Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">********

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 1002/2006/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CỦA TỪNG NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
^_^ đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">,

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ:%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 1%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Chức danh Kiểm toán vi^*n nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Kiểm toán vi^*n dự bị là công chức nhà nước nhưng chưa đủ thời gian năm năm công tác li^*n tục theo ?/??\y^*n ngành được đào tạo hoặc chưa đủ thời gian ba năm làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán Nhà nước, được Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán vi^*n dự bị, thực hiện nhiệm vụ trợ giúp nghiệp vụ kiểm toán @^- hoạt động kiểm toán;
2. Kiểm toán vi^*n là công chức nhà nước có ?/??\y^*n môn về nghiệp vụ kiểm toán, được Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán vi^*n theo quy định của pháp %30%#j=, thực hiện nghiệp vụ kiểm toán tương đối phức tạp;
3. Kiểm toán vi^*n chính là công chức nhà nước có ?/??\y^*n môn về nghiệp vụ kiểm toán, được Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán vi^*n chính theo quy định của pháp %30%#j=, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm toán và thực hiện các nghiệp vụ kiểm toán phức tạp;
4. Kiểm toán vi^*n cao cấp là công chức nhà nước có ?/??\y^*n môn sâu về nghiệp vụ kiểm toán, được Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán vi^*n cao cấp theo đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước và theo quy định của pháp %30%#j=, thực hiện xây dựng các đề án, kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn và dài hạn của Kiểm toán Nhà nước; hướng dẫn các cuộc kiểm toán có độ phức tạp cao, li^*n quan đến nhiều đối tượng @^- nhiều lĩnh vực.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 2%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">. Nhiệm vụ, quy*k% hạn của Kiểm toán vi^*n dự bị

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Thực hiện nhiệm vụ, quy*k% hạn và trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật Kiểm toán Nhà nước;
2. Trợ giúp nghiệp vụ kiểm toán @^- hoạt động kiểm toán;
3. Thực hiện /|$\t số nghiệp vụ kiểm toán đơn giản.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 3. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ti^*u ?/??\ẩn của Kiểm toán vi^*n dự bị

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Kiểm toán vi^*n dự bị phải có các ti^*u ?/??\ẩn của cán bộ, công chức theo quy định của pháp %30%#j= về cán bộ, công chức và các ti^*u ?/??\ẩn sau đây:
1. Đáp ứng các ti^*u ?/??\ẩn ?/??\ng của kiểm toán vi^*n nhà nước theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 29 của Luật Kiểm toán nhà nước;
2. Có kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp %30%#j=;
3. Nắm vững Luật Kiểm toán nhà nước và nắm được quy trình kiểm toán, ?/??\ẩn mực, phương pháp ?/??\y^*n môn nghiệp vụ kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công; nắm được quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán;
4. Được cấp chứng chỉ Kiểm toán vi^*n dự bị;
5. Ngoại ngữ, tin học trình độ B hoặc tương đương.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 4. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nhiệm vụ, quy*k% hạn của Kiểm toán vi^*n nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Thực hiện nhiệm vụ, quy*k% hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Thực hiện nghiệp vụ kiểm toán tương đối phức tạp; tham gia lập bi^*n bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán @^- báo cáo kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Tham gia xây dựng các văn bản về ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với Kiểm toán vi^*n dự bị.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 5. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ti^*u ?/??\ẩn của Kiểm toán vi^*n nhà nước

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Kiểm toán vi^*n phải có các ti^*u ?/??\ẩn của cán bộ, công chức ở ngạch tương đương theo quy định của pháp %30%#j= về cán bộ, công chức và các ti^*u ?/??\ẩn sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Đáp ứng các ti^*u ?/??\ẩn ?/??\ng của Kiểm toán vi^*n nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp %30%#j= về Kiểm toán Nhà nước; có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - %z/%%\c;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Nắm vững các quy định của pháp %30%#j= thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Có kỹ năng khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá bằng chứng kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5. Phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch ?/??\y^*n vi^*n và chứng chỉ ngạch kiểm toán vi^*n;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">6. Ngoại ngữ, tin học trình độ B hoặc tương đương;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">7. Có thời gian làm việc li^*n tục từ năm năm trở l^*n theo ?/??\y^*n ngành được đào tạo hoặc có đủ thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán Nhà nước từ ba năm trở l^*n.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 6.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nhiệm vụ, quy*k% hạn của Kiểm toán vi^*n chính

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Thực hiện nhiệm vụ, quy*k% hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán và tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán @^- w--W--W vi trách nhiệm được phân công; thực hiện nghiệp vụ kiểm toán phức tạp; lập bi^*n bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Tham gia thẩm định các báo cáo kiểm toán hoặc tái thẩm định báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán; đề xuất xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5. Tham gia tổng kết, đánh giá về công tác kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">6. Tham gia xây dựng các văn bản về ?/??\y^*n môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">7. Tham gia xây dựng nội dung, chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ Kiểm toán vi^*n nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">8. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán đối với Kiểm toán vi^*n ở các ngạch dưới.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 7.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Ti^*u ?/??\ẩn của Kiểm toán vi^*n chính

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Kiểm toán vi^*n chính phải có các ti^*u ?/??\ẩn của cán bộ, công chức ở ngạch tương đương theo quy định của pháp %30%#j= về cán bộ, công chức và các ti^*u ?/??\ẩn sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp %30%#j= của Nhà nước về kiểm toán nhà nước; hiểu biết về quản lý nhà nước, về kinh tế - %z/%%\c; nắm vững định hướng phát triển của Kiểm toán Nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Hiểu rõ đối tượng kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công; nắm được đặc điểm của /|$\t số đối tượng kiểm toán khác;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Nắm vững và vận dụng thành thạo các quy định của pháp %30%#j= về kiểm toán nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán được phân công; hiểu rõ quy định của pháp %30%#j= về /|$\t số lĩnh vực kiểm toán khác;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Hiểu biết các thông lệ và ?/??\ẩn mực kiểm toán quốc tế;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5. Có khả năng tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và hàng năm; có khả năng tham gia phân tích, đánh giá, tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">6. Có khả năng chủ trì nghi^*n cứu đề tài khoa học cấp cơ sở hoặc tham gia nghi^*n cứu đề tài nghi^*n cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">7. Phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch ?/??\y^*n vi^*n chính và chứng chỉ ngạch Kiểm toán vi^*n chính;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">8. Ngoại ngữ, tin học trình độ B hoặc tương đương;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">9. Có thâm ni^*n tối thiểu ở ngạch Kiểm toán vi^*n là 7 năm hoặc ở ngạch tương đương là 9 năm.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 8.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Nhiệm vụ, quy*k% hạn của Kiểm toán vi^*n cao cấp

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Thực hiện nhiệm vụ, quy*k% hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Khi được phân công, Kiểm toán vi^*n cao cấp thực hiện các nhiệm vụ và quy*k% hạn sau:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">a) Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm toán của các Đoàn kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">b) Thực hiện các cuộc kiểm toán phức tạp, có li^*n quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực; chỉ đạo phân tích, đánh giá, lập báo cáo kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">c) Chủ trì thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng hoặc tái thẩm định các báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán và đề xuất biện pháp xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">d) Chủ trì tổng kết, đánh giá về công tác kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">đ) Chủ trì nghi^*n cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản li^*n quan đến các lĩnh vực hoạt động kiểm toán, các ?/??\ẩn mực kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">e) Xây dựng nội dung, chương trình và bi^*n soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm toán vi^*n nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán đối với kiểm toán vi^*n ở các ngạch dưới.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 9. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Ti^*u ?/??\ẩn của Kiểm toán vi^*n cao cấp

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Kiểm toán vi^*n cao cấp phải có các ti^*u ?/??\ẩn của cán bộ, công chức ở ngạch tương đương theo quy định của pháp %30%#j= về cán bộ, công chức và các ti^*u ?/??\ẩn sau đây:

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">1. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp %30%#j= của Nhà nước, các mục ti^*u phát triển kinh tế, %z/%%\c @^- từng thời kỳ và có khả năng triển khai vận dụng vào hoạt động kiểm toán nhà nước; nắm vững các quy định của pháp %30%#j= về quản lý kinh tế - %z/%%\c li^*n quan đến các lĩnh vực kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">2. Nắm vững đặc điểm của các đối tượng kiểm toán ở từng lĩnh vực;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">3. Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng các quy trình, ?/??\ẩn mực, phương pháp ?/??\y^*n môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">4. Hiểu biết về thông lệ, các ?/??\ẩn mực kiểm toán quốc tế và có khả năng đề xuất ứng dụng vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">5. Có khả năng xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và khả năng về tổng kết, nghi^*n cứu lý luận ?/??\y^*n môn nghiệp vụ kiểm toán; có khả năng xây dựng ?/??\ẩn mực kiểm toán và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các ?/??\ẩn mực kiểm toán;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">6. Có khả năng chủ trì nghi^*n cứu đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">7. Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">8. Phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch ?/??\y^*n vi^*n cao cấp và chứng chỉ ngạch Kiểm toán vi^*n cao cấp;

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">9. Ngoại ngữ, tin học phải đạt trình độ C hoặc tương đương.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 10. %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch kiểm toán vi^*n

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán vi^*n được thực hiện theo quy định của pháp %30%#j=.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Điều 11.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Hiệu lực thi hành

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo./.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn An


Văn bản mới