Tìm kiếm nhanh

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2008/QH12

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH HÀ TÂY VÀ TỈNH PHÚ THỌ, GIỮA TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ TỈNH ĐỒNG NAI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung /|$\t số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số 333/UBPL12 ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban pháp %30%#j= của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai như sau:

a) Chuyển toàn bộ diện tích tự nhi^*n là 454,08 ha và dân số hiện tại là 2.721 <#~|> của xã Tân Đức thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây về thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

b) Chuyển toàn bộ diện tích tự nhi^*n là 128,48 ha và dân số hiện tại là 830 <#~|> của ấp C10 thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về xã Đăk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Tỉnh Hà Tây có diện tích tự nhi^*n là 219.341,11 ha và dân số hiện tại là 2.568.007 <#~|>;

b) Tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhi^*n là 353.294,93 ha và dân số hiện tại là 1.345.498 <#~|>;

c) Tỉnh Bình Phước có diện tích tự nhi^*n là 688.215,67 ha và dân số hiện tại là 832.334 <#~|>;

d) Tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhi^*n là 590.522,87 ha và dân số hiện là 2.326.490 <#~|>.

Điều 2. Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu của Hội đồng nhân dân ở các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội @^- w--W--W vi nhiệm vụ, quy*k% hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa %z/%%\c chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng


Văn bản mới