Tìm kiếm nhanh

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">******

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">********

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Số: 1124/NQ-UBTVQH11

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> %%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">NGHỊ QUYẾT%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ TĂNG THÊM NĂM 2007 – 2008 CHO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội,
Căn cứ vào Luật Ki^*̉m toán nhà nước,
Tr^*n cơ sở đ^*̀ nghị của Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước tại Tờ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội số 320/TTr-KTNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 và Báo cáo ý ki^*́n số 3341/UBKTNS ngày 5 tháng 5 năm 2007 của ủy ban Kinh t^*́ và Ngân sách của Quốc hội,
%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">QUYẾT NGHỊ%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đi^*̀u 1.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Giao chỉ ti^*u bi^*n ch^*́ tăng th^*m cho Ki^*̉m toán Nhà nước @^- năm 2007 và năm 2008 là 300 người (ba trăm người), @^- đó bố trí 200 người cho 4 đơn vị Ki^*̉m toán Nhà nước khu vực mới thành lập, 100 người cho các đơn vị Ki^*̉m toán ?/??\y^*n ngành và các đơn vị tham mưu của Ki^*̉m toán Nhà nước.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đi^*̀u 2.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Vi^*̣c tuy^*̉n dụng cán bộ, công chức phải bảo đảm đúng ti^*u ?/??\ẩn v^*̀ đạo đức, bản lĩnh, phẩm chất và ?/??\y^*n môn ngh^*̀ nghi^*̣p, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">Đi^*̀u 3.%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> Tổng Ki^*̉m toán Nhà nước @^- phạm vi nhi^*̣m vụ, quy^*̀n hạn được giao chịu trách nhi^*̣m thi hành Nghị quy^*́t này và định kỳ hàng năm báo cáo k^*́t quả thực hi^*̣n với ủy ban Thường vụ Quốc hội.

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt"> 

%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">TM.UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI%%0%#. http*%!%40%"FONT-SIZE: 12pt">
CHỦ TỊCH
Nguy^*̃n Phú Trọng


Văn bản mới