940 <#~|>, bao gồm diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại của các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Bi^*n, Thanh Xuân, các huyện Đông Anh, Từ Li^*m, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuy^*n, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, M^* Linh, các thành phố Hà Đông, Sơn Tây và các xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Y^*n Bình, Y^*n Trung.

Thành phố Hà Nội phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguy^*n và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình; phía Đông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Y^*n; phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ;

b) Tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhi^*n là 123.176,43 ha và dân số hiện tại là 1.059.063 <#~|>, bao gồm diện tích tự nhi^*n và dân số hiện tại của thành phố Vĩnh Y^*n, thị xã Phúc Y^*n, các huyện Bình Xuy^*n, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Y^*n Lạc;

c) Tỉnh Hòa Bình có diện tích tự nhi^*n là 459.635,15 ha và dân số hiện tại là 832.543 <#~|>. Huyện Lương Sơn có diện tích tự nhi^*n là 28.684,68 ha và dân số hiện tại là 67.288 <#~|>.

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008, Chính phủ xem xét, quyết định tổng thu ngân sách nhà nước tr^*n địa bàn, tổng thu ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này, bảo đảm khớp đúng tổng mức dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định; báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 3. Chính phủ @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

2. Chỉ đạo, tổ chức việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính của các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này phù hợp với Điều 118 của Hiến pháp và các quy định khác của pháp %30%#j= có li^*n quan; sắp xếp tinh gọn, hợp lý bộ máy hành chính, tổ chức các cơ quan điều tra và đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm dân chủ, đoàn kết.

3. Chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp, của nhân dân và báo cáo Quốc hội.

4. Hàng năm báo cáo Quốc hội về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 5.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân ở các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng


Văn bản mới