Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">********

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 917/2005/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
Căn cứ vào Luật Kiểm toán nhà nước;
^_^ đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT ĐỊNH:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy trình xây dựng và ban hành hệ thống ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Quy trình xây dựng và ban hành hệ thống ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
CHỦ TỊCH Nguyễn Văn An

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUY TRÌNH %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1. Quy định ?/??\ng %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Quy trình xây dựng và ban hành hệ thống ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước là tổng thể các quy định về quá trình xây dựng, lấy ý kiến tham gia và ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước; là căn cứ để Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng, ban hành hệ thống ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước áp dụng thống nhất @^- hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Các bước xây dựng và ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước và Tổ soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Xác định nguy^*n tắc, kế hoạch soạn thảo và ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Lấy ý kiến của tổ chức, cơ quan, đơn vị có li^*n quan.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5. Ban hành và công bố ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do /|$\t Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Trưởng ban để giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng, ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Xác định nguy^*n tắc ?/??\ng làm cơ sở xây dựng và ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Xác định danh mục ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước cần xây dựng và ban hành;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Xác định kết cấu văn bản về ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Xây dựng kế hoạch soạn thảo, ban hành và công bố ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Thành lập tổ soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Chỉ đạo toàn bộ công tác soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">g) Tổ chức nghiệm thu ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">h) Trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành và công bố ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 4. Tổ soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập tổ soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước (gọi tắt là Tổ soạn thảo).

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tổ soạn thảo có thể được chia thành các nhóm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Mỗi nhóm @^- Tổ soạn thảo có trách nhiệm, soạn thảo /|$\t hoặc /|$\t số ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Thành vi^*n Tổ soạn thảo do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định, gồm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Đại diện của Kiểm toán Nhà nước là tổ trưởng;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Đại diện đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Các ?/??\y^*n gia, nhà khoa học @^- và ngoài Kiểm toán Nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số lượng thành vi^*n cụ thể của Tổ soạn thảo do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định phù hợp với y^*u cầu soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Tổ soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo; tổ chức thảo luận @^- tổ về nội dung dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Trình Ban chỉ đạo cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước trước khi lấy ý kiến tổ chức, cơ quan, đơn vị có li^*n quan;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Lấy ý kiến các tổ chức, cơ quan, đơn vị có li^*n quan và tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước trình Trưởng Ban chỉ đạo để tổ chức nghiệm thu.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 5.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Xác định nguy^*n tắc, kế hoạch soạn thảo và ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo việc xác định nguy^*n tắc và kế hoạch soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước, gồm: Xác định nguy^*n tắc ?/??\ng làm cơ sở xây dựng và ban hành ?/??\ẩn mực; dự kiến danh mục ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước; xác định kết cấu văn bản; xây dựng kế hoạch nghi^*n cứu ban hành và công bố các ?/??\ẩn mực.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Các nội dung tr^*n phải được Trưởng Ban chỉ đạo quyết định bằng văn bản để làm căn cứ cho việc soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 6. Soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Tổ soạn thảo tổ chức soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước theo trình tự các bước công việc sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Xây dựng đề cương của từng ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước, xin ý kiến Ban chỉ đạo;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Soạn thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước theo đề cương đã được Ban chỉ đạo ph^* duyệt;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Tổ chức hội nghị, hội thảo về nội dung dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Hoàn chỉnh dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước trình Ban chỉ đạo.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 7.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan, đơn vị có li^*n quan

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Trưởng Ban chỉ đạo gửi dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước xin ý kiến chính thức các thành vi^*n Ban chỉ đạo, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách, Ủy ban Pháp %30%#j= của Quốc hội, Bộ Tài chính, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và /|$\t số cơ quan khác có li^*n quan.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Trong w--W--W vi 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan tr^*n có ý kiến bằng văn bản và gửi Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp các tổ chức, cơ quan, đơn vị tr^*n không có ý kiến bằng văn bản thì coi như đồng ý với dự thảo về ?/??\ẩn mục kiểm toán của kiểm toán Nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 8. Ban hành và công bố ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Sau khi nghi^*n cứu, tiếp thu ý kiến của thành vi^*n Ban chỉ đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị có li^*n quan theo quy định tại Điều 7 của Quy trình này, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức nghiệm thu, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành và công bố ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Tài liệu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước về ?/??\ẩn mực kiểm toán gồm:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Tờ trình về sự cần thiết phải ban hành, mục đích, nội dung cơ bản và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, cơ quan, đơn vị có li^*n quan về ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 7 của Quy trình này;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Kết quả nghiệm thu ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Dự thảo Quyết định ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo dự thảo ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, ký ban hành ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước được công bố tr^*n Công báo.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 9.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Sửa đổi, bổ sung ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo việc thực hiện sửa đổi, bổ sung ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Việc sửa đổi, bổ sung ?/??\ẩn mực kiểm toán nhà nước được thực hiện theo Quy trình này.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 10.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Điều khoản thi hành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Quy trình này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Văn bản mới