Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 09/2008/NQ-HĐND

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI BẢO VỆ DÂN PHỐ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">(Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2008)%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 7051/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 332/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">Điều 1.%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE"> Thông qua nội dung Tờ trình số 7051/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">Điều 2.%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE"> Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: PT-BR">năm%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE"> 2009.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE">Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03 tháng 12 %%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: PT-BR">năm%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE"> 2008./.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=DE http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: DE"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: PT-BR"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-language: PT-BR">Nơi nhận:
%%0%#. lang=PT-BR http*%!%40%"FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-language: PT-BR">- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Công tác lập pháp của UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguy^*n và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;                 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở-Ban-Ngành thành phố;
- Thường trực HĐND các Quận-Huyện;
- UBND các Quận-Huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (HC, THHĐ, Ban KT-NS) H.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">


Văn bản mới